Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας ο πρώτος κατάλογος με τους προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές, μετά από την υπογραφή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Πρόκειται για την ένταξη των πρώτων 417 υποψήφιων στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, μετά από αξιολόγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών...>>
Πρόκειται για την ένταξη των πρώτων 417 υποψήφιων στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, μετά από αξιολόγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ). Στους υποψήφιους αυτούς χορηγούνται οι σχετικές άδειες, όπως προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ 177 Α΄). Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρχουν προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές σε όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να τους αναζητήσουν ανά νομό.

Για το επόμενο διάστημα θα ανακοινώνεται ο αριθμός και τα ονόματα των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, που θα εντάσσονται στο σχετικό Μητρώο. Οι επιλεγέντες θα ειδοποιούνται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο πρώτος κατάλογος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ http://www.ypeka.gr/
Επίσης, διαβιβάζεται στην Ένωση Συμβολαιογράφων, στις συμβεβλημένες με το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» Τράπεζες, καθώς και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Παρόμοια διαδικασία θα ακολουθείται και σε κάθε επόμενη ανακοίνωση καταλόγου προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Οι υποψήφιοι προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο της αίτησής τους μέσω της ηλεκτρονικής βάσης της ΕΥΕΠΕΝ (www.buildingcert.gr).
ΠΗΓΗ:ΥΠΕΚΑ