Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

α. Ορισμός
Λεβητοστάσιο ονομάζεται κάθε χώρος που δέν υπάγεται στις διατάξεις περί ατμολεβητών μέσα στον οποίο είναι εγκατεστημένος τουλάχιστον ένας λέβητας παρασκευής θερμού νερού, ατμού, αέρα κ.λ.π. θερμοκρασίας μέχρι 110° C όταν η θερμική ισχύς του είναι πάνω απο 40.000 KCAL/H (45kW).

β. Θέση
Η θέση του λεβητοστάσιου στο κτίριο προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη θέση της καπνοδόχου, με τη δυνατότητα προσαγωγής των καυσίμων, τη δυνατότητα αερισμού του χώρου του λεβητοστασίου και με την κατάλληλη διάταξη των απαιτούμενων σωληνώσεων και την ανάγκη προστασίας του κτιρίου από τους θορύβους που προκαλούνται στο χώρο λεβητοστασίου.
γ. Διαστάσεις
Το μέγεθος του λεβητοστασίου προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό και τις διαστάσεις των λεβήτων που θα εγκατασταθούν σ'αυτό. Κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους του λεβητοστασίου, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να υπάρχει και ο αναγκαίος ελεύθερος χώρος για τη λειτουργία και τη συντήρηση των λεβήτων, χωρίς απαίτηση ανακατασκευής τοίχων ή ανοιγμάτων. Η διάταξη των λεβητών μέσα στο λεβητοστάσιο πρέπει να είναι τέτοια, ώστε για κάθε λέβητα να εξασφαλίζονται τα εξής:
γ.1. Μπροστά
Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που είναι το άνοιγμα της εστίας και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου πρέπει να είναι ίση με το μήκος του λέβητα συν 1,00 μ, αλλά τουλάχιστον 1,50 μ στο σύνολο, για λέβητες μέχρι 300 KW, και τουλάχιστον 2,00 μ, για λέβητες πάνω από 300 KW.
γ.2. Πίσω
Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που βρίσκεται η έξοδος των καυσαερίων και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου ή της απέναντι πλευράς της καπνοδόχου πρέπει να είναι ίση με το μισό της απόστασης, όπως αυτή ορίζεται προηγουμένως. Εφόσον υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αγωγοί καυσαερίων, η απόσταση αυτή αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό τους. Σε περίπτωση που παρεμβάλλεται κάποια συσκευή μεταξύ της εξόδου καυσαερίων από το λέβητα και της καπνοδόχου (π.χ. καπνοσυλλέκτης), θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη απόσταση γύρω από αυτή τουλάχιστον 0,60 μ.
γ.3. Πλάγια
Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των άλλων πλευρών του λέβητα και των τοίχων του λεβητοστασίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,60 μ. Το ίδιο μέγεθος (0,60 μ) ισχύει και για τη μεταξύ δύο λεβήτων απόσταση.
γ.4. Ύψος
Το ελεύθερο ύψος του λεβητοστασίου, μεταξύ δαπέδου και οροφής ή μεταξύ δαπέδου και κάτω παρειάς τυχόν υπάρχουσας δοκού, πρέπει να είναι τουλάχιστον:
(ι) 2,20 μ για λέβητες ολικής εγκατεστημένης θερμικής ισχύος μέχρι 70 KW.
(ιι) 2,40 μ για λέβητες θερμικής ισχύος από 70 KW έως 230 KW.
(ιιι) 3,00 μ για λέβητες θερμικής ισχύος άνω των 230 KW.
Τα παραπάνω ελάχιστα όρια προκειμένου περί αερολεβήτων προσαυξάνονται κατά 0,50 μ.
Τα παραπάνω ελάχιστα απαιτούμενα ελεύθερα ύψη αυξάνονται για να εξασφαλίσουν ελεύθερο ύψος μεταξύ του λέβητα και της οροφής 0,80 μ ή μεταξύ απαραίτητων σωληνώσεων και οροφής 0,50 μ.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ


δ. Τρόπος Κατασκευής
Το λεβητοστάσιο πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,εντός ή εκτός του υπολοίπου οικοδομικού όγκου. Οι πλευρικοί τοίχοι, το δάπεδο και η οροφή του λεβητοστασίου, πρέπει να κατασκευάζονται απο πυράντοχα υλικά.
Οι διόδοι σωληνώσεων απο το λεβητοστάσιο μέσω τοίχων ορόφων ή δαπέδων , πρέπει να διαμορφώνονται ούτως ώστε να μη είναι δυνατή η διαφυγή αερίων σε άλλους χώρους.
Το δάπεδο του λεβητοστασίου πρέπει να έχει κατάλληλη αποχέτευση.!!!
Το λεβητοστάσιο απαγορεύεται να βρίσκεται κάτω απο κλιμακοστάσιο ή φρεατίου ανελκυστήρα.

Απαγορεύεται το λεβητοστάσιο να έχει οποιοδήποτε άνοιγμα προς κλιμακοστάσιο (άνοιγμα κουφώματος, αεραγωγό, γρίλιες κλπ).
Το λεβητοστάσιο πρέπει να εφοδιάζεται με κατάλληλους φορητούς πυροσβεστήρες, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι πόρτες του λεβητοστασίου πρέπει να είναι μεταλλικές και να ανοίγουν προς την κατεύθυνση εξόδου απο το λεβητοστάσιο, να μην έχουν γρίλιες ή οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα, και να κλειδώνουν. Κλειδί της πόρτας του λεβητοστασίου πρέπει να βρίσκεται μόνιμα κοντά στην πόρτα.
ε. Εξαερισμός
Το λεβητοστάσιον επιβάλεται να έχει ενα τουλάχιστον μεταλλικό παράθυρο προς τον υπαιθριο χώρο άπ' ευθείας ή μέσω αεραγωγού.
Η καθαρή επιφάνεια του παραθύρου να ισούται κατ' ελάχιστον προς το 1/12 της επιφανείας του δαπέδου του λεβητοστασίου.
Λεβητοστάσια συνολικής θερμικής ισχύος πάνω απο 250.000 KCAL/H (300kW) πρέπει να έχουν δύο εξόδους, εκ των οποίων η μία να οδηγεί στο ύπαιθρο απ' ευθείας ή μέσω τούνελ, ικανών διαστάσεων για την εύκολη διαφυγή ανθρώπου.
Ολα τα λεβητοστάσια πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο οπές εξαερισμού που να επικοινωνούν με το ύπαιθρο, απ' ευθείας ή μέσω καναλιών εξαερισμού. Η μία προορίζεται για την προσαγωγή αέρα η άλλη για την απαγωγή.
Η οπή προσαγωγής αέρα να βρίσκεται στον τοίχο, κοντέ στο δάπεδο του λεβητοστασίου.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται στερεά ή υγρά καυσιμα η ελεύθερη διατομή της οπής προσαγωγής αέρα, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το μισό της συνολικής ελευθέρας διατομής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται αερια καυσιμα η ελεύθερη διατομή της οπής προσαγωγής αέρα πρέπει να είναι 5cm2. ανά 1.000 KCAL/H (ή 6cm2. ανά 1kW) εγκατεστημένης θερμικής ισχύος και οπωσδήποτε να μην είναι μικρότερη των 300cm2 του μέτρου.
Το άνοιγμα απαγωγής αέρα, ανεξάρτητα με το είδος του χρησιμοποιουμένου καυσίμου πρέπει να βρίσκεται στην οροφή του λεβητοστασίου και να έχει διατομή τουλάχιστον ίση με το 1/4 της συνολικής ελευθερης διατομής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου, και οπωσδήποτε να μην είναι μικρότερη απο 200cm2.
Η έξοδος των ανοιγμάτων εξαερισμού στο ύπαιθρο να απέχει τουλάχιστον 0,50 μ. από τυχόν ανοίγματα άλλων χώρων προς το ύπαιθρο.
στ. Σχετική Νομοθεσία
Οσον αφορά την νομοθεσία και τους κανονισμούς των λεβητοστασίων ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, αυτή συνοψίζεται στα ακόλουθα:
Λεβητοστάσιο
- ΓΟΚ, παρ. 103. Γενικές απαιτήσεις.
- ΓΟΚ, παρ. 104. Τοίχοι - δάπεδα - στροφές, αποχέτευση
- ΓΟΚ, παρ. 105. Έξοδοι - Πόρτες - Παράθυρα.
- ΓΟΚ, παρ. 106. Αερισμός - Εξαερισμός
- ΦΕΚ 100/Β/3-2-79 Πυροσβεστική διάταξη υπ΄ αριθ. 2 ¶ρθρο 2 παρ. 3 και ¶ρθρο 10 παρ. 2 περιλήψεως βασικών μέσων πυροπροστασίας σε ξενοδοχειακά καταλύματα.
- ΦΕΚ 20Β/19-1-81 Πυροσβεστική διάταξη αριθμός 3 "Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού.
- ΦΕΚ 623/Β/2-5-82 Πυροσβεστική διάταξη αριθμός 2Β "Τροποποίηση της 2/3-2-79 πυροσβεστικής διάταξης.
- Σχέδιο Κανονισμού για την πυροπροστασία κτιρίων ΚΕΦ Α, Β, Γ, . έως Ο (ΥΧΟΠ 1984).
- VDI, 2050 Κεντρικά Λεβητοστάσια
- TRGI 72. (Εξαερισμός λεβητοστασίου).
Επίσης ισχύουν:
Στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/85 Εγκαταστάσεις σε κτίρια - λεβητοστάσια παραγωγής θερμού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων.
2. 3. Οι επεξηγήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ 15376/1785/88 που διευκρινίζει τα περί τοποθετήσεως των λεβητοστασίων στο Δώμα, και
4. ΥΠΕΧΩΔΕ Αριθμ. Πρωτ. Ε.18254/ΕΓΚ.18/75: Απαγόρευσις τοποθετήσεως λεβητοστασίου εις τα βοηθητικά παραπήγματα των οικοδομων.

"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ"

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009

ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

Χώρος εγκατάστασης είναι ο χώρος μέσα στον οποίο έχουν εγκατασταθεί συσκευές
αερίου και ενδεχομένως συσκευές καύσης για στερεά ή υγρά καύσιμα. Σε εξάρτηση από τη
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ των εγκαταστημένων συσκευών αερίου και λοιπών
συσκευών καύσης διακρίνονται:


— Χώροι εγκατάστασης με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μέχρι 35KW
— Χώροι εγκατάστασης με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 35KW μέχρι 50ΚW
Λεβητοστάσιο είναι ο ιδιαίτερος χώρος μέσα στον οποίο έχουν εγκατασταθεί μία ή
περισσότερες συσκευές καύσης με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50KW
και για τον οποίο τίθενται ιδιαίτερες κτιριοδομικές απαιτήσεις. Για τη συνολική ονομαστική
θερμική ισχύ λαμβάνονται υπ' όψη μόνον οι συσκευές καύσης, οι οποίες μπορούν να
λειτουργήσουν συγχρόνως.

"ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ"