Σάββατο 7 Μαΐου 2011

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικων επαγγελματων

Σκοπός του πρώτου μέρους του Σχεδίου Νόμου (εφεξής Σ.Ν.) είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου απαιτήσεων αναφορικά με: α) τη διαθεσιμότητα ειδικών κατά περίπτωση επαγγελματικών προσόντων, που πρέπει να διαθέτουν τα φυσικά πρόσωπα, για την άσκηση ειδικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες κύρια σχετίζονται με τις μηχανολογικές / ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και οι οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του νόμου, και β) τις διαδικασίες αδειοδότησης φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν τις εν λόγω επαγγελματικές δραστηριότητες. Βασικός στόχος του πρώτου μέρους είναι η αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων να συμβάλει: α) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, μέσω της διασφάλισης της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων, καθώς και της ποιότητας του τελικού προϊόντος ή του τελικού έργου, β) στην ασφάλεια και στην υγεία των εργαζομένων και των χρηστών, γ) στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενέργειας και δ) στην προστασία των συμφερόντων των αποδεκτών των υπηρεσιών, που συνδέονται με την άσκηση των ρυθμιζόμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η νομοθεσία που σήμερα ρυθμίζει τα θέματα της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων είναι ο ν.6422/1934 και τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω νόμου, τα οποία σε πολλά σημεία είναι απαρχαιωμένα και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της διοίκησης.

Με τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου, θα αντικατασταθεί μεγάλος αριθμός προεδρικών διαταγμάτων, ώστε οι ειδικές για κάθε επάγγελμα απαιτήσεις να καθορίζονται από ένα μόνο νομοθέτημα, εκσυγχρονίζοντας ταυτόχρονα και απλοποιώντας την υφιστάμενη νομοθεσία αδειοδότησης των εν λόγω τεχνικών επαγγελμάτων. Ο νόμος, με τις ρυθμίσεις που προβλέπει, θα συμβάλει στην διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών από επαγγελματίες και εργαζόμενους στα τεχνικά επαγγέλματα, που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, τα οποία αποτελούν τη βάση για την χορήγηση της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος. Από τη διαδικασία αυτή θα επωφεληθούν οι Έλληνες επαγγελματίες και εργαζόμενοι στα τεχνικά επαγγέλματα, οι Ελληνικές επιχειρήσεις και κυρίως οι Έλληνες καταναλωτές. Στα ως άνω προεδρικά διατάγματα, για κάθε επάγγελμα που ρυθμίζεται, π.χ. του υδραυλικού, καθιερώνονται οι προϋποθέσεις άσκησης συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων κατά την άσκηση του επαγγέλματος, όπως η εγκατάσταση και η συντήρηση. Για λόγους εξασφάλισης της συνέχειας των νομοθετικών ρυθμίσεων, η προσέγγιση αυτή ακολουθείται και στον παρόντα νόμο, δηλαδή στο κείμενο του νόμου γίνεται αναφορά σε επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται και όχι στα αντίστοιχα επαγγέλματα. Ειδικότερα, με το παρόν Σ.Ν. και τα προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου κύρια επιδιώκεται:

• Να υπάρχει ένα ενιαίο, σύγχρονο για κάθε επάγγελμα θεσμικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, για την απόκτηση της αδείας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α Ειδικότητας, σήμερα έχουν, μεταξύ άλλων, εφαρμογή τα ΠΔ : 1988/252, 1988/41 και τα ΒΔ : 13-2-1936, 14-10-1937, 4-11-1949, 1965/328 και 1966/407 ( δηλαδή 5 ΒΔ και 2 ΠΔ). Από τις παραπάνω διατάξεις, με την έκδοση ενός Προεδρικού Διατάγματος θα αντικατασταθούν πέντε Βασιλικά Διατάγματα και ένα Προεδρικό Διάταγμα, ενώ θα παραμείνουν σε ισχύ διατάξεις του Π.Δ. 1988/41, που δεν έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.6422/1934 και ρυθμίζει θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΤΕΛ.
"Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικων επαγγελματων"