Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011

Δημόσια Διαβούλευση : Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το προσχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.

Με την Απόφαση αυτή αναθεωρείται και εκσυγχρονίζεται, μετά από 18 χρόνια και με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης. Στο πλαίσιο αυτό δρομολογείται και η άρση των απαγορεύσεων σχετικά με τη χρήση βιομάζας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο σχέδιο επιχειρούνται τα εξής:

Άρση των περιορισμών σχετικά με τη χρήση τυποποιημένων στερεών βιοκαυσίμων στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης σε όλη την Επικράτεια.
Υιοθέτηση αυστηρών και ολοκληρωμένων προτύπων, όπως π.χ. στην περίπτωση των εγκαταστάσεων θέρμανσης που χρησιμοποιούν στερεά βιοκάυσιμα.
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις λειτουργικές απαιτήσεις και τη συντήρηση των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.
Εκσυγχρονισμός των διατάξεων του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην προσπάθεια της χώρας για την επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 01/10/2011, ενώ για ακόμη μια φορά δεσμευόμαστε για την αξιοποίηση κάθε πρότασης και σχολίου που θα κατατεθεί σε αυτή τη διαβούλευση.

ΠΗΓΗ:ΥΠΕΚΑ
"Δημόσια Διαβούλευση : Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού"

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ορισμός.
Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι το νερό, ο αέρας, το λάδι, ή ο ατμός.
Διάκριση
Οι λέβητες διακρίνονται :
Αναλόγως του υλικού κατασκευής τους σε:
Χυτοσιδήρους λέβητες
Χαλύβδινους λέβητες Διμεταλλικός λέβητας.
Χάλκινους λέβητες.
Ανοξείδωτους λέβητες.
Διμεταλλικοί λέβητες.

Αναλόγως του καυσίμου σε:
Λέβητες στερεών καυσίμων
Λέβητες αερίων καυσίμων
Λέβητες υγρών καυσίμων.
Λέβητες βιομάζας.
Αναλόγως της θερμικής τους ισχύος σε:
Μεγάλους λέβητες
Μεσαίους λέβητες
Μικρούς λέβητες.
Αναλόγως του φορέως θερμότητας σε:
Λέβητες ατμού χαμηλής πίεσης
Λέβητες ατμού υψηλής πίεσης
Λέβητες αέρος (αερολέβητες)
Λέβητες νερού.
Υπέρθερμου νερού.
Αναλόγως της πίεσης που επικρατεί στο θάλαμο καύσης σε:
Λέβητες πιεστικούς ή υψηλής αντίθλιψης λέβητες
Λέβητες χαμηλής αντίθλιψης.
Λέβητες ατμοσφαιρικούς.
Επίσης οι λέβητες διακρίνονται σε:
Ατομικούς λέβητες (μονάδες compakt).
Λέβητες απλούς.
Η συντριπτική πλειοψηφία των λεβήτων που είναι εγκαταστημένοι, είναι είτε χαλύβδινοι είτε χυτοσιδηροί.
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
Οι λέβητες αυτοί κατασκευάζονται από χαλυβοελάσματα κατάλληλα διαμορφωμένα σε κύλινδρο και στράντζα και από σωλήνες χωρίς ραφή. Σαν μέθοδος κατασκευής χρησιμοποιείται η ηλεκτροσυγκόλληση.
Πλεονεκτήματα.
- Μικρό βάρος
- Μικρή ευαισθησία σε γρήγορες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας. (αντοχή σε θερμικά σοκ )
- Καλός βαθμός απόδοσης.
- Εύκολη επισκευή, με συγκόλληση.
- Αντοχή σε μεγάλες πιέσεις.
- Προσαρμογή των διαστάσεων του λέβητα σε ορισμένες απαιτήσεις
- Χαμηλότερο κόστος αγοράς.
Μειονεκτήματα.
- Δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της ισχύος τους.
- Δύσκολη μεταφορά στους λέβητες μεγάλης ισχύος.
- Υφίστανται οξειδώσεις και ηλεκτροδιαβρώσεις.
Κατασκευάζονται σε ισχύς μέχρι 2.000.000kcal/h.
Σε λέβητες μέχρι 90.000 kcal/h και πίεση λειτουργίας μέχρι 6 bar τα πάχη των ελασμάτων για τον φλογοθάλαμο και τους καθρέπτες είναι τουλάχιστον 4 mm ενώ για τον νεροθάλαμο 3mm.
Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ομοιόμορφη κυκλοφορία του νερού μέσα στον νεροθάλαμο για να αποκλείονται οι ατμοποιήσεις.
Να προβλέπεται δυνατότητα εύκολου καθαρισμού.
Να υπάρχουν υποδοχές για την τοποθέτηση των θερμοστατών.
Να υπάρχει οπή παρατήρησης της φλόγας.
Να υπάρχει πρόβλεψη για κρουνό εκκένωσης
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
Κατασκευάζονται σε φέτες που συνδέονται μεταξύ τους.
Κυκλοφορούν σε σειρές π.χ. από 20000 έως 60000 kcal/h, ή από 100000 έως 250000kcal/h. Η κάθε σειρά έχει διαφορετική σχεδίαση φέτας.
Πλεονεκτήματα.
- Αντοχή στις διαβρώσεις.
- Μικρή περιεκτικότητα νερού, άρα μικρή θερμική αδράνεια.
- Επειδή κατασκευάζονται σε φέτες: α) Μπορούν να μεταφερθούν φέτα – φέτα στο λεβητοστάσιο και να συναρμολογηθούν εκεί. β) Σε περίπτωση τρυπήματος ή σπασίματος μιας φέτας μπορεί να αντικατασταθεί. γ) Αν ο λέβητας δεν είναι ο τελευταίος της σειράς μπορεί να επεκταθεί με προσθήκη φέτας.
Μειονεκτήματα.
- Μεγάλο κόστος αγοράς.
- Μεγάλο βάρος.
- Δύσκολη επισκευή.
- Μικρή αντοχή στα θερμικά σοκ.
- Δύσκολος καθαρισμός σε ορισμένους τύπους
"ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ"

Πώς επιλέγεις καυστήρα πετρελαίου

Σε συνάρτηση με την επιθυμητή θερμική απόδοση, επιλέγετε ένα ή περισσότερα μοντέλα καυστήρων ικανά να την καλύψουν. Η επιλογή του κατάλληλου καυστήρα για τον αντίστοιχο λέβητα μπορεί να βασιστεί στη χρήση των διαγραμμάτων λειτουργίας του εκάστοτε μοντέλου καυστήρα που υπάρχουν ενσωματωμένα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης και συνοδεύουν το προϊόν.

Με βάση τα χαρακτηριστικά του θαλάμου καύσης του λέβητα και την επιθυμητή ισχύ, ο πίνακας πιέσεων και αντίστοιχων παροχών καυσίμου στα ακροφύσια , βοηθά στην επιλογή του κατάλληλου ακροφυσίου (διαστάσεις, γωνία) και στη ρύθμιση της πίεσης της αντλίας του καυσίμου.
Παράδειγμα: Λέβητας με ονομαστική ισχύ 270 kW (232,200 kcal/h)
Αντίθλιψη στο θάλαμο καύσης ίση με 2,5mbar (25 mm H2O)
Λέβητας με θάλαμο αντεστραμμένης φλόγας
"Πώς επιλέγεις καυστήρα πετρελαίου"

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011

Εταιρείες παροχής αερίου ελέγχει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Στο στόχαστρο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα ο τομέας της ενέργειας καθώς πρόκειται για αναπτυσσόμενη αγορά και εκτιμάται ότι δεν έχουν διασφαλιστεί, ακόμη, στο έπακρο τα δικαιώματα του καταναλωτή στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δράσης.
Με αφορμή την ανακοίνωση της ΕΠΑ Αττικής ότι από τη φετινή χειμερινή περίοδο αλλάζει τιμολογιακή πολιτική η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή «ξεσκονίζει» τις συμβάσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΠΑ Αττικής, ανακοίνωσε τον Ιούλιο, ότι από τη νέα χειμερινή περίοδο η τιμή του φυσικού αερίου δεν θα είναι σταθερά χαμηλότερη κατά 18% από εκείνη του πετρελαίου θέρμανσης με επιχείρημα ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, τίθεται σε ισχύ ο ειδικός φόρος που επιβάλλεται για πρώτη φορά στο φυσικό αέριο κατ' εφαρμογή του εφαρμοστικού νόμου, και ο οποίος είναι εξαιρετικά υψηλός.
Έτσι, από την 1η Οκτωβρίου η τιμή του αερίου που η ΕΠΑ Αττικής θα πουλά στους πελάτες της, θα ακολουθεί πλέον τις διακυμάνσεις της διεθνούς τιμής του αερίου, συν τους φόρους και ένα σταθερό περιθώριο κέρδους.
Ωστόσο τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή εκτιμούν ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εταιρεία που έχει ήδη συνάξει σύμβαση με ένα πελάτη να αλλάζει μονομερώς και απροειδοποίητα την εμπορική της πολιτική.
Το σκεπτικό της υπηρεσίας είναι ότι όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα δάνειο μιας τράπεζας, όπου ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει πριν βάλει την υπογραφή του τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται η πολιτική της, το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και στο χώρο της ενέργειας.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί η γενική γραμματεία με στόχο τη διαμόρφωση ενός υποδείγματος συμβολαίου εξετάζονται οι συμβάσεις και των άλλων Εταιρειών παροχής Αερίου στη Θεσσαλία και τη Θεσσαλονίκη.

Πηγή:imerisia

"Εταιρείες παροχής αερίου ελέγχει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή"

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011

Φυσικό αέριο: νέα συμφωνία ΔΕΠΑ – Gazprom για χαμηλότερη τιμή

Χαμηλότερη τιμή στην προμήθεια φυσικού αερίου εξασφάλισε η ΔΕΠΑ από τη ρωσική
Gazprom, έπειτα από διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της μακροπρόθεσμης συμφωνίας προμήθειας αερίου.
«Η Gazprom και η ΔΕΠΑ αναπροσάρμοσαν τις τιμές με βάση τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά και ανάλογες συμφωνίες σε άλλες χώρες», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής προμηθειών αερίου της ΔΕΠΑ, Λεωνίδας Δραγατάκης, προσθέτοντας ότι η νέα συμφωνία περιλαμβάνει και μείωση του όγκου αερίου που παραδίδεται στη ΔΕΠΑ.
Σημειώνεται ότι με βάση την παλιά συμφωνία, η Gazprom τροφοδοτεί την Ελλάδα με περίπου 3 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Οι ποσότητες και οι τιμές που προβλέπει η νέα συμφωνία δεν ανακοινώθηκαν, ωστόσο χαρακτηρίζονται ικανοποιητικές από τη ΔΕΠΑ.

ΠΗΓΗ:www.econews.gr
"Φυσικό αέριο: νέα συμφωνία ΔΕΠΑ – Gazprom για χαμηλότερη τιμή"

Φυσικό αέριο: επεκτείνεται σε όλη την Πελοπόννησο ο αγωγός

Η οριστικοποίηση της χάραξης και η επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου σε όλη την Πελοπόννησο ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου υπό την προεδρία του υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη και τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη.Ειδικότερα, κατά την σύσκεψη επισφραγίστηκε η απόφαση να φθάσει το φυσικό αέριο και μακρύτερα από την αρχική πρόβλεψη στους νομούς Λακωνίας και Μεσσηνίας, αλλά
και στην Ηλεία και την Αχαΐα.Ο κ. Μανιάτης δήλωσε ότι έχει ήδη δώσει εντολή στις τεχνικές του υπηρεσίες να ξεκινήσουν τις μελέτες προκειμένου η Πελοπόννησος των επτά νομών να απολαμβάνει αυτό το τόσο σημαντικό αναπτυξιακό έργο, το οποίο σημαίνει χαμηλότερο κόστος διαβίωσης για τα νοικοκυριά και ευνοϊκότερους όρους για το επιχειρείν
Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η έλευση του αγωγού και η δημιουργία δικτύων διανομής στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα δημιουργήσει περίπου 1.500 νέες θέσεις εργασίας στην ελεύθερη αγορά των νομών της Πελοποννήσου και ουσιαστικά θα αποτελέσει μια εξαιρετικά σημαντική αναπτυξιακή συνεισφορά στην σημερινή άνυδρη εποχή επενδύσεων.Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης δήλωσε ότι είναι ένα έργο που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια κατά 35% μέσω του ΕΣΠΑ, και ως εκ τούτου πρέπει τα οφέλη του να αποδοθούν σε όλους τους πολίτες, ενώ προσέθεσε ότι υπάρχει συμφωνία με τον κ. Μανιάτη σχετικά με την ενσωμάτωση οπτικής ίνας στον κεντρικό αγωγό, γεγονός που θα καταστήσει την Πελοπόννησο την περιφέρεια με την μεγαλύτερη ευρυζωνικότητα στην επικράτεια.

ΠΗΓΗ:www.inews.gr
"Φυσικό αέριο: επεκτείνεται σε όλη την Πελοπόννησο ο αγωγός"