Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010

Νέος web server για ελεγκτές αντιστάθμισης τύπου RVS…

Ο web server OZS164.13 επιτρέπει την απομακρυσμένη απεικόνιση και λειτουργία ενός ελεγκτή αντιστάθμισης
τύπου RVS… και παρέχει πρόσβαση μέσω Internet σε όλες τις παραμέτρους που αφορούν τον τελικό χρήστη και
το μηχανικό. Ο ελεγκτής μπορεί να λειτουργήσει μέσω ενός υπολογιστή ενώ πολλοί χρήστες μπορούν να έχουν
πρόσβαση στην εγκατάσταση ταυτόχρονα. Ο OZS164.23 επιπλέον παρέχει απεικόνιση και χειρισμούς μέσω GSM
χρησιμοποιώντας γραπτά μηνύματα (SMS), των σημαντικότερων επιθυμητών και πραγματικών τιμών καθώς
επίσης και την κατάσταση λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων. Επίσης μπορεί να ρυθμιστεί η αποστολή
διαφόρων αναφορών που αφορούν το σύστημα. Για παράδειγμα ένα μήνυμα μπορεί να σταλεί όταν προκύψει μια
βλάβη στην εγκατάσταση. Αυτά τα μηνύματα στέλνονται μέσω email (OZS164.13) ή GSM (OZS164.23).
Το κοινό στο οποίο απευθύνεται αυτό το προϊόν είναι οι εγκαταστάτες συστημάτων θέρμανσης, εταιρείες
συντήρησης εγκαταστάσεων καθώς επίσης και οι ιδιοκτήτες κατοικιών. Η χρήση διαφέρει ανάλογα τον πελάτη:
Εγκαταστάτες συστημάτων θέρμανσης : Η απομακρυσμένη πρόσβαση αποτελεί μέρος του
προϊόντος που προσφέρουν
• Διευρύνοντας τα οφέλη του προϊόντος γίνεσαι πιο ανταγωνιστικός
• Επιπλέον κέρδος εφόσον το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις
• Παρακολούθηση δοκιμών των εγκαταστάσεων
Εταιρείες συντήρησης εγκαταστάσεων : Αύξηση αποδοτικότητας
• Ο αριθμός των επισκέψεων στην εγκτάσταση μειώνεται χάρη στην απομακρυσμένη διάγνωση
• Έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων χάρη στις αναφορές του συστήματος και των βλαβών.
Ιδιοκτήτες κατοικιών : Απομακρυσμένος έλεγχος των κατοικιών
• Απομακρυσμένη εναλλαγή κατάστασης λειτουργίας (π.χ. πριν / μετά τις διακοπές)
• Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχος της εγκατάστασης

ΠΗΓΗ:SIEMENS
"Νέος web server για ελεγκτές αντιστάθμισης τύπου RVS…"

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Προεργασία
1. Συμβουλευτείται τις οδηγίες εγκατάστασης του καυστήρα αερίου.
2. Βεβαιωθείται ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες συνδεσμολογίες και τους απαιτούμενους κανόνες ασφαλείας.
3. Ελέγξτε ότι στο λεβητοστάσιο υπάρχουν τα απαιτούμενα ανοίγματα ή θυρίδες παροχής αέρα.
4. Ελέγξτε την ετικέτα σήμανσης του λέβητα και του καυστήρα και βεβαιωθείται ότι η προσαγόμενη ισχύς του καυστήρα ανταποκρίνεται με την ονομαστική ισχύ του λέβητα.
5. Βεβαιωθείται ότι ο καυστήρας αερίου είναι προσαρμοσμένος σύμφωνα με το είδος του αερίου που πρόκειτε να χρησιμοποιηθεί.
6. Ελέγξτε την απαιτούμενη πίεση παροχής αερίου.
7. Ελέγξτε την επάρκεια απαγωγής καυσαερίων, καπναγωγός και καπνοδόχος καθώς επίσης τα διαφράγματα καυσαερίων εάν υπάρχουν πρέπει να είναι σε θέση ανοικτή.

8. Ελέγξτε την επάρκεια πληρότητας νερού του συστήματος της εγκατάστασης.
9. Ελέγξτε και ρυθμίστε τα όργανα ελέγχου λειτουργίας, ενεργοποιήσετε το θερμοστάτη νερού λέβητα και τους θερμοστάτες χώρου.
10. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του καυστήρα μελετώντας ειδικά τις οδηγίες εκκίνησης, ρύθμισης και συντήρησης του καυστήρα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Γενικές συμβουλές
1. Διατηρείτε το λεβητοστάσιο καθαρό.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο απαιτούμενος αέρας καύσης προσάγεται ελεύθερα στο λεβητοστάσιο.
3. Να διακόπτετε πάντα τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τη παροχή αερίου σε κάθε περίπτωση επιθεώρησης ή άλλης εργασίας του καυστήρα ή του λέβητα.
4. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καύσιμα αντικείμενα, π.χ. χαρτί ή ξύλα, στην εστία καύσης του λέβητα.
5. Μη επεμβαίνεται σε ρυθμίσεις ή σε επεμβάσεις του καυστήρα ή των οργάνων αερίου χωρίς να έχεται την σχετική αρμοδιότητα.
6. Να επιβλέπεται τακτικά τη λειτουργία και την ασφάλεια της εγκατάστασης.
7. Να μεριμνείτε εγκαίρως για τη σχετική συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα που απαιτείται να γίνεται κάθε χρόνο από αρμόδιο τεχνικό

Εμπλοκή ή διακοπή καυστήρα
1. Πατήστε το διακόπτη επαναφοράς του αυτόματου καύσης.
2. Ελέγξτε το θερμοστάτη ασφαλείας του λέβητα.
3. Ελέγξτε και ενεργοποιήστε το θερμοστάτη νερού του λέβητα καθώς επίσης και το θερμοστάτη χώρου.
4. Ελέγξτε την επάρκεια πίεσης παροχής αερίου.
5. Ελέγξτε τις ηλεκτρικές ασφάλειες παροχής ρεύματος.
6. Δοκιμάστε μια νέα προσπάθεια εκκίνησης του καυστήρα και διαπιστώστε εάν το άνοιγμα της βαλβίδας αερίου γίνεται κανονικά ελέγχοντας την παροχή αερίου δια μέσω του μετρητή αερίου.
7. Εάν ο καυστήρας δεν ξεκινά μετά από επάλληλες προσπάθειες εκκίνησης τότε καλέστε ειδικό αρμόδιο τεχνικό.

Κανονική λειτουργία καυστήρα

1. Βεβαιωθείται ότι η ελεύθερη πρόσβαση αέρα καύσης δεν παρεμποδίζεται.
2. Έλεγχος σωστής λειτουργίας και ασφαλείας του καυστήρα πρέπει να γίνεται μια φορά το χρόνο από αρμόδιο τεχνικό.
3. Συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα απαιτείται να γίνεται μια φορά το χρόνο από αρμόδιο αδειούχο τεχνικό σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα των σχετικών μετρήσεων καταχωρούνται στη κάρτα ελέγχου.
4. Ο περιοδικός έλεγχος και η επίβλεψη της εγκατάστασης επιβάλατε να γίνεται συχνά από τον χρήστη για το δικό του συμφέρον.

Διακοπή λειτουργίας του καυστήρα
1. Κλείστε το κεντρικό διακόπτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Κλείστε το σφαιρικό διακόπτη παροχής αερίου του καυστήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Να μην εκθέτετε ποτέ το πρόσωπο σας κοντά και μπροστά στην θυρίδα επισκόπησης του λέβητα, ειδικά κατά την εκκίνηση του καυστήρα.
2. Να μη χρησιμοποιείτε "γυμνή" φλόγα κατά την επιθεώρηση της εστίας καύσης του λέβητα.
3. Να κλείνετε πάντα τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου πριν κάθε ενέργεια επέμβασης του καυστήρα ή του λέβητα.


"ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ"

Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΝΤΙΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Αντίθλιψη λέβητα ονομάζουμε την αντίσταση που αντιμετωπίζουν τα καυσαέρια για να κάνουν τη διαδρομή από το θάλαμο καύσης μέχρι τη καμινάδα.
   Η αντίθλιψη του λέβητα μετριέται σε mbar ή σε mm Η2Ο (χιλιοστά υδάτινης στήλης).
Για ευκολία :
1 mbar = 10 mm  Η2Ο   1 bar = 1000 mbar = 1Αtm
 
Κατάθλιψη καυστήρα ονομάζουμε τη πίεση του αέρα, που μπορεί να δημιουργήσει ο ανεμιστήρας του καυστήρα, μέσα στον θάλαμο καύσης του λέβητα για την υπερνίκηση της αντίθλιψης του λέβητα. Μόνο όταν η κατάθλιψη είναι μεγαλύτερη από την αντίθλιψη επιτυγχάνεται σωστή ροή καυσαερίων προς τη καμινάδα και απροβλημάτιστη λειτουργία του συστήματος.
   Η κατάθλιψη του καυστήρα πρέπει να είναι περίπου 20% μεγαλύτερη από την αντίθλιψη του λέβητα. Μετριέται και αυτή σε mbar ή mm Η2Ο (χιλιοστά υδάτινης στήλης).

   ΛέΒαθμβητας ισχύος Q = 45.000 Kcal/h
  ός απόδοσης λέβητα: n = 0,9 (90%)
  Αντίθλιψη λέβητα: h = 1,8 mbar
  Θερμογόνος δύναμη πετρελαίου: H = 10.000 Kcal/Kg
  
Απαιτείται κατάθλιψη: 1,8 + 20 % = 2,16 mbar, ή 21,5 mm Η2Ο.
Και παροχή καυσίμου: q = 45.000 / 0.9 X 10.000 = 5 Kg / h
ΠΗΓΗ:fantakis.gr
"ΑΝΤΙΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ"

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Π.Α

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
(ΣΑΦΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)
1
Καθορισμός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση με την εσωτερική
εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο.
Στις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτροβάνας, τότε θα
πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται τοποθετημένη και συνδεδεμένη εκτός
λεβητοστασίου (κατά προτίμηση μετά τον μετρητή ή κατά το δυνατόν στην
αρχή της γραμμής αερίου), τύπου κανονικά κλειστή ή κανονική ανοιχτή. Δεν
θα επιτρέπεται η ηλεκτροβάνα να βρίσκεται εντός του χώρου του
λεβητοστασίου.
Σε περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης
βρεθεί η ηλεκτροβάνα να είναι σε διαφορετική θέση
από αυτή που αποτυπώνεται στην μελέτη, τότε
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ.
2
Συσκευές αερίου (όπως λέβητες) σε κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες
ή σε μονοκατοικίες.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση συσκευών σε κοινόχρηστους διαδρόμους και
κλιμακοστάσια.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης
διαπιστωθεί ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε
κοινόχρηστο ακάλυπτο χώρο χωρίς να φαίνεται στα
σχέδια, τότε
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ.
3
Θυρίδες αερισμού λεβητοστασίου προς εσωτερικό χώρο
Δεν επιτρέπεται θυρίδα αερισμού λεβητοστασίου προς κλιμακοστάσιο ή όδευση
διαφυγής.
Σε περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο βρεθεί να υπάρχει
θυρίδα αερισμού λεβητοστασίου προς κλιμακοστάσιο ή
όδευση διαφυγής
ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΕ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ
ΧΡΕΩΣΗ προκειμένου να σφραγιστεί η θυρίδα.
Θυρίδα αερισμού σε λεβητοστάσιο το οποίο λαμβάνει τον αέρα καύσης από
τον φωταγωγό πολυκατοικίας ή στην περίπτωση που αυτός επικοινωνεί
άμεσα με το φρεάτιο του αεραγωγού.
Υποχρεωτικά θα πρέπει να τοποθετηθεί ανιχνευτής στο χώρο του λεβητοστασίου
ο οποίος θα αποτυπώνεται ευκρινώς στην μελέτη (στην Τεχνική περιγραφή και
στην κάτοψη).
Σε περίπτωση όπου ο ανιχνευτής δεν είναι τοποθετημένος
ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΕ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ
ΧΡΕΩΣΗ.
Σε περίπτωση όπου ο ανιχνευτής δεν είναι συνδεδεμένος
ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ.
5
Προδιαγραφές τοποθέτησης σωλήνωσης αερίου σε κανάλι εκτός εδάφους ή
σε ψευδοροφή.
Οποιoδήποτε υλικό έχει την δυνατότητα να τοποθετηθεί σε κανάλι (όχι εντός
εδάφους) ή σε ψευδοροφή με κάθε μορφής συνδεσμολογία. Σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει στην μελέτη (Τεχνική Περιγραφή ή Κάτοψη) να αναγράφεται η
αντιδιαβρωτική προστασία η οποία θα τοποθετηθεί σε αυτό το τμήμα της
σωλήνωσης Ε.Ε η οποία θα πρέπει να είναι εμφανής στα άκρα του καναλιού ή
της ψευδοροφής, (εκτός από του χαλκού ή του επιψευδαργυρομένου χάλυβα).
Σε κάθε περίπτωση όπου προβλέπεται βάση μελέτης
αντιδιαβρωτική προστασία θα πρέπει να διαπιστώνεται η
ύπαρξη της τουλάχιστον στις εξόδους της σωλήνωσης από
την ψευδοροφή ή το κανάλι.
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ στις περιπτώσεις που δεν
διαπιστώνεται η ύπαρξη αντιδιαβρωτικής σύμφωνα με
τα παραπάνω.
6
Τοποθέτηση ‘Τ’ στην Εσωτερική Εγκατάσταση.
Σε κάθε περίπτωση μετά τον μετρητή αερίου θα πρέπει να τοποθετηθεί ‘Τ’ και
βάνα ½’’προκειμένου να διενεργείται έλεγχος στεγανότητας από τον επιθεωρητή
της ΕΠΑ. Η πληροφορία θα πρέπει να αποτυπώνεται στην κάτοψη ή στο
αξονομετρικό ευκρινώς.
Σε περίπτωση όπου δεν έχει τοποθετηθεί η βάνα όπως αυτή
θα αποτυπώνεται στην μελέτη και ο επιθεωρητής δεν έχει
την δυνατότητα να διενεργήσει έλεγχο στεγανότητας
ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ.
7
Τοποθέτηση συσκευής αερίου ή σε μη άμεσα προσβάσιμο χώρο (π.χ. πατάρια,
εξωτερικούς τοίχους κ.λ.π)
Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε συσκευής αερίου σε μη άμεσα
προσβάσιμο χώρο. Θα εξετάζεται κάθε περίπτωση από τον Δ/ντή ΤΥΚ,
Προϊστάμενο ΤΥΚ και Προϊστάμενο μελετών.
Σε πατάρια επιτρέπεται η εγκατάσταση συσκευής αν το ύψος τους είναι ≥ 1.8m.
Σε περίπτωση όπου βρεθεί συσκευή σε μη άμεσα
προσβάσιμο χώρο ή σε ασυμφωνία με την έγκριση της
μελέτης
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ.
Προδιαγραφές σωληνώσεων και προστασία τους σε διελεύσεις χώρων με
υποψία υγρασίας.
Απαιτείται αντιδιαβρωτική κάλυψη της σωλήνωσης (χάλυβα μη
γαλβανισμένου με ταινία ΡΕ) η οποία διέρχεται από χώρους με υγρασία (π.χ.
λουτρά, όδευση χαμηλά σε μαντρότοιχο κοντά σε κήπο).
Σε περιπτώσεις όπου η εσωτερική εγκατάσταση διέρχεται από χώρους με συνεχή
παρουσία υγρασίας (π.χ λουτρά γυμναστηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, υπόγεια
με έντονη παρουσία υγρασίας κλπ) τότε Απαιτείται αντιδιαβρωτική κάλυψη για
χαλκό και χάλυβα.
Σε περίπτωση όπου στην μελέτη έχει αποτυπωθεί η χρήση
αντιδιαβρωτικής προστασίας με ταινία η οποία δεν έχει
τοποθετηθεί κατά τον έλεγχο ή αν διαπιστωθούν συνδέσεις
σε διαβρωτικό περιβάλλον οι οποίες δεν αποτυπώνονται
στην μελέτη
ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
9
Προστασία εκτεθειμένης/ εμφανούς σωλήνωσης πάνω σε δάπεδα.
(πχ όδευση σωλήνωσης στο μέσον της ταράτσας κτιρίου)
Απαιτείται προστασία της σωλήνωσης η οποία είναι εκτεθειμένη σε
καταπόνηση (χαλκού ή χάλυβα) σε μεταλλικό ή χτιστό πλαίσιο ‘Π’.
Σε περίπτωση όπου στην μελέτη έχει αποτυπωθεί η χρήση
προστατευτικού ‘Π’ (μηχανική προστασία) το οποίο δεν
έχει τοποθετηθεί κατά τον έλεγχο
ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΕ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ
10
Υπολογισμός καπναγωγών και καπνοδόχων
Στην περίπτωση όπου ο υπάρχων καπναγωγός είναι συν ένα μέγεθος από τον
υπολογισμό της διατομής του (πχ υπάρχων διατομή Φ20 και υπολογισμός στο
Φ16) τότε απαιτείται η αναφορά στην μελέτη περί ενημέρωσης του καταναλωτή
περί κινδύνου δημιουργίας συμπυκνωμάτων και ενδεχομένως μη σωστής
λειτουργίας της συσκευής και στα δύο αντίγραφα.
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
11
Τοποθέτηση χειροκίνητης βάνας εκτός λεβητοστασίου.
Σε περίπτωση φανερής ‘ευκολίας’ ( δηλαδή κρίνεται κατασκευαστικά εφικτή) η
τοποθέτηση χειροκίνητης βάνας εκτός λεβητοστασίου (λόγω της όδευσης της
Ε.Ε) τότε θα πρέπει στην μελέτη να αποτυπώνεται αυτή και όχι η χρήση κομβίου
έκτακτης ανάγκης.
Σε περίπτωση όπου στην μελέτη έχει αποτυπωθεί η χρήση
χειροκίνητης βάνας και έχει τοποθετηθεί κομβίο έκτακτης
ανάγκης κατά τον έλεγχο
ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
Σωληνώσεις αερίου εντός όδευσης διαφυγής ή κλιμακοστασίου
Σε κλιμακοστάσια και εισόδους πολυκατοικιών κτιρίων των οποίων η άδεια
οικοδομής εκδόθηκε μετά την 17/2/89, οι σωληνώσεις αερίου απαγορεύονται να
είναι εμφανείς-ορατές και πρέπει να τοποθετούνται εντός πυράντοχου υλικού ή
κάτω από το επίχρισμα.
Στα κτίρια των οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν την 17/2/89, μόνον οι
σωληνώσεις αερίου κατασκευασμένες από χάλυβα επιτρέπεται να
τοποθετούνται εμφανείς-ορατές. Σε περίπτωση εγκατάστασης χαλκού, η
σωλήνωση θα πρέπει να πυροπροστατεύεται σε πυράντοχο υλικό ή κάτω από το
επίχρισμα.
Κατά την υποβολή της μελέτης απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της
οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομίας για την ημερομηνία
έκδοσης της. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμόζεται η απαίτηση για τις
οικοδομικές άδειες μετά την 17/2/89.
Σε περίπτωση όδευσης της σωλήνωσης από κλιμακοστάσιο
ή όδευση διαφυγής η οποία δεν αποτυπώνεται στην μελέτη
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ.
13
Προστασία σωλήνωσης σε Θαμμένο τμήμα.
Απαιτείται αντιδιαβρωτική (και καθοδική προστασία όταν το μήκος είναι > 20 m)
σε χαλκό και χάλυβα το οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς στα συμπληρωματικά
στοιχεία της μελέτης (εξάφυλλο ή κάτοψη).
Σε κάθε περίπτωση Θαμμένου τμήματος η αντιδιαβρωτική
προστασία θα πρέπει να διαπιστώνεται τουλάχιστον στις
εξόδους της σωλήνωσης από το έδαφος.
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ στις περιπτώσεις που δεν
διαπιστώνεται η ύπαρξη αντιδιαβρωτικής προστασίας
σύμφωνα με τα παραπάνω.
14
Χρήση μονωτικών συνδέσμων σε θαμμένο τμήμα σωλήνωσης.
Απαιτείται η χρήση/τοποθέτηση μονωτικών συνδέσμων στα άκρα του τμήματος
όταν το συνολικό μήκος του θαμμένου κομματιού είναι > 5m. Για περισσότερα
του ενός θαμμένα τμήματα σε μια Ε.Ε .(που το κάθε τμήμα έχει μήκος < 5m),
πρέπει να παρεμβάλλεται μεταξύ των θαμμένων τμημάτων ένας μονωτικός
σύνδεσμος.
Σε περίπτωση μη τοποθέτησης μονωτικών στοιχείων ως
αυτά αποτυπώνονται στην μελέτη
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
Βάνα στο επίπεδο του διαμερίσματος πολυκατοικίας πριν την είσοδο της
σωλήνωσης στο διαμέρισμα.
Απαιτείται εφ’ όσον είναι προσβάσιμη ως προς την χρήση της.
Σε περίπτωση μη τοποθέτησης βάνας ενώ υπάρχει η
δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ.
16
Προέκταση καπναγωγού σε συσκευές C8, C3.
O κανονισμός, θέτει όριο μήκους για το οριζόντιο τμήμα των συσκευών τύπου C8
και Β3. Στις περιπτώσεις που το αντίστοιχο μήκος υπερβαίνει τον περιορισμό (≤3
m) που θέτει ο Κανονισμός, τότε απαιτείται πιστοποιητικό του κατασκευαστή ή
αντίγραφο του τεχνικού φυλλαδίου της συσκευής
Σε περίπτωση όπου κατά την επιθεώρηση παρατηρηθεί
οριζόντια προέκταση καπναγωγού >3m, τότε απλά θα
πρέπει να βρούμε το πιστοποιητικό στην μελέτη. Σε
περίπτωση όπου δεν αναγράφεται κάποιο στοιχείο στην
μελέτη (δεν υπάρχει πιστοποιητικό) και βρεθεί προέκταση
ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
17
Mη Ταύτιση Θέσης Συσκευής (Χώρου) με την Κατατεθειμένη Μελέτη
Εσωτερικής Εγκατάστασης.
ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
18
Μη Ταύτιση Όδευσης Εσωτερικής Εγκατάστασης και Υλικών με την
Κατατεθειμένη Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης.
ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
19
Διαφυγή στην Εσωτερική Εγκατάσταση με Κατατιθέμενο Πιστοποιητικό
Στεγανότητας
ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
20 Ελλειπής Αερισμός σε σχέση με την Κατατεθειμένη Μελέτη Εσωτερικής
Εγκατάστασης.
Σε περιπτώσεις μη τήρησης ως προς την ελάχιστη
απαίτηση αερισμού με βάση την συνολική εγκατεστημένη
ισχύ της συσκευής
ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
21
Μη ολοκληρωμένη (Ημιτελής Εσωτερική Εγκατάσταση).
ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
Έλλειψη Φουρό στα Ξετρυπήματα.
Εάν είναι σε ένα ή δύο φουρό μπορούμε να δώσουμε αέριο
με επανέλεγχο.
Σε κάθε άλλη περίπτωση
ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
23 Έλλειψη Βάνας ή Κομβίου Εκτός Λεβητοστασίου σε σχέση με την
Κατατεθειμένη Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης.
Εάν έχει τοποθετηθεί το Κομβίο και είναι ασύνδετη η
ηλεκτρολογική εγκατάσταση
τότε ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΕ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ
24
Επίτοιχοι Λέβητες C12 χωρίς Συνδεδεμένη Καπνοδόχο
ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
25
Έλλειψη Καπέλου σε Καμινάδες Συσκευών Αερίου.
ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΕ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ
26
Σύνδεση με ΔΙΠΛΟ Φλεξίμπλ σε Επαγγελματικές ή οικιακές Συσκευές. ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
27
Δεξαμενή με πετρέλαιο στο χώρο του λεβητοστασίου
ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ

ΠΗΓΗ:Ε.Π.Α ΑΤΤΙΚΗΣ
"ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Π.Α"

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Το λεβητοστάσιο πρέπει κατά το δυνατό να εξαερίζεται
ομοιόμορφα.

Απαγορεύεται η ύπαρξη τεχνητού αερισμού του λεβητοστασίου.

-Για τον αερισμό λεβητοστασίου πρέπει να υπάρχουν δυο ανοίγματα επικοινωνίας με το ύπαιθρο, κατευθείαν ή μέσω σηράγγων: το ένα για την
προσαγωγή του αέρα (αερισμός) και το άλλο για την απαγωγή του αέρα (εξαερισμός).

-Το άνοιγμα προσαγωγής αέρα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δάπεδο του λεβητοστασίου. Η ελεύθερη διατομή του, στην περίπτωση που
χρησιμοποιούνται υγρά ή στερεά καύσιμα, πρέπει να είναι τουλάχιστο ίση με το 50% της ελεύθερης διατομής της καπνοδόχου του λεβητοστασίου.

-Στην περίπτωση χρήσης αερίων καυσίμων, η ελεύθερη διατομή του ανοίγματος υπολογίζεται σε 6cm2 ανά 1 KW εγκατάστασης θερμικής ισχύος,
αλλά όχι μικρότερη από 300cm2.

Το άνοιγμα απαγωγής, ανεξάρτητα από το είδος του καυσίμου, πρέπει να έχει ελεύθερη διατομή τουλάχιστο ίση με το 25% της ελεύθερης διατομής
της καπνοδόχου του λεβητοστασίου και όχι μικρότερη από 200 cm2.
Για την περίπτωση χρήσης αερίων καυσίμων τα ανοίγματα προσαγωγής και απαγωγής πρέπει να βρίσκονται στην ίδια πλευρά και σε εξωτερικό τοίχο.
-Η έξοδος των ανοιγμάτων αερισμού, εξαερισμού ή των σηράγγων πρέπει να απέχει τουλάχιστο 50cm από οποιοδήποτε άνοιγμα άλλων χώρων παραμονής κοινού.
Οταν χρησιμοποιούνται σήραγγες, πρέπει να έχουν διατομή κατά 150% μεγαλύτερη της διατομής του ανοίγματος και στάθμη πυθμένα 30cm κάτω από
το άνοιγμα αερισμού, ώστε να είναι δυνατός ο καθορισμός της σήραγγας.

-Ανοίγματα παρά το ύπαιθρο που βρίσκονται κοντά σε χώρους με κυκλοφορία και χαμηλότερα από 2cm από κατάστρωμα πρέπει να προστατεύονται με ανθετικά κιγκλιδώματα.

-Για την περίπτωση χώρων που υπάρχουν λέβητες συνολικής ισχύος κάτω των 25 ΚW, τα παραπάνω δεν είναι μεν υποχρεωτικά, συνιστάται όμως να
εφαρμόζονται κατά το δυνατό.
"ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ"