Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του το πλήρες χρονοδιάγραμμα της απελευθέρωσης όλων των επαγγελμάτων

Τα στοιχεία για το τι ισχύει πλέον σε κάθε επάγγελμα πρέπει να αναρτώνται από τα αρμόδια υπουργεία στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εκεί και όλα τα σχετικά νομικά κείμενα για να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους
Με το νόμο 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2 Μαρτίου 2011 (ΦΕΚ 32 Α) η κυβέρνηση προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, σημαντικό βήμα, που αποτελεί δέσμευση του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Με το νόμο αυτόν εξασφαλίζεται η επαγγελματική ελευθερία και η προστασία του ανταγωνισμού, με την άρση περιορισμών και φραγμών στην οικονομική ελευθερία και τη συνακόλουθη ελεύθερη λειτουργία των αγορών.


Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του νόμου, καταργούνται οι παρακάτω περιορισμοί που αναφέρονται στην πρόσβαση και την άσκηση όλων των επαγγελμάτων. Συγκεκριμένα με το άρθρο 2 του νόμου καταργούνται :

- Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των προσώπων που μπορούν να εξασκούν ένα επάγγελμα (πληθυσμιακά κριτήρια, numerus clauses)
- H εξάρτηση της διοικητικής άδειας από την ύπαρξη «πραγματικής ανάγκης» κατά την ουσιαστική εκτίμηση της διοικητικής αρχής
- Οι γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος
- Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ όμοιων επαγγελματικών εγκαταστάσεων - Η απαγόρευση δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο • Η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες
- Οι προβλέψεις είτε αποκλειστικής δυνατότητας διάθεσης είτε απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικών εγκαταστάσεων
- Η επιβολή ή η απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλματος με ορισμένη εταιρική μορφή
- Οι περιορισμοί που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο
- Η επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων τιμών ή αμοιβών για τη διάθεση αγαθών ή την προσφορά υπηρεσιών

Παράλληλα με το άρθρο 3 καταργείται η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος και αντικαθίσταται με την απλή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της αναγγελίας η αρμόδια αρχή δεν απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα.

Σημειώνεται ότι η γενική ρύθμιση του Κεφαλαίου Α αφορά όλα τα επαγγέλματα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β, δηλαδή στα επαγγέλματα του δικηγόρου, του μηχανικού/αρχιτέκτονα, του συμβολαιογράφου και του ορκωτού ελεγκτή, για τα οποία θεσπίζονται με τον ανωτέρω νόμο συγκεκριμένες διατάξεις. Δεν αφορά επίσης τη λειτουργία των φαρμακείων και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, που ρυθμίζονται με ειδικούς νόμους, καθώς και τους γεωτεχνικούς.

Με το άρθρο 4§16 του νόμου 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2 Φεβρουαρίου 2012 (ΦΕΚ 14 Α), η Κυβέρνηση προχώρησε στην συμπλήρωση του Ν.3919/2011 με την γενική κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων, κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων που αντιβαίνουν στην κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και στην άσκηση επαγγελμάτων και στην κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενων διοικητικών αδειών για την άσκηση επαγγελμάτων.

Η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των τιμών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών, στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης, κυρίως για νέους επαγγελματίες και τελικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας.

Στον ενδεικτικό κατάλογο πεδίου εφαρμογής που εμφανίζεται έχουν καταγραφεί τα επαγγέλματα αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου. Ο κατάλογος θα ενημερώνεται ανάλογα με την πορεία εφαρμογής του ν. 3919/2011 (με έκδοση εγκυκλίων, νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων Επιτροπής Ανταγωνισμού κ.α.)

ΠΗΓΗ:TAXHEAVEN


"Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του το πλήρες χρονοδιάγραμμα της απελευθέρωσης όλων των επαγγελμάτων"

Τρίτη 10 Απριλίου 2012

Νέα πλαίσια απαιτήσεων από το 2011 Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού αλλάζει την αγορά των υδρολίπαντων και ελαιολίπαντων αντλιών

Πάνω από το 90 % των υδρολίπαντων κυκλοφορητών που διατίθενται σήμερα στην αγορά και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές θέρμανσης και κλιματισμού, δεν θα επιτρέπεται να πωλούνται πλέον στο εγγύς μέλλον. Ο λόγος γι' αυτό είναι η εφαρμογή ενός κανονισμού για κυκλοφορητές σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού, ο οποίος θέτει σε όλη την ΕΕ από το 2013 συνεχώς αυστηρότερες απαιτήσεις αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των αντλιών.

Η αγορά των υδρολίπαντων αντλιών θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Αυτό θα συμβεί επειδή σε πολλά κράτη της ΕΕ χρησιμοποιούνται έως τώρα σχεδόν αποκλειστικά τύποι σταθερών στροφών, οι οποίοι καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια. Σε αντίθεση, οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος με τις αντλίες υψηλής απόδοσης είναι σημαντικές. Σύμφωνα με την Επιτροπή της ΕΕ θα μπορούσε με τη χρήση τέτοιων αντλιών, να εξοικονομηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη έως την τρίτη φάση εφαρμογής το 2020, περίπου το ήμισυ της κατανάλωσης ρεύματος των υδρολίπαντων αντλιών. Συνολικά πρόκειται για μια τεράστια ποσότητα 23 τεραβατώρων ρεύματος ανά έτος – ίση περίπου με την παραγωγή ρεύματος έξι μετρίου μεγέθους θερμοηλεκτρικών εργοστασίων με χρήση λιγνίτη. Αυτό αντιστοιχεί σε μια μείωση της εκπομπής CO2 σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά 11 εκατ. τόνους το χρόνο.

Η βάση υπολογισμού για να καθοριστούν ποιοί τύποι αντλιών θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο μέλλον, είναι ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΙ). Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 641/2009. Στη μέθοδο αυτή γίνεται σύγκριση της κατανάλωσης ισχύος σε σχέση με τις ανάγκες για θέρμανση μιας τυπικής αντλίας.Προβλέπονται τρία στάδια:

1.Από τον Ιανουάριο του 2013 για υδρολίπαντους κυκλοφορητές που είναι εγκατεστημένοι ανεξάρτητα απο το σύστημα θέρμανσης (αυτόνομοι κυκλοφορητές) καθορίζεται η οριακή τιμή ΕΕΙ για την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A σε 0,27. Επιπλέον συμπληρώνονται οι προηγούμενες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης με την πρόσθετη σήμανση του δείκτη EEI επάνω στην αντλία. (November 2010)

2.Από τον Αύγουστο του 2015 η οριακή τιμή ΕΕΙ μειώνεται ακόμη μια φορά στο 0,23. Από αυτή την ημερομηνία, αυτό θα ισχύει και για αντλίες οι οποίες είναι εγκατεστημένες π.χ. σε καινούργια συστήματα θέρμανσης, ή σε ηλιακά συστήματα (ενσωματωμένες αντλίες).

3.Στο τελευταίο στάδιο εφαρμογής από το 2020, οι προδιαγραφές θα ισχύουν και για την αντικατάσταση ενσωματωμένων αντλιών σε ήδη υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης. Οι προδιαγραφές αφορούν όλους τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές στους τομείς θέρμανσης και κλιματισμού.

Εξαιρούνται οι κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας πόσιμου νερού. Γι' αυτούς ισχύει μόνο η υποχρέωση μιας αντίστοιχης σήμανσης.

ΠΗΓΗ:WILO


"Νέα πλαίσια απαιτήσεων από το 2011 Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού αλλάζει την αγορά των υδρολίπαντων και ελαιολίπαντων αντλιών"