Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

1. Αντικατάσταση του παλιού λέβητα με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης (πετρελαίου ή φυσικού
αερίου με πιστοποίηση), μονοβάθμιο ή πολυβάθμιο για την αποδοτική λειτουργία σε μερικά ή/και ολικά
φορτία. Τα μερικά φορτία μπορούν να αντιμετωπιστούν και με τη χρήση περισσότερων του ενός λέβητα με
διαφορετικές θερμικές αποδόσεις ή και με τη χρήση δεξαμενών θερμικής αδράνειας. Σε περίπτωση
ανακαίνισης του κτιρίου (θερμομόνωση, αεροστεγάνωση κ.α.), θα απαιτηθεί επαναδιαστασιολόγηση του
συστήματος θέρμανσης.

2. Συστηματική συντήρηση και έλεγχος των μονάδων κεντρικής θέρμανσης όπως καθαρισμός
καυστήρα, λέβητα, καμινάδας, δεξαμενής καυσίμου, ρύθμιση καύσης, ανάλυση καυσαερίων, έλεγχος και
ρύθμιση λειτουργίας συστήματος, κ.α., προκειμένου να αυξηθεί η θερμική απόδοση του λέβητα-καυστήρα.
3. Αντικατάσταση των παλιών ή προβληματικών συστημάτων ψύξης (δροσισμού χώρων), όπως ψύκτες
ή αντλίες θερμότητας, με νέα υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης συστήματα, μονοβάθμια ή πολυβάθμια για
την αποδοτική λειτουργία σε μερικά ή/και ολικά φορτία. Τα μερικά φορτία μπορούν να αντιμετωπιστούν και
με τη χρήση περισσότερων του ενός ψύκτη/αντλία θερμότητας, με διαφορετικές ψυκτικές αποδόσεις, ή με τη
χρήση δεξαμενών ψυκτικής αδράνειας. Σε περίπτωση ανακαίνισης του κτιρίου (θερμομόνωση,
αεροστεγάνωση, σκίαση κ.α.) θα απαιτηθεί επαναδιαστασιολόγηση των συστημάτων ψύξης.
Για τα τοπικά κλιματιστικά (αντλίες θερμότητας διαιρούμενου ή μη τύπου), προτείνεται η χρήση
συστημάτων με δείκτη ενεργειακής απόδοσης EER>3. Τα συστήματα με ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών
(inverter) που περιορίζουν την κατανάλωση σε περιπτώσεις απαίτησης μερικών φορτίων, προτείνονται
μόνο σε περιπτώσεις συνεχούς λειτουργίας των συστημάτων για ψύξη κι όχι για συστήματα που
λειτουργούν περιστασιακά, όπως στις κατοικίες σε περιπτώσεις καύσωνα.
4. Εναλλακτικά με τους συμβατικούς ψύκτες ή αντλίες θερμότητας, δύναται να γίνει χρήση συστημάτων
αξιοποίησης της γεωθερμίας (όπου υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια εδάφους ή δυνατότητα εφαρμογής
κατακόρυφου ή οριζόντιου εναλλάκτη) ή/και των υπόγειων υδάτινων ρευμάτων νερού και υφάλμυρου νερού
ή/και θαλασσινού νερού. Η αξιοποίηση υδάτινων ρευμάτων μπορεί να συνδυαστεί με συστήματα ύδρευσης
και άρδευσης ή/και συστήματα αφαλάτωσης.
5. Συστηματική συντήρηση και έλεγχος του συστήματος παραγωγής ψύξης (τοπικές και κεντρικές
αντλίες θερμότητας, ψύκτες), όπως, έλεγχος της πίεσης και θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου, καθαρισμός των
μονάδων και ιδιαίτερα των πύργων ψύξης, απολύμανση συστημάτων, ρύθμιση και έλεγχος της λειτουργίας
τους, κ.α. προκειμένου να αυξηθεί η ψυκτική απόδοσή τους.
6. Συστηματική συντήρηση και αναβάθμιση του δικτύου διανομής (θέρμανσης ή/και ψύξης) και των
τερματικών μονάδων, όπως: αντικατάσταση θερμομόνωσης σωλήνων, περιορισμός των διαρροών δικτύου
διανομής, εξαέρωση δικτύου, έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας αντλιών ή κυκλοφορητών, έλεγχος διαρροών
και θερμικής απόδοσης σωμάτων καλοριφέρ, έλεγχος διαρροών και απόδοσης άλλων τερματικών μονάδων
θέρμανσης/ψύξης (μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου, ενδοδαπέδιο σύστημα, κ.α.) και ρύθμιση λειτουργίας
κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (μονάδες διαχείρισης νωπού αέρα), κ.α., για τον περιορισμό των
θερμικών/ψυκτικών απωλειών κατά τη διανομή και απόδοση (εκπομπή) του θερμικού/ψυκτικού φορτίου
στους χώρους. Η θερμομόνωση των υφιστάμενων σωληνώσεων δικτύου διανομής και ιδιαίτερα κατά τη
διέλευσή τους από μη θερμαινόμενους/ψυχόμενους χώρους, είναι ιδιαίτερα αποδοτική.
7. Τα θερμαντικά σώματα και οι λοιπές τερματικές μονάδες θέρμανσης/ψύξης (ενδοδαπέδια, επιτοίχια,
κ.α.) δεν πρέπει να καλύπτονται από τυχόν εμπόδια, γιατί περιορίζεται η θερμική/ψυκτική απόδοσή τους

ΠΗΓΗ:ΥΠΕΚΑ
"ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ"

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011

Προκήρυξη Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

Σε συνέχεια της σύστασης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, και ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτης Ρήγας, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον».

Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και τη συνεπένδυση των πόρων του Ταμείου και των κεφαλαίων των Τραπεζών, εξασφαλίστηκε η χορήγηση στους πολίτες άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (προσημείωση ακινήτου), για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους.

Με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια και τα κίνητρα του Προγράμματος έχουν βελτιωθεί.
Πλέον η ανώτατη επιλέξιμη τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.750 €/τ.μ, ενώ τα εισοδηματικά όρια των τριών κατηγοριών ωφελουμένων και τα αντίστοιχα κίνητρα μεταβλήθηκαν όπως παρακάτω:


Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000 € ή τις 40.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 30% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000 € και επιχορήγηση 3.000€.

Κατηγορία Β
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 22.000 και 40.000 € ή 40.000 και 60.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότοκο δάνειο με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει χαμηλότοκο δάνειο 8.500 € και επιχορήγηση 1.500€.

Κατηγορία Γ
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα όρια της Κατηγορίας Β και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 60.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 75.000 €.
Το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου το οποίο ανέρχεται στο 100% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη.

Οι Τράπεζες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, είναι οι (αναφέρονται αλφαβητικά):

1. Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
3. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
4. Τράπεζα E.F.G. Eurobank - Ergasias A.E.

Οι πολίτες μπορούν να εξετάσουν σε συνεργασία με τις Τράπεζες την πιστοληπτική τους ικανότητα και να απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας τους και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης.
Για τους πολίτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδοτείται 100% η διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης (προ και μετά των παρεμβάσεων).

Η υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες θα γίνεται από 1η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και 31 Μαρτίου 2011 (διάρκεια 2 μήνες).

Για την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, έχει δημιουργηθεί Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view, ή/και www.ypeka.gr, καθώς και προσβάσιμο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά το στάδιο υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα όσο και κατά την υλοποίηση του έργου, λειτουργεί, γραμμή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 210 9797400. Ο Οδηγός εφαρμογής και τα έντυπα του Προγράμματος βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο http://exoikonomisi.ypeka.gr/

ΠΗΓΗ:ΥΠΕΚΑ

"Προκήρυξη Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»"

Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας ο πρώτος κατάλογος με τους προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές, μετά από την υπογραφή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Πρόκειται για την ένταξη των πρώτων 417 υποψήφιων στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, μετά από αξιολόγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών...>>
Πρόκειται για την ένταξη των πρώτων 417 υποψήφιων στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, μετά από αξιολόγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ). Στους υποψήφιους αυτούς χορηγούνται οι σχετικές άδειες, όπως προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ 177 Α΄). Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρχουν προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές σε όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να τους αναζητήσουν ανά νομό.

Για το επόμενο διάστημα θα ανακοινώνεται ο αριθμός και τα ονόματα των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, που θα εντάσσονται στο σχετικό Μητρώο. Οι επιλεγέντες θα ειδοποιούνται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο πρώτος κατάλογος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ http://www.ypeka.gr/
Επίσης, διαβιβάζεται στην Ένωση Συμβολαιογράφων, στις συμβεβλημένες με το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» Τράπεζες, καθώς και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Παρόμοια διαδικασία θα ακολουθείται και σε κάθε επόμενη ανακοίνωση καταλόγου προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Οι υποψήφιοι προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο της αίτησής τους μέσω της ηλεκτρονικής βάσης της ΕΥΕΠΕΝ (www.buildingcert.gr).
ΠΗΓΗ:ΥΠΕΚΑ
"Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών"