Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες/ Νοεμβριος 2013

Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών
Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ πραγματοποίησε τεχνο-οικονομικούς υπολογισμούς
σχετικά με κάποιες από τις διαθέσιμες τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική
αγορά.
Τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη ισχύουν μόνο για τις παραδοχές που
έχουν χρησιμοποιηθεί και οι οποίες παρατίθενται στο τέλος του κειμένου. Οι δε τιμές αγοράς των
συσκευών θέρμανσης που αξιολογήθηκαν είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν σημαντικά
ανάλογα με τον κατασκευαστή και τη χώρα προέλευσης.
Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζονται επιγραμματικά τα εξεταζόμενα είδη θερμικών συγκροτημάτων
τα οποία αξιολογήθηκαν στην παρούσα μελέτη.

ΜΕΛΕΤΗ Ε.Μ.Π

"Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες/ Νοεμβριος 2013"