Κυριακή 29 Αυγούστου 2010

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΛΕΒΗΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α΄

Η παρούσα τεχνική οδηγία έχει σαν στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας επιιθεώρησης
τότο του κτιρίου όσο και των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού, όπως
ορίζονται στον Κανονισμό Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνονται
αναλυτικές οδηγίες για την συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων κατά τις επιθεωρήσεις,
καθώς επίσης και για τον τρόπο συμπλήρωσης των εντύπων επιθεώρησης που
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία επιθεωρητών.
Κατεβαστε ολο το αρχειο απο εδω

"ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΛΕΒΗΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α΄"

Τρίτη 24 Αυγούστου 2010

Επαγγελματικο περιγραμμα για το επαγγελμα του εγκαταστατη-συντηρητη καυστηρων

Επαγγελματικο περιγραμμα για το επαγγελμα του εγκαταστατη-συντηρητη καυστηρων
απο το εθνικο κεντρο πιστοποιησης συνεχιζομενης επαγγελματικης καταρτισης (ΕΚεΠις)
κατεβαστε ολο το αρχειο απο εδω


Η σημασία της συνεργασίας ιδιοκτητών / διαχειριστών οικιακών και βιομηχανιών εγκαταστάσεων θέρμανσης με αδειούχους εγκαταστάτες & συντηρητές καυστήρων δεν πρέπει να υποεκτιμηθεί, εφόσον μόνο αυτή μπορεί να εξασφαλίσει την:

* Εξοικονόμηση ενέργειας και τη μακροζωία της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης
* Ασφάλεια εγκατάστασης, τόσο στα υγρά όσο - και πολύ περισσότερο - στα αέρια καύσιμα (φυσικό αέριο - υγραέριο).
* Προστασία του περιβάλλοντος, εφόσον μια σωστά ρυθμισμένη εγκατάσταση παράγει λιγότερους ρύπους: στερεά σωματίδια, άκαυστοι υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου στην περίπτωση εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων ή μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου στις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Στην παρούσα χρονική περίοδο, οι εγκαταστάτες και συντηρητές καυστήρων δεν αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα απασχόλησης, και πάντως δεν πλήττονται τόσο πολύ όσο άλλα επαγγέλματα του κλάδου της οικοδομής, ο οποίος πλήττεται σημαντικά από την παρούσα οικονομική ύφεση στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι ποσοτικά, η κύρια απασχόληση του επαγγέλματος προέρχεται από τη συντήρηση των καυστήρων και λιγότερο από την εγκατάσταση νέων.
"Επαγγελματικο περιγραμμα για το επαγγελμα του εγκαταστατη-συντηρητη καυστηρων"

Δευτέρα 23 Αυγούστου 2010

Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010

Επαγγελματικές άδειες για τους εργαζόμενους σε εργασίες εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων, στα δικαιώματα και στις υπο

ΠΔ 362/2001 αναφέρεται στις επαγγελματικές άδειες για τους εργαζόμενους σε εργασίες εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους

Το συγκεκριμένο ΠΔ ενδεικτικά αναφέρει:

Χορηγούνται οι κάτωθι επαγγελματικές άδειες:
α. Άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων.
β. Άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων.
γ. Άδεια εγκαταστάτη αερίων καυσίμων.

Επαγγελματικά δικαιώματα αδειούχων
1. Άδεια βοηθού Τεχνικού αερίων καυσίμων.
Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται :
- Να συμμετέχει σε συνεργείο εργασίας προσφέροντας τεχνική υποστήριξη στον αδειούχο Τεχνίτη ή Εγκαταστάτη υπό την ευθύνη και τις οδηγίες του οποίου εργάζεται.
- Να αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
2. Άδεια Τεχνίτη αερίων καυσίμων.
Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται :
- Να εργάζεται ως συνυπεύθυνος συνεργείου σε εργασίες εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων όπως οι εργασίες αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος ΠΔ/τος, υπό την εποπτεία και συνυπευθυνότητα αδειούχου εγκαταστάτη αερίων καυσίμων ή άλλου προσώπου έχοντος το προς τούτου δικαίωμα βάσει Διαταγμάτων που εκδόθηκαν με εξουσιοδότηση του Ν. 0422 / 1934.
- Να συνυπογράφει πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
- Να συνυπογράφει τις εκάστοτε προβλεπόμενες Βεβαιώσεις και πιστοποιητικό καλής και ασφαλούς λειτουργίας μίας εγκατάστασης καύσης αερίων καυσίμων, καθώς και πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις ποιότητας καυσαερίων.
3. Άδεια εγκαταστάτη αερίων καυσίμων. Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται :
- Να εργάζεται ως υπεύθυνος συνεργείου σε εργασίες εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων όπως αυτές ορίζονται στό άρθρο 1 του παρόντος Π.Δ/τος.
- Να χορηγεί τις εκάστοτε προβλεπόμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά καλής και ασφαλούς λειτουργίας μίας εγκατάστασης καύσης αερίων καυσίμων, καθώς και πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ποιότητας καυσαερίων.
- Να χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

Επαγγελματικές υποχρεώσεις αδειούχων
1. Άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων.
Ο κάτοχος της άδειας αυτής υποχρεούται γα ακολουθεί τις οδηγίες του αδειούχου τεχνίτη ή εγκαταστάτη χρησιμοποιώντας υλικά, μεθόδους, μέσα και εργαλεία που αυτός του υποδεικνύει.

2. Άδεια τεχνίτη και εγκαταστάτη αερίων καυσίμων.
Οι κάτοχοι των αδειών αυτών υποχρεούνται :
α. Να εφαρμόζουν τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και τεχνικές οδηγίες.
β. Να εφαρμόζουν τη μελέτη, όπου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαιτείται τέτοια μελέτη και να μην αναλαμβάνουν την εκτέλεση μίας εγκατάστασης αν η μελέτη αυτή δεν έχει εγκριθεί από τον κατά νόμο, αρμόδιο Φορέα.
γ. Να χρησιμοποιούν μόνο μηχανήματα, εξαρτήματα, σωλήνες, ηλεκτρολογικό υλικό, όργανα κλπ. που πληρούν εγκεκριμένα αντίστοιχα πρότυπα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (Ε.Λ.Ο.Τ.] ή αντίστοιχα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή αντίστοιχα διεθνή πρότυπα.
δ. Κατά την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής μιας εγκατάστασης να χρησιμοποιούν μόνο αδειούχους του παρόντος ΠΔ/τος και να λαμβάνουν όλα τά απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή κινδύνου ή όχλησης σε βάρος των εργαζομένων, των χρηστών και τρίτων άλλων εγκαταστάσεων ή έργων.
ε. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής μιας εγκατάστασης καύσης αερίων καυσίμων, να θέτουν σε λειτουργία ή επαναλειτουργία την εγκατάσταση, μόνον όταν προβούν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και διαπιστώσουν ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις καλής, αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι π εγκατάσταση δεν πληροί τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας, δεν εκδίδουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις και γνωστοποιούν τούτο εγγράφως στο καταναλωτή.
στ. Να εκδίδουν τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καλής και ασφαλούς λειτουργίας, όπως επίσης βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος,
Στη περίπτωση αδειούχου τεχνίτη αερίων καυσίμων οι παραπάνω βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά φέρουν υποχρεωτικά την υπογραφή του αδειούχου εγκαταστάτη.

Εξετάσεις για την απόκτηση άδειας εγκαταστάτη Φυσικού Αερίου
Οι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος διεξάγονται, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων, αρμόδιες Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν φάκελο στις αρμόδιες Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους , με τα εξής δικαιολογητικά:
* Αίτηση (από το Σύνδεσμο).
* Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
* Τίτλους σπουδών (αν υπάρχουν).
* Δήλωση του νόμου 1599/86 για τον τόπο μόνιμης κατοικίας.
* Παράβολο χαρτοσήμου 15 ευρώ από την εφορία.
* Δύο παράβολα των 23,5 ευρώ, έκαστο, από τράπεζες.
* Αποδεικτικά της προϋπηρεσίας
(Δείτε σχετικά: http://www.seya.gr/index.php?onom=0423) .
* Βεβαίωση από το Σύνδεσμο.

Η εξέταση των υποψηφίων είναι προφορική και γραπτή. Στις εξετάσεις παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του Συνδέσμου. Οι υποψήφιοι που απορρίπτονται στις εξετάσεις, μπορούν να επανέλθουν μετά από δύο μήνες για επανεξέταση.
Η ύλη των εξετάσεων είναι συγκεκριμένη (ΦΕΚ 1332 Β΄) και μπορεί κανείς, μαζί με τις απαντήσεις των ερωτημάτων, να την προμηθευτεί από τα γραφεία των Συνδέσμων Θερμοϋδραυλικών.
Πηγή: http://www.seya.gr/index.php?onom=042
"Επαγγελματικές άδειες για τους εργαζόμενους σε εργασίες εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων, στα δικαιώματα και στις υπο"

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 511/77 Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων. (ΦΕΚ 162/Α/10-6-77)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 511/77
Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων.
(ΦΕΚ 162/Α/10-6-77)
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντες υπ' όψει:
α) Τας διατάξεις των άρθρων 3,5 και 6 του Νόμου 6422/1934 «περί ασκήσεως επαγγέλματος του Μηχανολόγου κ.λ.π.», ως ταύτα ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν δια του υπ' αριθ. 1150/49 Ν.Δ/τος.
β) Την υπ' αριθ. 84/7.3.77 σύμφωνον γνωμοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Βιομηχανίας και Ενεργείας Τεχνικού Συμβουλίου.
γ) Την υπ' αριθ. 386/1977 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσσει του ημετέρου επί της Βιομηχανίας και Ενεργείας Υπουργού, απεφασίσαμεν :
Άρθρον 1
Εις τας υπό του άρθρου 2 του από 14/25 Οκτωβρίου 1937 Β. Δ/τος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 12 Σεπτεμβρίου 1935 Π. Δ/τος κλπ.» προβλεπομένας εξ (6) κατηγορίας της Α'. ειδικότητος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, προστίθεται και πρώτη δις κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων.
Άρθρον 2
Μετά το άρθρον 2 του από 13/19 Φεβρουαρίου 1936 Β. Δ/τος «περί συμπληρώσεως Δ/τος «περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» προστίθεται άρθρον 2 δις έχον ούτω:
1. Μετά παρέλευσιν έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος ουδείς δύναται να ενεργή την εκτέλεσιν και συντήρησιν των εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων, εάν δεν είναι εφοδιασμένος δια σχετικής αδείας εκδιδομένη κατά τας διατάξεις του παρόντος.
2. Η·άδεια αύτη χορηγείται υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας κατόπιν εξετάσεων και επί προσκομίσει τριών προσφάτων φωτογραφιών:
α) Εις τούς συμπληρώσαντος το 25ον έτος της ηλικίας των και προσκομίζοντας πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεως εις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων επί μίαν πενταετία τουλάχιστον.
β) Εις τούς κατόχους άδείας ηλεκτροτεχνίτου Α'. ή Γ'. ειδικότητος και εις τούς Πτυχιούχους Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου τούς συμπληρώσαντος το 23ον έτος της ηλικίας των και προσκομίζοντας πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεως εις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων επί μίαν τριετία τουλάχιστον.
γ) Εις τούς κατόχους άδείας εγκαταστάτου ηλεκτρολόγου Α'. ή Γ'. ειδικότητος 1ης Κατηγορίας, ως και εις Πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου, τούς συμπληρώσαντος το 21ον έτος της ηλικίας των
και προσκομίζοντας πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεως εις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων επί εν έτος τουλάχιστον.
δ) Εις τούς κατόχους άδείας εγκαταστάτου ηλεκτρολόγου Α'. ή Γ'. ειδικότητος 2ας έως 5ης και 2ας έως 3ης Κατηγορίας αντιστοίχως, τους συμπληρώσαντες το 23ον έτος της ηλικίας των και προσκομίζοντας πιστοποιητικό πρακτικής εξασκήσεως εις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων επί εξ μήνας τουλάχιστον.
3. Η εις τα εδάφια α, β, γ, δ, της ανωτέρω παραγράφου 2 αναφερόμενη προϋπηρεσία δέον να αποδεικνύεται δια τους μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος, έχοντας ασκήσει το επάγγελμα, δια της υποβολής τιμολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών ή βεβαιώσεως της Εφορίας ή εκ του βιβλιαρίου ένσήμων του Ι.Κ.Α.
Άρθρον 3
Το εδάφιον α του άρθρου 8 του από 14/25 Οκτωβρίου 1937 Β.Δ/τος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 12 Σεπτεμβρίου 1935 Π.Δ. κ.λπ.» αντικαθίσταται ούτω: «Αι Κατηγορίαι Ι, Ι δις και 2 της Α'. ειδικότητος».
Άρθρον 4
Οι ασκούντες την εκτέλεσιν και συντήρησιν των εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων, υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις την ρύθμισιν των καυστήρων και τον καθαρισμών του λέβητας, της καπνοδόχου και του καπνοσυλλέκτου, διαθέτοντες προς τούτο τα κατάλληλα όργανα μετρήσεως και εργαλεία.
Ή ανωτέρω συντήρησης του καυστήρος, του λέβητος, της καπνοδόχου και του καπνοσυλλέκτου δέον να διενεργείται τουλάχιστον άπαξ του έτους.
Εις τον επί της Βιομηχανίας και Ενέργειας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.
Εν Αθήναις τη 3 Ιουνίου 1977
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ


"ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 511/77 Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων. (ΦΕΚ 162/Α/10-6-77)"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ BLOG ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΟΥ EMAIL ΕΔΩ kitsisk@gmail.com ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ ΘΑ ΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΩ"ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ"

Πέμπτη 19 Αυγούστου 2010

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

1.
Elbow = κάμψη, γωνία, βραχίονας
2.
washer = δακτύλιος, ροδέλα
3.
Pump = αντλία
4.
Nut = παξιμάδι

5.
Deflector, = διασκορπιστής, στροβιλιστής
6.
Nipple = συνδετικός μαστός
7.
Preheater = προθερμαντήρας
8.
Nozzle holder = παξιμάδι μπεκ
9.
Cable= καλώδιο
10.
resistance = αντίσταση
11.
Burner shield = πλάκα καυστήρα
12.
Motor = κινητήρας
13.
clockwise rotation = φορά ρολογιού
14.
Burner fan = φτερωτή καυστήρα
15.
Transformer = μετασχηματιστής
16.
oiΙ feed pipe = σωλήνας τροφοδοσίας πετρελαίου
17.
Αir regulation shaft = ρυθμιστής παροχής αέρα
18.
Αir deflector = διασκορπιστής αέρα
19.
Αir regulation = ρυθμιστής αέρα, τάμπερ αέρα
20.
Αir damper = τάμπερ αέρα
21.
Draught tube = μπούκα καυστήρα, φλογοσωλήνας
22.
stoker screw cover = πλάκα στήριξης ράβδου μπεκ
23.
spray nozzle shaft = ράβδος μπεκ
24.
Grommet for electrodes = ροδέλα ηλεκτροδίων
25.
Burner casing = κάλυμμα καυστήρα
26.
Reset button = μπουτόν ξεμπλοκαρίσματος
27.
Flange = φλάντζα
28.
Flange gasket = παρέμβυσμα φλάντζας
29.
FIexible hose = εύκαμπτη σωλήνα τροφοδοσίας
30.
Connector = φις ηλεκτρικών συνδέσεων
31.
ControI unit assembly = ηλεκτρονικό καυστήρα
32.
Photoelectric cell = φωτοκύτταρο
33.
Preheater bridge burner = καλώδιο προθερμαντήρα
34.
injector = μπεκ
35.
head adjustment = ρύθμιση φλογοκεφαλής
36.
combustion chamber = φλογοθάλαμος
37.
flow switch = διακόπτης ροής
38.
exchanger = εναλλάκτης
39.
cast iron = μαντέμι
40.
atomize = ψεκάζω, εξαερώνω
41.
burner = καυστήρας
42.
circulator = κυκλοφορητής
43.
coil = πηνίο, στοιχείο
44.
consumption = κατανάλωση
45.
detector = ανιχνευτής
46.
efficiency = απόδοση
47.
fan = φτερωτή, ανεμιστήρας, βεντιλατέρ
48.
fitting = εξάρτημα για σύνδεση
49.
flame = φλόγα
50.
heater = θερμαντήρας
51.
indicator = δείκτης
52.
inlet = είσοδος
53.
outlet = έξοδος
54.
load = φορτίο
55.
loss = απώλεια
56.
level = στάθμη
57.
monopipe = μονοσωλήνιο
58.
monotube = μονοσωλήνιο
59.
nozzle = μπεκ, ακροφύσιο
60.
output capacity = ωφέλιμη ισχύς
61.
overload = υπερφόρτηση
62.
pollution = ρύπανση
63.
port = άνοιγμα
64.
pressur = πίεση
65.
radiation = ακτινοβολία
66.
radiator = θερμαντικό σώμα
67.
section = τμήμα, τομή
68.
specification = προδιαγραφή
69.
strainer = φίλτρο
70.
filter = φίλτρο
71.
suction = αναρρόφηση
72.
switch = διακόπτης
73.
tank = δεξαμενή
74.
terminal = ακροδέκτης
75.
unit = μονάδα
76.
valve = βαλβίδα
77.
ventilation = εξαερισμός
78.
photo resistance = φωτοκύτταρο
79.
combustion head = φλογοκεφαλή
80.
neutral = ουδέτερος
81.
phase = φάση
82.
ground = γείωση
"ΟΡΟΛΟΓΙΑ"

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

Οι κυκλοφορητές που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρώπη είναι σε
συντριπτικό βαθμό υδρολίπαντοι. Αυτή η ειδική κατασκευή του
ηλεκτρικού κινητήρα επικράτησε από τη δεκαετία του ΄60, αφού
αποδείχθηκε ιδανική λύση για τους κυκλοφορητές που
απαιτούνται στα περισσότερα κτίρια και που σπάνια ξεπερνούν τα
1500 Watt σε ισχύ (συνήθως είναι μεταξύ 50 και 200 Watt). Οι
κύριοι λόγοι της απόλυτης επικράτησης των υδρολίπαντων
κυκλοφορητών σε βάρος των ελαιολίπαντων ήταν η μη ανάγκη
συντήρησης (αφού απουσιάζουν ρουλεμάν και στεγανοποίηση
άξονα) και η αθόρυβη λειτουργία (απουσιάζει η θορυβώδης
πτερωτή αέρος των αερόψυκτων κινητήρων).
Όμως ο βαθμός απόδοσης των υδρολίπαντων κινητήρων εξαιτίας
του ανοξείδωτου χιτωνίου και του μεγάλου διάκενου μεταξύ
ρότορα και στάτορα παραμένει σχετικά χαμηλός.
Η ανάγκη για αυτόματη προσαρμογή της απόδοσης των
κυκλοφορητών στις μεταβαλλόμενες συνθήκες φορτίου,
γεννήθηκε όταν καθιερώθηκαν σε χώρες όπως τη Γερμανία οι
θερμοστατικοί διακόπτες θερμαντικών σωμάτων. Το σταδιακό
κλείσιμο των διακοπτών σε συνθήκες μερικού φορτίου προκαλεί
αύξηση του μανομετρικού (και συνεπώς θόρυβο στους
διακόπτες) αλλά και πολύ παραπάνω παροχή απ’ ότι πραγματικά
απαιτείται. Συνεπώς η χρήση κυκλοφορητών σταθερών στροφών
σε μεταβαλλόμενα κυκλώματα οδηγεί σε θορύβους ροής, αέρα,
πρόωρη φθορά εξαρτημάτων και φυσικά σε σπατάλη ηλεκτρικής
ενέργειας. Είναι ακριβώς τα φαινόμενα που επικρατούν στις
περισσότερες κατοικίες της Ελλάδας που έχουν χτιστεί από τη
δεκαετία του 1980 και μετά όπου επικρατεί το λεγόμενο
μονοσωλήνιο σύστημα με δίοδες βάνες αυτονομίας.

Η αρχή λειτουργίας είναι απλή: Το κλείσιμο δίοδων βανών σε
παράλληλους κλάδους οδηγεί σε αύξηση του μανομετρικού του
ηλεκτρονικού κυκλοφορητή, ο οποίος το αντιλαμβάνεται μέσω
ενσωματωμένου συστήματος μέτρησης (οι υδρολίπαντοι
ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές καταγράφουν το πραγματικό
μανομετρικό έμμεσα, μετρώντας στροφές και απορροφώμενη
ισχύ, ενώ οι «μεγάλοι» ηλεκτρονικοί ελαιολίπαντοι
κυκλοφορητές μετράνε το μανομετρικό άμεσα με ενσωματωμένο
αισθητήριο διαφορικής πίεσης).
Ο κυκλοφορητής ακολούθως μειώνει στροφές προσπαθώντας να
διατηρήσει το μανομετρικό σταθερό σε μια προεπιλεγμένη τιμή.
(τρόπος λειτουργίας Δp – constant). Με αυτόν τον τρόπο
ελαττώνεται και η παροχή στο πραγματικά απαιτούμενο επίπεδο,
μειώνοντας ταυτόχρονα θορύβους ροής και την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι κυκλοφορητές θέρμανσης είναι κατά κανόνα
υπερδιαστασιολογημένοι και σταθερών στροφών.
2 έως 3 φορές μεγαλύτεροι από ότι απαιτείται
αυτό συνεπάγεται τη διπλάσια κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας σε σύγκριση με σωστά διαστασιολογημένους
και μεταβλητών στροφών κυκλοφορητές
16
16 Pumpen Intelligenz
Οι κυκλοφορητές θέρμανσης είναι κατά κανόνα
υπερδιαστασιολογημένοι και σταθερών στροφών.
􀃆 ~ 2 έως 3 φορές μεγαλύτεροι από ότι απαιτείται
􀃆 αυτό συνεπάγεται τη διπλάσια κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας σε σύγκριση με σωστά διαστασιολογημένους
και μεταβλητών στροφών κυκλοφορητές
Κυκλοφορητές Θέρμανσης
Οι κυκλοφορητές σε λειτουργία, αποδεδειγμένα ξεπερνούν κατά δυο έως τρεις φορές
τις πραγματικές απαιτήσεις μιας εγκατάστασης θέρμανσης – ψύξης. Και αυτό με τις πιο
μετριοπαθείς εκτιμήσεις. Σε εγκαταστάσεις στην Ελλάδα συναντάμε συχνά σε
πολυκατοικίες κυκλοφορητές μεγαλύτερους κατά πέντε έως έξι φορές!!!
Παράδειγμα από την πράξη: Πολυκατοικία στην Αθήνα με 10 οροφοδιαμερίσματα
αυτονομίας, λέβητας: 150.000 kcal/h, τοποθετημένος κυκλοφορητής: υδρολίπαντος,
φλαντζωτός 3΄΄(!), σταθερών στροφών, ονομαστική ισχύς κινητήρα: 1350 W.
(Επαρκεί και για εγκαταστάσεις 800.000 kcal/h…)
Αντικαταστάθηκε με ηλεκτρονικό κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης φλαντζωτό 1
½΄΄ονομαστικής ισχύος 200 W (!).
Αναμενόμενη μείωση ετήσιας κατανάλωσης ρεύματος: 85% - 90%!!!
(Επίσης εξαλείφονται θόρυβοι ροής, αέρας και πρόωρη φθορά του κυκλοφορητή).
Οι αιτίες της υπερδιαστασιολόγησης μπορούν να αναζητηθούν σε πολλούς παράγοντες
όπως είναι π.χ. η απουσία μηχανολογικής μελέτης και η επιλογή «με το μάτι» από
εγκαταστάτες – συντηρητές – εμπόρους (αλλά και μηχανικούς) με βάση τη διατομή
των σωληνώσεων ή το ύψος του κτιρίου…
Συχνά ο υπερδιαστασιολογημένος (σε παροχή, μανομετρικό και ισχύ) κυκλοφορητής
επιλέγεται για να λύσει άλλα προβλήματα όπως κακοτεχνίες της εγκατάστασης ή/και
κακή έως ανύπαρκτη υδραυλική εξισορρόπηση.
Όμως η τακτική του «αν δεν περισσεύει δεν φτάνει», μόνο προβλήματα προκαλεί και η
δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών σταθερών ταχυτήτων σπάνια μπορεί να δώσει λύση
μετά την τοποθέτηση.
Ας σημειωθεί εδώ ότι σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με σώματα η μείωση της παροχής
νερού σε ένα θερμαντικό σώμα κατά 10% - κάτω από την ονομαστική – θα επιφέρει
αμελητέα μείωση της απόδοσης του κατά 2%.
Αντίθετα η προσαγωγή κατά 10% περισσότερης παροχής με τη χρήση μεγάλου
κυκλοφορητή θα οδηγήσει σε ανύπαρκτο κέρδος (2%) αλλά η ηλεκτρική κατανάλωση
μπορεί έως και να διπλασιαστεί.

ΠΗΓΗ:Χρήστος Μποζατζίδης
Διπλ.Μηχ.Μηχ. Ε.Μ.Π.
Μηχανικός Εφαρμογών HVAC
Wilo Hellas ABEE
"ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ"

Τοποθέτηση και ρύθμιση κυκλοφορητών inverter

Του Γρηγόρη Μπάμπαλη, υδραυλικού
Πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος των υδραυλικών όπως και εγώ φοβόμασταν μία τοποθέτηση inverter κυκλοφορητή και όχι αδίκως.
Αυτός ο φόβος όμως αδικεί τα προτερήματα που μπορεί να μας δώσει ένας τέτοιος κυκλοφορητής που δεν είναι άλλα από την εξοικονόμηση ενέργειας, σωστής παροχής και στρωτής ροής του νερού σε μεταβαλλόμενα συστήματα.
Η ρύθμισή τους παρουσιάζει δυσκολίες αλλά και ιδιαιτερότητες στις οποίες θα προσπαθήσω παρακάτω να παρουσιάσω.
Τι πρέπει να γνωρίζει ένας υδραυλικός πριν την τοποθέτηση ενός κυκλοφορητή;
Την παροχή (δηλαδή την ποσότητα νερού που πρέπει να στείλει στα θερμαντικά σώματα της εγκατάστασης) αλλά και το μανομετρικό, (δηλαδή τις αντιστάσεις που παρουσιάζονται κατα την ροή του νερού μέσα στις σωλήνες, σώματα, λέβητα αλλά και όλα τα εξαρτήματα).
Ας αρχίσουμε πρώτα με την παροχή.
Η παροχή υπολογίζεται βάσει της ισχύος των εγκατεστημένων θερμαντικών σωμάτων και ποτέ βάσει της ισχύος του λέβητα.
Αν για παράδειγμα έχουμε μία πενταόροφη πολυκατοικία με ένα διαμέρισμα ανά όροφο και το σύνολο της ισχύος όλων των σωμάτων είναι 75000 θερμίδες δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να διαιρέσουμε την ισχύ των σωμάτων με την διαφορά θερμοκρασίας που επιθυμούμε να έχουν τα σώματα από την προσαγωγή στην επιστροφή. Η θερμοκρασιακή διαφορά συνήθως είναι 15 βαθμούς.
Κάνοντας αυτή την απλή πράξη βρίσκουμε ότι 75000/15=5000 λίτρα ανά ώρα.
Έχουμε βρει ότι στην παραπάνω πολυκατοικία θα πρέπει να στείλουμε πέντε κυβικά νερό για να μας αποδώσουν τα σώματα τις θερμίδες τους.
Φανταστείτε σε αυτή την πολυκατοικία να έχει υπερδιαστασιολογιστεί ο λέβητας και να έχει τοποθετηθεί ένας 150.000 θερμίδων όπως συχνά συναντούμε.
Αν εμείς υπολογίζαμε την παροχή βάσει του λέβητα και όχι των σωμάτων θα καταλήγαμε να επιλέξουμε έναν κυκλοφορητή ο οποίος θα έστελνε την διπλάσια παροχή από την απαιτούμενη.
Αυτό σημαίνει κόστος στον κυκλοφορητή, κόστος στην κατανάλωση ρεύματος, μεγάλες ταχύτητες ροής νερού με θορύβους και ζημιές στην εγκατάστασή μας.
Το μανομετρικό όμως για να βρεθεί χρειαζόμαστε την βοήθεια των φίλων μας των μηχανολόγων.
Υποθέτουμε ότι στο παραπάνω παράδειγμα όλα τα διαμερίσματα είναι τα ίδια με ίδια παροχή και ίδιο μανομετρικό από το κολλεκτέρ του και μέσα.
Τι αλλάζει;
Αλλάζει το μανομετρικό στην κεντρική στήλη.
Άλλες αντιστάσεις παρουσιάζει μία στήλη όταν έχει να μεταφέρει ένα κυβικό νερό για να λειτουργήσει ένα διαμέρισμα και άλλη κάθε φορά που μπαίνει σε λειτουργία ακόμα ένα διαμέρισμα.
Όλο αυτό τον πρόλογο τον έκανα για να σας παρουσιάσω παρακάτω τα συμπεράσματά μου όταν έχουμε να λειτουργήσουμε πέντε διαμερίσματα μία με έναν κυκλοφορητή σταθερών στροφών και μία με έναν inverter.
Τα δεδομένα που έχουμε είναι τα εξής:
Πέντε διαμερίσματα με μονοσωλήνια σύνδεση όπου σε ταυτόχρονη λειτουργία απαιτούν 5 κυβικά νερό με 5 μέτρα μανομετρικό.
Στο παράδειγμα η κεντρική στήλη είναι σχετικά μικρή και παρουσιάζει μεγάλη διαφορά πίεσης ανάλογα με τα διαμερίσματα που ζητούν ταυτόχρονα. Η διαφορά πίεσης επιλέχτηκε τυχαία μισό μέτρο διαφορά κάθε φορά που αλλάζει η παροχή.
Στο πρώτο διάγραμμα έχουμε έναν κυκλοφορητή τops 40/7 μονοφασικό στην δεύτερη σκάλα.
Παρατηρήστε προσεκτικά ότι όταν λειτουργούν και τα 5 μαζί ο συγκεκριμένος κυκλοφορητής ενώ εμείς του ζητάμε 5 κυβικά νερό αυτός θα μας δώσει σχεδόν 5,4.

inverter 1.jpg
Οταν όμως ζητάει ένα διαμέρισμα ενώ εμείς του ζητάμε 1 κυβικό αυτός θα μας δώσει 1.5 σχεδόν 50% παραπάνω από αυτό που ζητάμε.
Στη δεύτερο διάγραμμα έχουμε έναν κυκλοφορητή inverter τον οποίο τον έχουμε ρυθμίσει να μας κρατάει σταθερό το μανομετρικό στα 5 μέτρα όσα διαμερίσματα και να μας ζητάνε.
Στην ρύθμιση του κυκλοφορητή αυτό συμβολίζεται dp-c.
Εδώ θα δούμε ότι:
Όταν μας ζητάνε και τα 5 διαμερίσματα μαζί αυτός θα μας δώσει ακριβός 5 κυβικά που ζητάμε. Οταν ζητάει ένα διαμέρισμα ενώ εμείς του ζητάμε 1 κυβικό αυτός θα μας δώσει 1300 λίτρα.
Στο τρίτο διάγραμμα έχουμε τον ίδιο κυκλοφορητή αλλά αυτή την φορά τον έχουμε ρυθμίσει με μανομετρικό 5 αλλά καθώς αλλάζει η παροχή να μειώνεται και το μανομετρικό...
Στην ρύθμιση του κυκλοφορητή αυτό συμβολίζεται dp-v.

inverter 3.jpg
Οταν μας ζητάνε και τα 5 διαμερίσματα μαζί αυτός θα μας δώσει 5 κυβικά. Όταν ζητάει ένα διαμέρισμα ενώ εμείς του ζητάμε 1 κυβικό αυτός θα μας δώσει 1000 λίτρα ακριβώς αυτό που ζητάμε.
Είναι σχεδόν μία τέλεια επιλογή για το παραπάνω δίκτυο.
Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντα αλλά προέκυψε βάσει του παραπάνω δικτύου. Εμείς οι τεχνικοί θα πρέπει πάντα κατά την γνώμη μου να μιλάμε με μηχανολόγο αν θα επιλέξουμε dpv ρύθμιση.
Θεωρώ ότι μία dp-c ρύθμιση στο μέγιστο μανομετρικό που πιστεύουμε εμπειρικά ότι έχει μία εγκατάσταση εγκυμονεί λιγότερο ρίσκο για μας να υπολειτουργεί.
Το τελικό μου συμπέρασμα είναι πως άμα είχα μία τέτοια περίπτωση με αυτά τα δεδομένα θα επέλεγα τον inverter κυκλοφορητή και θα τον ρύθμιζα στα 5 μέτρα σε dp-v ρύθμιση.
Συζητώντας με φίλους μηχανολόγους στο φόρουμ www.monachos.gr αναρωτηθήκαμε πολλές φορές ποια θα ήταν η καλύτερη ρύθμιση για μία κοινή πολυκατοικία. Η Dp-c ή Dp-v;
Ενας από τους μηχανολόγους μου είχε πει σε μία τηλεφωνική κουβέντα που είχαμε πως προτιμάει η κεντρική του στήλη να την υπολογίζει σε μεγάλη διατομή για να μην του παρουσιάζει μεγάλες διαφορές στην πτώση πίεσης ασχέτως πόσα διαμερίσματα είναι σε λειτουργία.
Αυτό με κέντρισε να ψάξω λίγο και να υπολογίσω τι πράγματι με συμφέρει σε περίπτωση πολυκατοικίας με μεγάλη κεντρική στήλη.
Στο παρακάτω παράδειγμα έχω πάρει λοιπόν μία αρκετά κοινή πενταόροφη πολυκατοικία 10 διαμερισμάτων με την κεντρική στήλη ευρύχωρη.
Τα αριστερά διαμερίσματα είναι 100 τετραγωνικών και τα δεξιά 80.
Σε όλα τα διαμερίσματα έχει τοποθετηθεί ρυθμιστική βάνα ώστε όλα να παρουσιάζουν την ίδια πτώση πίεσης εντός διαμερισμάτων η οποία έχει επιλεγεί τυχαία στα 3 μέτρα...

inverter 6.jpg
Ήθελα να δω πως θα συμπεριφερόταν μία τέτοια πολυκατοικία όταν λειτουργούσαν όλα τα διαμερίσματα μαζί και πως θα συμπεριφερόταν όταν λειτουργούσε ένα μόνο διαμέρισμα των 100 τετραγωνικών μία με κυκλοφορητή σταθερών στροφών μία με ηλεκτρονικό και σε dpv και σε dpc ρύθμιση.
Τα αποτελέσματα μιλάνε απο μόνα τους. Ο ηλεκτρονικός κυκλοφορητής σε ρύθμιση σταθερού μανομετρικού dpc υπερέχει των πάντων σε αυτή την περίπτωση.
Στο παρακάτω διάγραμμα μπορούμε να δούμε την πτώση πίεσης που παρουσιάζει μία μεγάλη κεντρική στήλη καθώς μία λειτουργεί για όλα τα διαμερήσματα και μία για ένα στον δεύτερο όροφο.
Κάποια πράγματα που θα πρέπει ακόμα να γνωρίζουμε σχετικά με τους inverter κυκλοφορητές είναι:
• Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές οι οποίοι προσαρμόζουν τις στροφές τους ανάλογα με τη ζήτηση με κριτήριο το μανομετρικό (Δp) δεν πρέπει να συνεργάζονται με βαλβίδες διαφορικής πίεσης αφού το ένα αναιρεί τη λειτουργία του άλλου.
• By-pass πρέπει να υπάρχει αν δεν θέλουμε να διακόψουμε αμέσως την κυκλοφορία του κυκλοφορητή όταν δεν υπάρχει πια ζήτηση (π.χ. εξαιτίας κινδύνου υπερθέρμανσης του λέβητα).
• By-pass πρέπει να υπάρχει αν δεν εξασφαλίζεται μια ικανοποιητική ελάχιστη παροχή του κυκλοφορητή (5-10% της ονομαστικής του) σε συνθήκες πολύ μικρής ζήτησης.

inverter 5.jpg
• Προσοχή: Η πτώση πίεσης του by-pass δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από την πτώση πίεσης στους παράλληλους κλάδους αυτονομίας, αλλιώς το νερό θα περνάει ανεξέλεγκτα από εκεί χωρίς να ικανοποιούνται κλάδοι και χωρίς να μειώνει στροφές ο ηλεκτρονικός κυκλοφορητής.
• Ο ηλεκτρονικός κυκλοφορητής σταματάει από μόνος του όταν κλείσουν όλες
οι βάνες αυτονομίας;
• Όχι, ο ηλεκτρονικός κυκλοφορητής συνεχίζει να εργάζεται γιατί δεν μπορεί να ξέρει αν είναι κάτι ανοιχτό ακόμα ή όχι, αν υπάρχει κάπου by-pass ή όχι. Αντιλαμβάνεται μόνο μανομετρικό, δηλαδή διαφορική πίεση.
• Διακόπτει μόνο τη λειτουργία αν δεχτεί τέτοια εντολή (π.χ. από πίνακα αυτονομίας, μέσω υδροστάτη, χρονοδιακόπτη, BMS, κλπ.)
• Παράγει ακόμα το μανομετρικό που του έχουμε ζητήσει και συνεπώς δεν πέφτει ούτε στις ελάχιστες δυνατές στροφές του! (Εξαίρεση αποτελεί η ενεργοποίηση του Autopilot.)
(Πηγή: http://www.ashrae.gr/ Bozatzidis.pdf).
Διαβάζοντας τα παραπάνω από τον φίλο μηχανολόγο της Wilo καταλαβαίνουμε ότι βαλβίδες διαφορικής πίεσης με inverter κυκλοφορητές δεν μπορούν να συνεργαστούν.
Αν υποθέσουμε ότι για αποθέρμανση του λέβητα έχουμε το γνωστό γεφύρωμα στην κορυφή της στήλης γίνονται σκούρα τα πράγματα.
Θα πρέπει να γνωρίζουμε την πτώση πίεσης του bypass έτσι ώστε να ρυθμιστεί να παρουσιάζει σχεδόν τη ίδια πτωση πίεσης με τα διαμερήσματά μας. Πράγμα δύσκολο.
Αν έχει επιλεγεί για αποθέρμανση να παραμένει η τελευταία ηλεκτροβάνα ανοιχτή τότε δεν υφίσταται η παραπάνω δυσκολία.
Τελικό συμπέρασμά μου είναι ότι όταν επιθυμούμε να αντικαταστήσουμε έναν κυκλοφορητή σταθερών στροφών με έναν inverter για να ωφεληθούμε από τα προτερήματα του inverter, με εξοικονόμηση ενέργειας και γλυκιάς λειτουργίας της ροής του νερού στην εγκατάσταση, ο υδραυλικός θα πρέπει να συνεργαστεί με έμπειρο μηχανολόγο προς όφελος του πελάτη και καλής λειτουργίας του συστήματος.
Υ.Γ. H παραπάνω ανάλυση παρουσιάστηκε στο τεχνικό φόρουμ www.monachοs.gr και με παρότρυνση πολλών φίλων μηχανολόγων την προώθησα και για δημοσίευση στο περιοδικό «ο Υδραυλικός».
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μηχανολόγους του φόρουμ και ιδιαίτερα τον κ। Βαρβαγιάννη Γεώργιο για την βοήθεια και γνώση που μου προσέφεραν απλόχερα.

πηγη:http://www.udravlikos.gr/

"Τοποθέτηση και ρύθμιση κυκλοφορητών inverter"

Πώς επιλέγουμε κυκλοφορητή σε μονοσωλήνιο – δισωλήνιο σύστημα;

Οι ακόλουθες προσεγγιστικές τιμές είναι παραδοχές που δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση την μηχανολογική μελέτη.


ΠΑΡΟΧΗ Q [m3/h] (για θερμαντικά σώματα):
Ισχύς λέβητα [kcal/h] / 15.000 (για ΔΤ=15 Κ)

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η [m] (Ενδεικτικές τιμές):Κλασικό δισωλήνιο σύστημα ---> 1,5 – 3,5 m
Δισωλήνιο σύστημα με ομπρέλα ή λέβητα στην ταράτσα ---> 2 - 4 m
Μονοσωλήνιο με max 2 - 3 σώματα ανά βρόγχο ---> 3 - 5 m
Μονοσωλήνιο με πάνω από 3 σώματα ανά βρόγχο ή λέβητα στην ταράτσα ---> 4 - 6 m
Το μανομετρικό του κυκλοφορητή είναι ανεξάρτητο από το ύψος της εγκατάστασης και αφορά μόνο στην πτώση πίεσης κατά τη ροή του νερού στο κλειστό κύκλωμα.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :
Λέβητας 75.000 kcal/h σε νέα πολυκατοικία με 4 διαμερίσματα αυτονομίας.
Παροχή: 75.000 / 15.000 kcal/h ---> 5 m3/h
Μανομετρικό: 3- 5 m
Επιλογή κυκλοφορητή: Wilo Stratos 30/1-8 (που καλύπτει έως και 5 m3/h στα 5 m)

πηγη:WILO

"Πώς επιλέγουμε κυκλοφορητή σε μονοσωλήνιο – δισωλήνιο σύστημα;"

Τετάρτη 18 Αυγούστου 2010

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

Ο λέβητας θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 234-235 και θα έχει:

α) Θυρίδες επίβλεψης της φωτιάς, καθαρισμού του εσωτερικού του και των αεραυλών και ασφάλειες από υπερπίεση μέσα στον χώρο καύσης
β) Χαλύβδινη πλάκα για την προσαρμογή του καυστήρα
γ) Κρουνό εκκένωσης στο κάτω μέρος
δ) Στόμια για την προσαγωγή των σωληνώσεων αναχώρησης και επιστροφής του νερού με φλάντζες
ε) Ειδικό μονωτικό περίβλημα με εξωτερικό προστατευτικό μανδύα από γαλβα-νισμένο χαλυβδόφυλλο
στ) Θερμόμετρο και μανόμετρο εμβαπτιζόμενο σε κατάλληλη υποδοχή
ζ) Υδροστάτες εμβαπτιζόμενους για τον έλεγχο του καυστήρα και του κυκλοφο-
ρητή

τσι, απαιτείται λέβητας συνολικής θερμικής ισχύος ίσης με QΛ = _______.

Ο λέβητας που επιλέγεται, έχει τα παρακάτω στοιχεία :

Τύπος :_________
θερμαντική ικανότητα :_________
Περιεκτικότητα σε νερό :_________
Διαστάσεις :_________


Ο λέβητας θα θερμαίνεται με καυστήρα πετρελαίου Diesel αυτόματης λειτουργίας κατάλληλο για λειτουργία με εναλλασόμενο ρεύμα 220 V / 50 Hz. Ο καυστήρας, σε συνεργασία με τον φλογοθάλαμο του λέβητα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη και ασφαλή καύση του καυσίμου και να παρέχει την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή ισχύ λειτουργίας και επίπεδο πίεσης.

Τα κινούμενα μέρη του καυστήρα πρέπει να είναι προστατευμένα ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος ατυχήματος.

Το σύστημα παροχής καυσίμου δεν πρέπει να μπαίνει σε λειτουργία αν δεν έχει διασφαλιστεί η ομαλή προσαγωγή του καυσίμου.

Κάθε καυστήρας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ανθεκτική πινακίδα, τοποθετη-μένη σε εμφανές σημείο που θα αναφέρει:

α) Τον κατασκευαστή
β) Τον τύπο του καυστήρα
γ) Το έτος κατασκευής
δ) Τον αριθμό παραγωγής του εργοστασίου
ε) Την ωριαία μέγιστη και ελάχιστη παροχή καυσίμων σε kg/h για υγρά καύσιμα ή (m3/h) για αέρια καύσιμα (S.T.P) (Κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης)
ζ) Το είδος του κατάλληλου καυσίμου
η) Ενδείξεις για τις προδιαγραφές που τηρήθηκαν στην κατασκευή και σήματα ελέγχων και ποιότητας.

Ο καυστήρας θα περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτήματα και συσκευές :

α) Αντλία πετρελαίου που αναρροφά το καύσιμο από την δεξαμενή
β) Φίλτρο πετρελαίου που καθαρίζεται εύκολα
γ) Φυγοκεντρικό Ανεμιστήρα
δ) Ηλεκτροκινητήρα
ε) Σύστημα αυτόματης έναυσης με σπινθιριστή
στ) Φωτοαντίσταση για τον έλεγχο της φλόγας
ζ) Υδροστάτη ασφαλείας
η) Τους απαραίτητους ηλεκτρονόμους
θ) Ηλεκτρική βαλβίδα για την διακοπή καυσίμου
ι) Παροχή 1/2'' ή 3/4'' με βάνα για την τροφοδότηση του καυστήρα.

Οι καυστήρες πετρελαίου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις Κ.Θ πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ 276 και 386.

Σε εγκαταστάσεις με λέβητα ισχύος των 175 kw (150.000 kcal/h) συνίσταται η χρησιμοποίηση διβάθμιου καυστήρα για την οικονομικότερη λειτουργία και τη ρύθμιση της εκπομπής ακαύστων υδρογονανθράκων στη φάση της έναυσης.

Για τη μείωση των απωλειών κατά τις διακοπές λειτουργίας του καυστήρα ενδείκνυται να χρησιμοποιείται ειδικό διάφραγμα (τάμπερ) που να εμποδίζει την είσοδο αέρα στο φλογοθάλαμο του λέβητα.

Ο καυστήρας πετρελαίου που θα τοποθετηθεί θα είναι ικανότητας: QΛ=_____

Προτείνεται Καυστήρας με τα παρακάτω στοιχεία :
_____________


4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ

Στο λεβητοστάσιο για την αναγκαστική κυκλοφορία του ζεστού νερού τοποθετείται στον κεντρικό σωλήνα προσαγωγής νερού κυκλοφορητής αναλόγου δυναμικότητος (παροχή και πίεση) για υπερνίκηση των αντιστάσεων του νερού (τριβής και τοπικών αντιστάσεων) κατά την δίοδο από τις σωληνώσεις.

Αυτός αποτελείται από φυγόκεντρη αντλία ζευγμένη στον ίδιο άξονα του ηλεκτροκινητήρα, μέσω ελαστικού συνδέσμου. Ο Ηλεκτροκινητήρας είναι στεγανού τύπου μονοφασικός 220 V/50 HZ. Η λειτουργία του κυκλοφορητή είναι αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς, εγκαθίσταται δε στους σωλήνες με την βοήθεια φλαντζών ή ρακόρ.

Ακόμα, ο κυκλοφορητής είναι υδρολίπαντος, κατάλληλος για κυκλοφορία νερού θερμοκρασίας 1200C και πίεση 6 bar.

Η σύνδεση του κυκλοφορητή στο δίκτυο του ζεστού νερού συνιστάται να περι-
λαμβάνει τα παρακάτω όργανα:

α) Δύο βαλβίδες διακοπής πριν και μετά του κυκλοφορητή ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση του κυκλοφορητή από το δίκτυο χωρίς να χρειάζεται άδειασμα του δικτύου από νερό.
β) Μία ρυθμιστική βαλβίδα μετά τον κυκλοφορητή για να είναι δυνατή η ρύθμιση της συνολικής πτώσης πίεσης και της παροχής στο δίκτυο. (Εφ'όσον ο κυκλοφορητής δεν είναι πολλών ταχυτήτων).
γ) Δύο μανόμετρα, ένα πριν και ένα μετά τον κυκλοφορητή, ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση της υπερπίεσης που δημιουργεί η λειτουργία του κυκλοφορητή.

Σε εγκαταστάσεις μεγάλου μεγέθους συνιστάται η τοποθέτηση φίλτρου νερού, με καθαριζόμενο στοιχείο στην αναρρόφηση του κυκλοφορητή και η χρησιμοποίηση εφεδρικής αντλίας παράλληλα συνδεδεμένης.

Η ηλεκτρική τροφοδότησή του θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ).

Ο κυκλοφορητής πρέπει να έχει παροχή ίση με _______
Επίσης θα πρέπει να έχει μανομετρικό ύψος Η ίσο με ________
Προτείνεται κυκλοφορητής με τα παρακάτω στοιχεία :
____________
____________
____________
____________


5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

α) Ασφαλιστικό σύστημα κλειστής εγκαταστάσεως. Αυτό περιλαμβάνει Κλειστό δοχείο διαστολής μεμβράνης, αναλόγου χωρητικότητος, το οποίο καλύπτει αφ'ενός μεν την διαστολή του νερού της εγκατάστασης, αφ'ετέρου συμπληρώνει τυχόν απώλειες νερού αυτής. Το δοχείο είναι συνήθως σχήματος σφαιρικού, φέρει δε εντός αυτού μεμβράνη και χωρίζει αυτό σε δύο μέρη. Στο ένα μέρος υπάρχει αέριο αζώτου σε ανάλογη πίεση από 0.5 bar μέχρι 2.5 bar και στο άλλο μέρος νερό. To αέριο δεν έρχεται σε επαφή με το νερό της θέρμανσης.

Πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρησιμοποίηση Κ.Δ.Δ. αποτελούν η περιορισμένη διάβρωση στον λέβητα, η κατάργηση των σωλήνων ασφάλειας και η αποφυγή του κινδύνου παγώματος.

Το κλειστό δοχείο διαστολής τοποθετείται στο λεβητοστάσιο κοντά στον λέβητα.

Συνδέεται αφ'ενός μεν με το σωλήνα (μέσω σωλήνα) επιστροφής του λέβητα αφ'ετέρου δε με το δίκτυο ύδρευσης μέσω αυτομάτου βάνας πληρώσεως.

Στις εγκαταστάσεις που τοποθετείται κλειστό δοχείο διαστολής, απαιτείται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανυψώσεως της πιέσεως στον λέβητα, πάνω από μια επιτρεπόμενη τιμή, η τοποθέτηση στο δίκτυο, κοντά στον λέβητα, μιας βαλβίδας ασφαλείας. Στο δίκτυο ανάμεσα στην βαλβίδα ασφαλείας και τον λέβητα δεν πρέπει να παρεμβάλεται αποφρακτικό όργανο.

Επιλέγεται δοχείο διαστολής κλειστό με χωρητικότητα _______.

β) Ασφαλιστικό σύστημα ανοικτής εγκατάστασης. Αυτό περιλαμβάνει :
Δοχείο διαστολής που τοποθετείται στο υψηλότερο (δώμα) σημείο της εγκατάστασης (όσο δυνατόν κατακόρυφα επάνω από τον λέβητα) για να καλύπτει τη διαστολή του νερού την συμπλήρωση τυχόν απωλειών του νερού και τον εξαερισμό της εγκατάστασης. Τοποθετείται παροχή νερού από το δίκτυο μέσω φλοτέρ.

Το ύψος της ελεύθερης επιφάνειας νερού του δοχείου διαστολής νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον το 1/3 του ύψους του δοχείου μετρούμενου από τον πυθμένα.

Ασφαλιστικό σωλήνα διαστολής, που αρχίζει από τον κεντρικό σωλήνα προσαγωγής του λέβητα (προ από οποιαδήποτε βάνα κυκλοφορητή) και καταλήγει πάνω από το δοχείο διαστολής σε ύψος 1.50-2.50 m από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού, καμπυλούται δε και εισέρχεται μέσα στο δοχείο.

Ασφαλιστικό σωλήνα πληρώσεως που αρχίζει από τον κεντρικό σωλήνα επιστροφής του λέβητα (προ οποιασδήποτε βάνας) και καταλήγει στο κάτω μέρος του δοχείου διαστολής.

Το δοχείο πρέπει να είναι κατασκευασμένο από St. 00.22 και να είναι συγκολλητό.

Μετά την δοκιμή του πρέπει να δοκιμαστεί σε πίεση 3 at.

Τα δοχεία διαστολής κλειστού ή ανοικτού τύπου πρέπει να συνδέονται με τρόπο ώστε να αποκλείεται ανάμιξη του νερού θέρμανσης με το νερό ύδρευσης. Η παρεμβολή βαλβίδας αντεπιστροφής ή διακόπτη δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη αξιοπιστία. (Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης ΕΥΔΑΠ ΦΕΚ 52Β/1.2.84).

Επιλέγεται ανοικτό δοχείο διαστολής, χωρητικότητας _______


6. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Για τις ανάγκες της εγκατάστασης θέρμανσης σε πετρέλαιο κατασκευάζεται δεξα-
μενή πετρελαίου αναλόγου χωρητικότητος, η οποία τοποθετείται σε ειδικό χώρο του κτιρίου (αποθήκη καυσίμου).

α) Χώρος αποθήκευσης καυσίμων

Για εγκαταστάσεις μεγαλύτερες των 150 kw (125.000 kcal/h) ( άρθρο 27, παράγ.2.4.3) απαιτείται ιδιαίτερος χώρος. Μέχρι ποσότητας 3.0 m3 επιτρέπεται η αποθήκευση του πετρελαίου μέσα στο λεβητοστάσιο, εφ'όσον η δεξαμενή δεν έχει τοποθετηθεί πάνω από συσκευή παραγωγής θερμότητας ή καπναγωγό και απέχει από τα στοιχεία αυτά τουλάχιστον 2 m. Η τελευταία απόσταση μπορεί να μειωθεί στο 1 m εάν παρεμβληθεί πυράντοχο τοίχωμα. Γενικότερα το πυράντοχο διαχωριστικό τοίχωμα συνιστάται και σε περιπτώσεις που δεν είναι υποχρεωτικό από τον ΓΟΚ με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστο μιας ώρας.

Ο ιδιαίτερος χώρος στον οποίο τοποθετείται η δεξαμενή πρέπει να διαχωρίζεται από το λεβητοστάσιο και κάθε άλλο σχετικό χώρο με τοίχο από πρακτικά άκαυστο υλικό. Στον χώρο αυτό συνιστάται η τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας με άνοιγμα προς τα έξω ή παλινδρομική κίνηση.

Η αποθήκευση υγρών καυσίμων (και η τοποθέτηση δεξαμενών) σε διαδρόμους, εισόδους, κλιμακοστάσια και κάτω από αυτά, χώρους κατοικίας και εργασίας, σε εργαστήρια και γενικά όπου υπάρχει κίνδυνος συνωστισμού ατόμων σε περίπτωση πυρκαγιάς, απαγορεύεται.

Ο χώρος της αποθήκης καυσίμου πρέπει να αερίζεται είτε με άνοιγμα που επικοινωνεί απευθείας με το περιβάλλον είτε μέσω αναλόγου σήραγγος. Η καθαρή επιφάνεια του ανοίγματος πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 1/12 της επιφάνειας του δαπέδου του χώρου της αποθήκης.

Απαγορεύεται η χρήση υγραερίων καυσίμων στίς κεντρικές θερμάνσεις

Υπολογισμός επιφανείας ανοίγματος Ε = ______ : 12 = ______
Απαιτείται άνοιγμα διαστάσεων: ____ m x _____ m

β) Δεξαμενή πετρελαίου

Η δεξαμενή πετρελαίου πρέπει να εδράζεται σε μεταλλική βάση, θα τοποθετηθεί πάνω σε πλαίσιο από σιδηροδοκούς ή δύο δοκούς από μπετόν και ο πυθμένας της θα βρίσκεται τουλάχιστον στο ύψος τροφοδοτήσεως του καυστήρα.

Η κάτω από την δεξαμενή επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να διαμορφώνεται σε μορφή λεκάνης, αρκετής χωρητικότητας ώστε να συγκεντρώνει το πετρέλαιο που μπορεί να διαφεύγει από τη δεξαμενή. Μέσα στη λεκάνη περισυλλογής του πετρελαίου πρέπει να κατασκευάζεται απορροή δαπέδου που θα καταλήγει σε ειδική αποχέτευση (όχι το δίκτυο πόλεως), έξω από το κτίριο.

Οι ελάχιστες αποστάσεις της δεξαμενής από τους πλησιέστερους χώρους καθορίζονται από τον ΓΟΚ (άρθρο 27 , παράγ. 2.4.3.6).

Προς αποφυγή πιθανών σπινθήρων λόγω στατικού ηλεκτρισμού οι δεξαμενές πετρελαίου πρέπει να γειώνονται με ξεχωριστή γείωση τόσο οι υπέργειες όσο και οι υπόγειες. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχει προβλεφθεί ειδικό σημείο σύνδεσης στο σώμα της δεξαμενής.

Σε εγκαταστάσεις μέχρι 250 kw (200.000 kcal/h) επιτρέπεται η χρησιμοποίηση δεξαμενών ορθογωνικής διατομής. Σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται δεξαμενές κυλινδρικής διατομής υπόγειες, υπέργειες ή ημιυπόγειες.

Σε μικρές εγκαταστάσεις Κ.Θ χρησιμοποιούνται ευρύτατα, απλής κατασκευής, ορθογωνικές δεξαμενές. Τέτοιες μικρές δεξαμενές πετρελαίου κατασκευάζονται από χαλυβδόφυλλα πάχους 2 έως 5 mm και τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναφέρονται στον ισχύοντα ΓΟΚ, που δίνει και αρκετά κατασκευαστικά στοιχεία.

Ελάχιστο πάχος ελασμάτων δεξαμενής πετρελαίου
Για ύψος δεξαμενής 1 m πάχος ελασμάτων >= 2 mm
1 + 2 m >= 3 mm
2 + 2.5 m >= 4 mm

Η δεξαμενή πετρελαίου να εφοδιάζεται με τ'ακόλουθα εξαρτήματα:

Μαστό 2'' στο άνω μέρος της δεξαμενής για την σύνδεση του σωλήνα εξαερισμού διαμέτρου 2''. Αρχίζει από το επάνω μέρος της δεξαμενής επεκτείνεται μέχρι την οροφή του υπογείου εξέρχεται από το κτίριο και καταλήγει σε καμπυλό σχήμα και σε ύψος 2.5 m από το έδαφος.

Μαστό 11/2'' στο άνω μέρος της δεξαμενής για την σύνδεση του σωλήνα εφοδιασμού πετρελαίου διαμέτρου σωλήνα 11/2''. Αρχίζει από το επάνω μέρος της δεξαμενής (προεκτείνεται μέσα στη δεξαμενή τουλάχιστον κατά 0.50 m ) ανεβαίνει (στην οροφή υπογείου) προς τα επάνω εξέρχεται εκτός κτιρίου και προεκτείνεται μέχρι το πεζοδρόμιο της οδού στο οποίο κατασκευάζεται φρεάτιο 30 x 30 cm αναλόγου βάθους και με κάλυμμα χυτοσιδηρό (στο άκρο του σωλήνα τοποθετείται βάνα με στόμιο 2'' μετά πώματος).

Μαστό 11/2'' μετά πώματος στον πυθμένα της αποθήκης για το άδειασμα και καθαρισμό αυτής.

Δείκτης στάθμης πετρελαίου αποτελείται από διαφανή κατακόρυφο σωλήνα που συγκοινωνεί με τη δεξαμενή πετρελαίου από το κατώτατο σημείο μέσω σφαιρικής βάνας.

Κατά μήκος του σωλήνα υπάρχει βαθμολογημένη κλίμακα με υποδιαιρέσεις σε cm και παραπλεύρως η χωρητικότητα σε λίτρα. Για το σκοπό αυτό η δεξαμενή να συνοδεύεται με πιστοποιητικό ογκομετρήσεως στο οποίο θα αναγράφονται οι διαστάσεις της δεξαμενής και η ωφέλιμη χωρητικότητα ανά cm ύψος της δεξαμενής.

Μαστό 3/4'' στο κάτω μέρος για την τροφοδότηση του καυστήρα. Από το μαστό αυτό αναχωρεί σωλήνας 3/4'' ή 18 mm χάλκινος μέχρι τον καυστήρα και στο άκρο του σωλήνα τοποθετείται διακόπτης ορειχάλκινος.

Μαστό 3/4'' στο άνω μέρος για την επιστροφή του πετρελαίου από τον καυστήρα όπου θα αναχωρηθεί σωλήνας 3/4'' ή 18 mm χάλκινο μέχρι τον μαστό.

Θυρίδα επισκέψεως (ανθρωποθυρίδα) κατασκευάζεται στο ανώτατο τμήμα της αποθήκης από σιδηροέλασμα περιφερειακώς ενισχυμένο με διαστάσεις 0.50 x 0.50 m.

Το κάλυμα της ανθρωποθυρίδας προσαρμόζεται επί της ανθρωποθυρίδας της δεξαμενής μέσω παρεμβάσματος ισχυρού ελαστικού και κοχλιούται ώστε να έχει πλήρη στεγανότητα (δια κοχλίων 1/2'').

Η θέση της δεξαμενής πετρελαίου φαίνεται στα σχέδια. Οι κύριες διαστάσεις της δεξαμενής είναι : μήκος _____ cm x πλάτος ____ cm x ύψος ____ cm

Η δεξαμενή θα έχει χωρητικότητα : V = _______

Η δεξαμενή πετρελαίου θα κατασκευαστεί από μαύρη σιδηρολαμαρίνα πάχους _____ mm. Η ένωση των ελασμάτων στους αρμούς θα γίνει με οξυγονοκόλληση εσωτερικά και εξωτερικά.

Η δεξαμενή πετρελαίου θα δοκιμαστεί σε στεγανότητα, θα βαφεί εξωτερικά με μίνιο και εσωτερικά με διπλό στρώμα από ειδικό χρώμα που δεν παθαίνει διάβρωση από το πετρέλαιο και θα ενισχυθεί εσωτερικά με δύο σχάρες από γωνιακά ελάσματα 40 χ 40 χ 4 mm.

Η δεξαμενή αυτή θα αρκεί για αποθήκευση πετρελαίου για διάστημα ______ ημερών.

7. ΧΩΡΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Στο λεβητοστάσιο εγκαθίστανται: Λέβητας-Καυστήρας-Κυκλοφορητής-Κεντρικές σωληνώσεις-Όργανα ελέγχου και αποτελεί ιδιαίτερο χώρο της Οικοδομής.

Η θέση του λεβητοστασίου σημειώνεται στα σχέδια κατόψεως Υπογείου.

Το λεβητοστάσιο πρέπει να πληρεί τις διατάξεις του Άρθρου 27 του Γ.Ο.Κ. Οι ελάχιστες διαστάσεις του λεβητοστασίου και η τοποθέτηση των στοιχείων, συσκευών και μηχανημάτων που εξασφαλίζουν την παραγωγή και διανομή της θερμότητας πρέπει να επιτρέπουν την επιθεώρηση των λεβήτων από όλες τις πλευρές τους.

Η απόσταση μεταξύ του ανοίγματος της εστίας και των απέναντι τοίχων πρέπει να είναι ίση με το μήκος του λέβητα συν 1m (αλλά τουλάχιστο 1.5 m στο σύνολο για λέβητες μέχρι 300 kw (περίπου 250.000 kcal/h) και τουλάχιστον 2 m για λέβητες άνω των 300 kw (περίπου 250.000 kcal/h).

Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των πλευρών του λέβητα και των απέναντι τοίχων του λεβητοστασίου, καθώς και σε περίπτωση πολλών λεβήτων, η μεταξύ τους απόσταση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.60 m.

Η απόσταση μεταξύ της πίσω πλευράς του λέβητα και της καπνοδόχου ή του αντίστοιχου τοίχου του λεβητοστασίου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το ήμισυ της αποστάσεως που καθορίστηκε για την εμπρόσθια πλευρά του λέβητα.

Το καθαρό ύψος του λεβητοστασίου μεταξύ του δαπέδου και της οροφής να είναι τουλάχιστον 2.20 m για ολική εγκατεστημένη θερμική ισχύ έως και 60.000 kcal/h ή τουλάχιστον 2.40 m για ισχύ έως 200.000 kcal/h και 3 m μεγαλύτερη από αυτή.

Οι πλευρικοί τοίχοι του λεβητοστασίου, το δάπεδο και η οροφή ή θα επενδυθούν με υλικά ανθεκτικά σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Για το δάπεδο του λεβητοστασίου θα προβλεφθεί κατάλληλη αποχέτευση.

Η πόρτα και το παράθυρο του λεβητοστασίου θα είναι μεταλλικά και θα ανοίγουν από μέσα προς τα έξω .

Η πόρτα του λεβητοστασίου θα έχει μηχανισμό επαναφοράς στην κλειστή θέση, κλειδαριά ασφαλείας και ένα κλειδί θα βρίσκεται σε φανερό σημείο της οικοδομής (π.χ σε κουτί με προστατευτικό γυάλινο κάλυμμα) κοντα στην πόρτα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση κινδύνου.

Το λεβητοστάσιο απαγορεύεται να βρίσκεται κάτω από κλιμακοστάσιο ή φρεάτιο ανελκυστήρα και να εχει οποιαδήποτε άνοιγμα προς κλιμακοστάσιο (ανοιγμα κουφώματος, αεραγωγό, γρίλλιες).

Πρέπει να εφοδιάζεται από κατάλληλους φορητούς πυροσβεστήρες σύμφωνα με τις αποδείξεις της Πυροσβεστικής καθώς και με τα απαραίτητα μέσα πυρανίχνευσης και να φωτίζεται μόνο από ηλεκτρικούς λαμπτήρες σύμφωνα με τους κανονισμούς της Δ.Ε.Η.

Λεβητοστάσιο συνολικής θερμικής ισχύος πάνω από 260.000 kcal/h πρέπει να έχει δύο εξόδους και αν είναι δυνατό, η μία επέναντι στήν άλλη .

Ο αερισμός του λεβητοστασίου θα εξασφαλιστεί ως εξής :
α) Με την κατασκευή μεταλλικού παραθύρου προς την ύπαιθρο απευθείας ή μέσω σήραγγας η καθαρά επιφάνεια του οποίου πρέπει να είναι ίση κατά ελάχιστον προς το 1/12 της επιφάνειας του δαπέδου του λεβητοστασίου.
β) Με άνοιγμα προσαγωγής αέρα (αερισμός) κατευθείαν απο την ύπαιθρο ή μεσω συρράγγων πλησίον του δαπέδου του λεβητοστασίου με εμβαδό όταν χρησιμοποιείται πετρέλαιο τουλάχιστον κατά 50% μεγαλύτερο της διατομής της καπνοδόχου που προέκυψε από τους υπολογισμούς. Όταν χρησιμοποιείται καύσιμο αέριο ή ολική διατομή των ανοιγμάτων προσαγωγής αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 cm2 για κάθε 1.000 kcal/h θερμικής ισχύος και πάντως μεγαλύτερη από 300 cm2.
γ) Με άνοιγμα απαγωγής αέρα (εξαερισμός) ανεξάρτητα από το είδος του χρησιμοποιημένου καυσίμου πρέπει να βρίσκεται πλησίον της οροφής του λεβητοστασίου και να έχει διατομή τουλάχιστον ίση με 25 % της συνολικής ελεύθερης διατομής της καπνοδόχου, οπωσδήποτε δε να μην είναι μικρότερο των 200 cm2 (14 cm x 15 cm).

Οι διαστάσεις του λεβητοστασίου είναι : μήκος ___ m x πλάτος ____ m x ύψος ____ m
Οι διαστάσεις του παραθύρου του λεβητοστασίου είναι : πλάτος ____ m x ύψος ____ m
Οι διαστάσεις της πόρτας του λεβητοστασίου είναι : πλάτος ____ m x ύψος ____ m
Η επιφάνεια ανοίγματος προσαγωγής αέρα F πρ = 0.50 _____ = ____ cm2
Η επιφάνεια ανοίγματος απαγωγής αέρα F απ = 0.25 _____ = _____ cm2

8. ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ

Για την προσαγωγή του αέρα της καύσης του λέβητα και για την απαγωγή των καυσαερίων από τον λέβητα τοποθετείται καπνοδόχος.

Η καπνοδόχος αποτελείται από δύο μέρη :
α) Τον καπναγωγό που είναι το οριζόντιο στοιχείο (ελαφρά κλίση 150) και συνδέει τον λέβητα με το κατακόρυφο τμήμα της κυρίως καπνοδόχου.

Ο καπναγωγός που συνδέει τον λέβητα με την καπνοδόχο πρέπει να είναι θερμικά μονωμένος και το πάχος των ελασμάτων μεταλλικών καπναγωγών να μην είναι μικρότερο από 3 mm για καπναγωγό διατομής μεγαλύτερης των 500 cm2 .

Τα υλικά κατασκευής του καπναγωγού πρέπει να είναι ανθεκτικά σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 3000C.Σε περίπτωση χρησιμοποίησης στοιχείων από αμιαντοτσιμέντο η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση πρέπει να είναι 2 m και να μην εισέρχονται στα στοιχεία αυτά καυσαέρια με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 2500C.

Για την προσαρμογή της κυκλικής διατομής εξόδου των καυσαερίων από τον λέβητα προς τον ορθογωνικής διατομής καπναγωγό, θα κατασκευαστεί ειδικό τεμάχιο μετάπτωσης με το οποίο εξασφαλίζεται η ομαλή πορεία των καυσαερίων.

β) Τον κυρίως καπνοδόχο που αρχίζει από το δάπεδο του λεβητοστασίου και καταλήγει σε ανάλογο ύψος από τη στάθμη του δαπέδου του δώματος. Σύμφωνα με τον σήμερα ισχύοντα ΓΟΚ πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 m πάνω από το σημείο εξόδου της καπνοδόχου από τη στέγη. Επίσης η καπνοδόχος πρέπει να προεξέχει από οποιαδήποτε ακμή κάθε κτιρίου που βρίσκεται σε ακτίνα 3 m από την καπνοδόχο κατά 0.7 m.

Η οριζόντια απόσταση της εξόδου των καυσαερίων από παράθυρα ή πόρτες άλλων γειτονικών κτιρίων πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 m.

Η καπνοδόχος πρέπει να κατασκευάζεται από ανθεκτικό και άκαυστο υλικό, να στηρίζεται με ασφάλεια κατά την όλη διαδρομή της στο κτίριο, να έχει λεία εσωτερικά τοιχώματα και να διαθέτει επαρκή θερμομονωτική ικανότητα ώστε να διατηρεί τα διερχόμενα από αυτή καυσαέρια σε υψηλή θερμοκρασία.

Καπνοδόχοι που βρίσκονται ή διέρχονται στο εσωτερικό κτιρίων, σε περιοχές που συχνάζουν άτομα, πρέπει να βρίσκονται εσωτερικά σε υποπίεση, ώστε σε περίπτωση μειωμένης στεγανότητας να αποκλείεται η διαφυγή καυσαερίων σε παρακείμενους χώρους.

Οι διαστάσεις καπνοδόχου μιας σύνδεσης υπολογίζονται με την προσεγγιστική μέθοδο που καθορίζει το Ελληνικό Πρότυπο (ΕΠ) ΕΛΟΤ 447.

Στο κατώτερο σημείο της καπνοδόχου και προς την πλευρά του λέβητα θα κατασκευαστεί θυρίδα καθαρισμού αεροστεγής με ελεύθερο χώρο έμπροσθεν αυτής τουλάχιστον 1m2.

Οι διαστάσεις της καπνοδόχου που επιλέγεται θα είναι ίσες με

πλάτος _____ cm x μήκος _____ cm= ______ cm2.

9. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Τα σώματα θα είναι χαλύβδινα, εγχώριας προέλευσης ή του εξωτερικού. Θα τοποθετηθούν με επιμέλεια και θα συνδεθούν στο δίκτυο του θερμού νερού, ενώ θα χρωματιστούν με ειδικό χρώμα που αντέχει στη θερμοκρασία του σώματος. Η στερέωση στους τοίχους θα γίνει με τη βοήθεια ειδικών στηριγμάτων.

Το είδος και το μέγεθος των θερμαντικών σωμάτων φαίνεται στα σχέδια και το επισυναπτόμενο ειδικό έντυπο.

10. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

α) Δισωλήνιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης
Οι σωληνώσεις μεταφοράς ζεστού νερού θερμάνσεως αρχίζουν από τον λέβητα δηλ. προσαρμόζονται στο λέβητα δύο τεμάχια σωλήνων τα οποία συνδέουμε αντίστοιχα με τα στόμια προσαγωγής και επιστροφής του νερού θερμάνσεως σ'αυτόν. Σε κάθε άκρη των σωλήνων αυτών προσαρμόζουμε ένα συλλέκτη (κολέκτερ) αναλόγου διαμέτρου.

Οι συλλέκτες (προσαγωγής και επιστροφής) συνδέονται με σωλήνα αντισταθμίσεως και βαλβίδα σταθερής διαφορικής πιέσεως.

Για την καλύτερη κατανομή του ζεστού νερού θερμάνσεως των διαμερισμάτων χωρίζουμε τις σωληνώσεις μεταφοράς νερού σε κλάδους.Το πλήθος των κλάδων είναι ίσο με το πλήθος των διαμερισμάτων που υπάρχουν στον τυπικό όροφο. Κάθε κλάδος τροφοδοτεί τα επάλληλα διαμερίσματα των ορόφων (βρίσκονται στην αυτή κατακόρυφο). Εφαρμόζεται σε κάθε κλάδο διάταξη σωληνώσεων κατά TICHELMAN και αποτελείται από μία σωλήνωση προσαγωγής και μία σωλήνωση επιστροφής, το ένα άκρο των οποίων ενώνεται με τον αντίστοιχο συλλέκτη (κολέκτερ) του λέβητος.

Οι σωληνώσεις αυτές του κλάδου κατευθύνονται κατ'αρχήν οριζόντια στην οροφή του υπογείου ή σε ειδικό κανάλι μέσα στο έδαφος (όταν δεν υπάρχει υπόγειο) ή στην οροφή PILOTIS μέσα σε ψευδοροφή και εν συνεχεία κατακόρυφα διερχώμενος από όλα τα επάλληλα διαμερίσματα μέχρι και του διαμερίσματος του τελευταίου ορόφου, στο άκρο των οποίων προσαρμόζεται η αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού (τύπου πλωτήρα).

Κατά τη δίοδο σε κάθε διαμέρισμα κατασκευάζεται διακλάδωση (προσαγωγής και επιστροφής) τροφοδοτήσεως εκάστου διαμερίσματος σε ύψος αντίστοιχα 1 m και 0,50 m περίπου από του δαπέδου του διαμερίσματος.

Το δίκτυο των σωληνώσεων θα κατασκευαστεί από ειδικούς για κεντρικές θερμάνσεις σιδηροσωλήνες. Οι σωλήνες αυτοί από διάμετρο 1/2'' μέχρι 2'' θα είναι «μετά ραφής» και οι μεγαλύτεροι των 2'' θα είναι «άνευ ραφής». Οι συνδέσεις και διακλαδώσεις των σωλήνων θα γίνουν με κοχλιωτά εξαρτήματα συνδέσεως κορδονάτα. Σε σωληνώσεις πάνω από 2'' οι συνδέσεις θα γίνουν οξυγονοκολλητές.

Τα οριζόντια τμήματα των κύριων τροφοδοτικών σωλήνων θα παρουσιάζουν θετική κλίση από τον λέβητα προς τα σώματα τουλάχιστον 1%. Οι σωλήνες των κατακόρυφων κλάδων θα τοποθετηθούν κοντά στους τοίχους σε ειδικά διαιρετά στηρίγματα. Τα οριζόντια τμήματα δευτερευόντων κλάδων θα τοποθετούνται στα δάπεδα κάτω από το μωσα'ι'κό ή το ξύλο.

Όπου οι σιδηροσωλήνες περνούν από δάπεδα ή τοίχους θα λαμβάνεται υπ'όψη η ανάγκη περιθωρίων διαστολής και θα τυλίγονται σε σωλήνες με «ρυτιδωτό» χαρτόνι και δαχτυλίδια από γαλβανισμένο έλασμα ή άλλο κατάλληλο υλικό για να μην γίνει συγκόλλησή τους με τα οικοδομικά υλικά.

β) Μονοσωλήνιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης
Το δίκτυο των σωληνώσεων θα κατασκευαστεί από ειδικούς για κεντρικές θερμάνσεις σωλήνες. Από τον λέβητα θα αναχωρήσουν δύο κατακόρυφες σωληνώσεις (προσαγωγής και επιστροφής του ζεστού νερού) από βαρέως τύπου σιδηροσωλήνα (ή χαλκοσωλήνα) η διατομή των οποίων θα μειώνεται βαθμιαία όσο απομακρυνόμαστε από τον λέβητα.

Στη θέση των κατακόρυφων στηλών (διανομής και επιστροφής) επιλέγεται η περιοχή των κοινόχρηστων χώρων και συνήθως το κλιμακοστάσιο. Η διέλευση των στηλών διανομής από τα W.C απαγορεύεται γιατί αποκλείει την αυτονομία, δοθέντος οτι η αυτονομία χρειάζεται ηλεκτρική σύνδεση με ρεύμα 220 V, που απαγορεύεται από τους κανονισμούς στα W.C.

Η αλλαγή της διατομής των κεντρικών στηλών γίνεται πάντοτε μόλις επάνω από το σημείο των συλλεκτών του ορόφου. Εάν οι κεντρικέςς στήλες περνούν ευθεία ίσια σε περισσότερο από 4 ορόφους, πρέπει να τοποθετηθεί ειδικό διαστολικό εξάρτημα για την αποφυγή υπερβολικής διαστολής των σωλήνων. Στα περάσματα των δαπέδων μπετού πρέπει να προβλέπεται η διαστολική κίνηση των σωλήνων με χαρτοτύλιξη ή κατάλληλη μόνωση.

Από την κατακόρυφη τροφοδοτική σωλήνωση αναχωρούν σε κάθε όροφο σε κατάλληλα διαμορφωμένο μικρό χώρο εύκαμπτοι, μονωμένοι χαλκοσωλήνες, (DIN 1786 / DIN 59753) ή χαλυβδοσωλήνες (DIN 2394) ή πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο (PP), πολυμπουτένιο (PB), δικτυωτό πολυαιθυλένιο (PEX) (DIN 16892 / DIN 4726) οι οποίοι μέσω διανομέων (συλλεκτών) και οριζοντίων βρόχων (ή κυκλωμάτων) τροφοδοτούν τα θερμαντικά σώματα κάθε ορόφου ή διαμερίσματος και καταλήγουν στον κατακόρυφο σωλήνα επιστροφής.

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις στο ψηλότερο σημείο πρέπει να φέρουν απαραιτήτως αυτόματα εξαεριστικά και διάταξη παρακάμψεως (by-bass).

Συγκολλήσεις και Ενώσεις σωλήνων απαγορεύονται μέσα στα πατώματα και τους τοίχους. Γενικά τα ευαίσθητα σημεία του δικτύου πρέπει να είναι προσιτά για να είναι άμεση η διαπίστωση βλάβης (διαρροής) και εύκολη η επισκευή της. Στις κύριες διακλαδώσεις θα τοποθετηθούν βάννες για να είναι δυνατή η απομόνωση κάθε κλάδου της εγκατάστασης σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής.

Οταν σωληνώσεις διέρχονται από ανοικτούς ή μη θερμανόμενους χώρους πρέπει να μονώνονται πολύ καλά.

Οπου είναι απαραίτητα μεγάλα ευθύγραμμα μήκη σωλήνων ή σωλήνων μεγάλων διαμέτρων για να αποφευχθούν ζημιές από διαστολές πρέπει να παρεμβάλλονται ειδικά διαστολικά ή να γίνονται ειδικές διαμορφώσεις τύπου «S» ή «Ω».

Το κεντρικό δίκτυο όπως και οι σωλήνες δαπέδων πρέπει να δοκιμάζονται μέσω πρεσσαρίσματος για τη στεγανότητα και πρέπει μετά την δοκιμή να παραμείνει υπό πίεση του δικτύου πόλεως

11. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ

α) Καυστήρας : Η λειτουργία του ελέγχεται από ένα θερμοστάτη ο οποίος ελέγχει την ανώτατη θερμοκρασία του νερού κατά την οποία πρέπει να διακοπεί η λειτουργία του (συνήθως στους 80-850C) και από ένα θερμοστάτη υπαίθρου που ελέγχει την εξωτερική θερμοκρασία (δεν επιτρέπει την λειτουργία του καυστήρα αν η θερμοκρασία φτάσει στους 200C). Η θέση του θερμοστάτη υπαίθρου θα επιλεγεί επί τόπου.
β) Κυκλοφορητής : Η λειτουργία του ελέγχεται από θερμοστάτη ο οποίος ελέγχει την κατώτατη θερμοκρασία του νερού κατά την οποία πρέπει να διακοπεί η λειτουργία του (συνήθως στους 30-400C).
γ) Σε κάθε διαμέρισμα (σε περίπτωση μονοσωληνίου συστήματος) αν υπάρχει αυτονομία θερμάνσεως από κάθε διαμέρισμα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ο καυστήρας και να λειτουργήσει η θέρμανση τούτου ανεξαρτήτως των άλλων διαμερισμάτων. Για το σκοπό αυτό σε κάθε διαμέρισμα υπάρχει :
γ.1) Θερμοστάτης χώρου ο οποίος τοποθετείται σε κεντρικό και ουδέτερο χώρο κάθε διαμερίσματος. Μία ηλεκτρική βάνα που βρίσκεται στον κεντρικό σωλήνα προσαγωγής θερμάνσεως κάθε διαμερίσματος. Ένας διπολικός διακόπτης παραπλεύρως του θερμοστάτου χώρου κάθε διαμερίσματος. Στο λεβητοστάσιο, βρίσκονται οι ωρομετρητές που αντιστοιχεί ένας για κάθε διαμέρισμα.
γ.2) Από τον διακόπτη τίθεται σε λειτουργία ο καυστήρας ή διακόπτεται η λειτουργία αυτού (για το διαμέρισμα αυτό) (Εφ'όσον έχει τεθεί σε λειτουργία ο καυστήρας από άλλο διαμέρισμα τότε η κίνηση αυτή είναι νεκρή αλλά απαραίτητη).
Ο θερμοστάτης χώρου ελέγχει την θερμοκρασία του χώρου που είναι εγκατεστημένος και περίπου την θερμοκρασία του διαμερίσματος, ενεργεί δε στην ηλεκτρική βάνα του διαμερίσματος (την ανοίγει και την κλείνει), δηλ. ανοίγει ή διακόπτει την παροχή ζεστού νερού θερμάνσεως (κυκλοφορίας) στις σωληνώσεις και τα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματος.
Ο ωρομετρητής του διαμερίσματος μετρά το χρόνο (σε ώρες) κατά τον οποίο η ηλεκτρική βάνα παραμένει ανοικτή (δηλ. κυκλοφορεί ζεστό νερό στο διαμέρισμα).
γ.3) Η θέση του θερμοστάτου χώρου και του διακόπτου της ηλεκτρικής βάνας σημειώνεται στο σχέδιο κατόψεως των διαμερισμάτων.
γ.4) Η θέση των ωρομετρητών σημειώνεται στο σχέδιο του λεβητοστασίου.

12. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Κατά την τοποθέτηση των μηχανημάτων, συσκευών και την κατασκευή των κύριων στοιχείων της εγκατάστασης θα γίνονται έλεγχοι για να διαπιστωθεί οτι οι εργασίες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της μελέτης και έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του προμηθευτή-κατασκευαστή.

Κάθε μηχάνημα ή συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πρέπει να συνοδεύεται από τα ειδικά έντυπα οδηγιών (τοποθετήσεως, ρυθμίσεως, συντηρήσεως) και τις αντίστοιχες εγγυήσεις του κατασκευαστή (ή προμηθευτή). Τα έντυπα αυτά παραδίδονται στον ιδιοκτήτη κατά την παράδοση της εγκαταστάσεως.

13. ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α) Δοκιμή στεγανότητας σωληνώσεων σε πίεση :
Μετά την αποπεράτωση των δικτύων σωληνώσεων και πριν την τοποθέτηση των θερμαντικών σωμάτων, λέβητα κ.λπ. τίθεται το δίκτυο υπό υδραυλική υπερπίεση (8) ατμοσφαιρών, μετρούμενη στο λεβητοστάσιο επί (3) συνεχείς ώρες.
β) Δοκιμή στεγανότητας σωληνώσεων και θερμαντικών σωμάτων.
Εφ'όσον δεν παρουσιαστεί καμία διαρροή, θα τοποθετηθούν τα σώματα. Θα γεμίσει με νερό, θα κλείσουν τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων και θα τεθεί το δίκτυο με υπερπίεση 4 ατμοσφαιρών μετρουμένων στο λεβητοστάσιο επί 2 συνεχείς ώρες. Σε περίπτωση κάποιας διαρροής, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα από την πτώση πίεσης που σημειώνεται στο μανόμετρο, θα επισκευαστεί η σχετική ατέλεια, θα αντικατασταθούν τα ελαττωματικά εξαρτήματα και η δοκιμή θα επαναληφθεί.
Στη συνέχεια θα τεθεί η εγκατάσταση σε λειτουργία υπό συνθήκες πλήρους θέρμανσης, μέχρι θερμοκρασίας σχεδόν βρασμού του νερού, και κατόπιν θα αφεθεί να ψυχρανθεί με παράλληλο έλεγχο της στεγανότητας των ενώσεων και παρεμβασμάτων κατά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

14. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σχετικά με τη συντήρηση απαιτούνται τα παρακάτω :
α) Μηνιαία λίπανση λιπαντήρων του καυστήρα με ελαφρό έλαιο
β) Ετήσια επιθεώρηση και καθαρισμός του λέβητα και της καπνοδόχου
Σύμφωνα με τη νομοθεσία ΦΕΚ 938/31-12-86 η ανάθεση της συντήρησης σε άτομα που στερούνται αυτής της ειδικής άδειας είναι παράνομη και την ποινική και αστική ευθύνη φέρει ο εκάστοτε διαχειριστής όπως αναφέρεται σαφώς στο νόμο.

15. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εγκατάσταση πλήρως έτοιμη υποβάλλεται σε δοκιμαστική λειτουργία προκειμένου να ελεγχθούν:

α) Η ταχύτητα και ικανοποιητική ομοιομορφία με την οποία θερμαίνονται όλα τα θερμαντικά σώματα.
β) Η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των διατάξεων ασφάλειας και ρύθμισης.
γ) Το ικανοποιητικό «τράβηγμα» (ελκυσμός) της καπνοδόχου και η «ποιότητα» των
καυσαερίων.
δ) Η ακρίβεια των ενδείξεων των οργάνων.
ε) Η καλή και σε ανεκτά επίπεδα θορύβου λειτουργίας του κυκλοφορητή ή των κυκλοφορητών.

Για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία της εγκατάστασης είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν με προσοχή οι οδηγίες της μελέτης και οι υποδείξεις του επιβλέποντα, σε συνδυασμο με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή προμηθευτή των μηχανημάτων και συσκευών. Εάν γίνουν αυθαίρετες αλλαγές κατά την εφαρμογή της μελέτης χωρίς την έγκριση του μελετητή ο τελευταίος δεν έχει καμιά ευθύνη για πιθανές ατέλειες της εγκατάστασης.

16. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εφ'όσον ολοκληρωθούν με επιτυχία τόσο οι δοκιμές στεγανότητας, όσο και οι δοκιμές λειτουργίας της εγκατάστασης Κ.Θ και έχουν παραληφθεί τα έντυπα και λοιπά στοιχεία που συνοδεύουν τον εξοπλισμό γίνεται προσωρινή παραλαβή της εγκατάστασης.

Η οριστική παραλαβή της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται μετά από ένα λογικό χρονικό διάστημα κανονικής λειτουργίας που πρέπει να έχει προσυμφωνηθεί μεταξύ ιδιοκτήτη και κατασκευαστή.
"ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ"

Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Άρθρο 1
Επιβάλλεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης-ρύθμισης και τίθενται όροι σωστής λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 στις ακόλουθες κατηγορίες σταθερών εστιών καύσης:
α. Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, γραφεία καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.
β. Εγκαταστάσεις θέρμανσης χώρων εργασίας βιομηχανιών ή βιοτεχνικών μονάδων εφόσον όμως πρόκειται για ιδιαίτερες εστίες καύσης, αποκλειστικά για τη θέρμανση των χώρων αυτών.
γ. Εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού ή παραγωγής ατμού σε κτίρια ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κλινικών, θεραπευτηρίων και λοιπών παρεμφερών χρήσεων σε δημόσια κολυμβητήρια, ιδιωτικές πισίνες και δημόσιες λουτρικές εγκαταστάσεις.

ΣτηνΆρθρο 2
1. Στην περιοχή του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής, στη Σαλαμίνα και στο νομό Θεσσαλονίκης εκτός της περιοχής δυτικά του Γαλλικού ποταμού, για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 τα μόνα επιτρεπόμενα καύσιμα είναι το ντήζελ θέρμανσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά προδιαγραφές, και αέρια καύσιμα.
2. Σε ολόκληρη τη χώρα, στα τζάκια, τις σόμπες και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης, απαγορεύεται η χρήση, ως καυσίμων, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων. Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται για καύση άλλα, πέρα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή υλικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν, ανάλογο με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας που δημιουργούν και τις υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης, να επιβάλλουν μέτρα βελτίωσης ή να τα απαγορεύσουν, με αιτιολογημένη απόφαση.
Άρθρο 3
1. Στις ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1 που χρησιμοποιούν πετρέλαιο ντήζελ, οι απώλειες θερμότητας με τα καυσαέρια, ή κατ΄ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης και η θερμοκρασία των καυσαερίων ορίζονται ως εξής:
α. για τα κτίρια που έχουν σταθερές εστίες καύσης με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400.000 KCAL/H: Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια: 20%.
Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) : 10%.
Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 10%.
Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης: 1 της κλίμακας Bacharach.
Ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καυσαερίων:180°C.
β. για τα κτίρια με εγκαταστάσεις που έχουν συνολική θερμική ισχύ μικρότερη από 400.000 KCAL/H:
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια: 20%.
Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 9%.
Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης: 2 της κλίμακας Bacharach.
Ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καυσαερίων: 180°C.
2. Προκειμένου για νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1 που λειτουργούν με πετρέλαιο ντήζελ και τοποθετούνται σε νέα ή παλαιά κτίρια από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και μετά καθορίζονται τα παρακάτω:
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια: 15%.
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή θερμοκρασία καυσαερίων: 280°C
Ελάχιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα καυσαερίων σε CO2: 10%.
Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή δείκτη αιθάλης: 1 της κλίμακας Bacharach.
Σε όσες από τις πιο πάνω εγκαταστάσεις έχουν θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 200.000 KCAL/H επιβάλλεται, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, η χρήση διβάθμιων καυστήρων ή άλλων καυστήρων προηγμένης τεχνολογίας.
3. Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1 που λειτουργούν με πετρέλαιο μαζούτ, των ισχυουσών κάθε φορά προδιαγραφών ποιότητας, καθορίζονται τα παρακάτω:
- Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια: 20%
- Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 9%
- Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτης αιθάλης: 4 της κλίμακας Bacharach.
- Ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καυσαερίων: 180°C.
4. Oι μετρήσεις που προϋποθέτει η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων γίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα αναφοράς ΕΛΟΤ 525-1, 234 και 897, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 4
1. Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1 ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο σ΄ αυτές καύσιμο, με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400.000 KCAL/H επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο.
2. Η συντήρηση-ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου, ανεξαρτήτως ισχύος, γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η παραπάνω συντήρηση, προκειμένου για εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται πετρέλαιο ντήζελ, γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ενώ για τις εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται πετρέλαιο μαζούτ, γίνεται δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση γίνεται και καθαρισμός του καπνοσυλλέκτη.
Μετά από κάθε συντήρηση-ρύθμιση, ο συντηρητής συμπληρώνει με επιμέλεια και πληρότητα, και υπογράφει εις διπλούν φύλλο συντήρησης-ρύθμισης, κατά το πρότυπο του συνημμένου στην απόφαση αυτή παραρτήματος και παραδίδει ένα αντίτυπο στον κατά άρθρο 5 υπεύθυνο θέρμανσης του ακινήτου ο οποίος το αρχειοθετεί.
3. Στα κτίρια με εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1 που λειτουργούν με πετρέλαιο ντήζελ απαγορεύεται η εγκατάσταση και η χρήση καπνοσυλλεκτών.
Άρθρο 5
1. Υπεύθυνοι για τη φροντίδα συντήρησης και τη σωστή λειτουργία του συστήματος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, είναι κατά περίπτωση:
α. Οι ιδιοκτήτες αυτών ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους ή αυτοί που έχουν τη χρήση της ιδιοκτησίας.
β. Στο σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας υπεύθυνος ως εκπρόσωπος όλων των υποχρέων, είναι ο διαχειριστής.
γ. Προκειμένου για κτίρια όπου στεγάζονται αποκλειστικά υπηρεσίες Νομικών Προσώπων ιδιωτικού Δικαίου, ο τυχόν ορισθείς για το σκοπό αυτό από το καταστατικό ή τον οργανισμό ή τη διοίκηση του νομικού προσώπου υπάλληλος, διαφορετικά ο διευθυντής της στεγαζόμενης μονάδας.
δ. Προκειμένου για κτίρια όπου στεγάζονται αποκλειστικά Υπηρεσίες του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, υπεύθυνοι είναι οι αρμόδιοι για το θέμα αυτό υπάλληλοι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία της στεγαζόμενης υπηρεσίας, ή εκείνοι που ορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό, διαφορετικά υπεύθυνος είναι οι προϊστάμενος της στεγαζόμενης υπηρεσίας.
2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υπεύθυνοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α. Φροντίζουν για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία της εγκατάστασης.
β. Κρατούν αντίγραφο του κατά το άρθρο 4 παρ. 2 φύλλου συντήρησης-ρύθμισης της εγκατάστασης και
γ. Παρέχουν κάθε διευκόλυνση στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.
Άρθρο 6
Ο έλεγχος για την τήρηση των όρων και μέτρων της απόφασης αυτής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 1650/1986.
Άρθρο 7
1. Οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης αυτής υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 και Ν. 1650/1986 όπως το τελευταίο απ΄ αυτά τροποποιήθηκες με το άρθρο 98 παρ. 12 του Ν. 1892/1990.
2. Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων δεν ακολουθείται κατ΄ αρχήν, εφόσον ο κατά το άρθρο 5 υπεύθυνος προσκομίσει φύλλο συντήρησης-ρύθμισης της εγκατάστασης, με τα στοιχεία που καθορίζονται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση Παράρτημα, για τη συγκεκριμένη εκάστοτε θερμαντική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή διατυπώνονται υποδείξεις και παρέχεται προθεσμία συμμόρφωσης ανάλογη προς τις απαιτούμενες εργασίες. Εάν μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, με νεώτερο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση, ακολουθείται η διαδικασία επιβολής των νομίμων κυρώσεων.
3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται και βεβαιώνεται εγγράφως από τα κατά το άρθρο 6 αρμόδια όργανα ελέγχου, ότι η υπέρβαση των ορίων του άρθρου 3 οφείλεται σε ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα των εργασιών συντήρησης-ρύθμισης της εγκατάστασης θέρμανσης, οι κυρώσεις της παραγράφου 1 επιβάλλονται στο συντηρητή.
Ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα των εργασιών συντήρησης-ρύθμισης της εγκατάστασης θέρμανσης υπάρχει όταν διαπιστώνεται ότι οι καθοριζόμενες στο άρθρο 3 προδιαγραφές-εκπομπών καυσαερίων και απωλειών θερμότητας δεν τηρούνται παρ΄ ότι έγιναν, για τη συγκεκριμένη θερμαντική περίοδο οι εργασίες συντήρησης-ρύθμισης.
Άρθρο 8
Από της ισχύος της παρούσας απόφασης η υπ΄αριθ.54678/1985 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» (ΦΕΚ 938/β/86), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, καταργούνται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι


ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
1.ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ……………………………………………….…………….……..
2.ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ………………………………………….………………..…….
3.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ…………………….…ΤΗΛ…………………..…………
4.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ………………………………………..……………..…Kcal/h
5.ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ………………………………….…….
6.ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ……………………………………
7.ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ……………………………………………………………………….……GPH
8.ETHΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ DIESEL (ΜΑΖΟΥΤ)………………………………………………….
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
α/α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
2.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ
3.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
4.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ
5.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ
6.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
7.
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ.ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΑΙΘΑΛΗ, ΕΛΚΥΣΜΟΣ)
8.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΜΑΖΟΥΤ)
9.
ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
*ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Χ
Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ…………... °C
4.ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH)…….H2O
2
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ…. °C
5.ΕΛΚΥΣΜΟΣ…………………...….mBar(mmΣ)
3
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ………….…………….
6.ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ……..……..Bar
Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:
1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ……………………… %
Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι:
2.ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ………………………………..... %
ΕΝΤΟΣ 􀀀 ΕΚΤΟΣ 􀀀
3.ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ……………………………….…kg/h.
Των προβλεπομένων ορίων
Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ:
1.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ…………………………………….…………….……..
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………ΤΗΛ……….………………..…….
3.ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)…………………….…………………………………….……………..
4.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ………………………………………..……………..………
5.Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)…………………….………………………………….…….
6.Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ……………..……………………………………
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΘΥΡΩΡΟΣ κ.τ.λ.)
"Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)"

Πέμπτη 12 Αυγούστου 2010

Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης

Πριν την έναρξη των εργασιών στην εγκατάσταση αερίου ο καταναλωτής αναθέτει στον Επιβλέποντα Αερίου την επίβλεψη του έργου.
Μετά την αποπεράτωση όλων των εργασιών στην εγκατάσταση αερίου και των προβλεπομένων δοκιμών και ελέγχων ο Επιβλέπων Αερίου πρέπει να συντάξει την Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης, η οποία θα περιλαμβάνει:
1.Περιγραφή της εγκατάστασης, υπολογισμούς και σχέδια κατασκευής.

2.Πιστοποιητικά τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισμού όσον αφορά τις εργασίες και τα χρησιμοποιηθέντα Υλικά αερίου, καθώς επίσης και πλήρη στοιχεία του τεχνικού προσωπικού που εκτέλεσε τις εργασίες στην εγκατάσταση.

3.Πιστοποιητικά των εκτελεσθεισών δοκιμών και των ελέγχων, όπου θα αναφέρονται
και τα αποτελέσματα αυτών. Στις δοκιμές περιλαμβάνονται και οι δοκιμές αντοχής και
στεγανότητας.

4.Πιστοποιητικά για τη ρύθμιση των διαφόρων εξαρτημάτων και συσκευών (ρυθμιστές
πίεσης, καυστήρες κλπ.)

5.Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης για όλη την εγκατάσταση αερίου. Απαιτήσεις και οδηγίες για το περιεχόμενο αυτού του προγράμματος δίνονται στο Κεφάλαιο 12.

6.Φύλλα ελέγχου για τους λέβητες ή λοιπές συσκευές κατανάλωσης αερίου (θερμοκρασία και σύσταση καυσαερίων στην έξοδο από το λέβητα, βαθμός απόδοσης κλπ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

φεκ 963/2003
"Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης"