Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009

ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

Χώρος εγκατάστασης είναι ο χώρος μέσα στον οποίο έχουν εγκατασταθεί συσκευές
αερίου και ενδεχομένως συσκευές καύσης για στερεά ή υγρά καύσιμα. Σε εξάρτηση από τη
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ των εγκαταστημένων συσκευών αερίου και λοιπών
συσκευών καύσης διακρίνονται:


— Χώροι εγκατάστασης με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μέχρι 35KW
— Χώροι εγκατάστασης με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 35KW μέχρι 50ΚW
Λεβητοστάσιο είναι ο ιδιαίτερος χώρος μέσα στον οποίο έχουν εγκατασταθεί μία ή
περισσότερες συσκευές καύσης με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50KW
και για τον οποίο τίθενται ιδιαίτερες κτιριοδομικές απαιτήσεις. Για τη συνολική ονομαστική
θερμική ισχύ λαμβάνονται υπ' όψη μόνον οι συσκευές καύσης, οι οποίες μπορούν να
λειτουργήσουν συγχρόνως.