Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Το νέο ΠΔ για το επάγγελμα του συντηρητή καυστήρων

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών
προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα
της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτή−
ρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύ−
σης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή
ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσό−
ντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δρα−
στηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλ−
λες ρυθμίσεις.

Ολο το φ.ε.κ  ΕΔΩ
"Το νέο ΠΔ για το επάγγελμα του συντηρητή καυστήρων"