Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011

Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων. (ΦΕΚ 597/Β/13-9-90)

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση ορίζονται τα μέτρα και οι όροι λειτουργίας, συντήρησης και εκτέλεσης κάθε εργασίας στις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα, όπως ειδικότερα αναφέρονται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
1. Από 1 Απριλίου 1991, στην περιοχή του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής, στη Σαλαμίνα και στο νομό Θεσσαλονίκης εκτός της περιοχής δυτικά του Γαλλικού ποταμού, στις εστίες καύσης του άρθ. 1 απαγορεύεται η χρήση πετρελαίου Μαζούτ.
2. Για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων που χρησιμοποιούν ή πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ως καύσιμο πετρέλαιο Ντήζελ ή αέριο, των νόμιμων κάθε φορά προδιαγραφών, καθορίζονται:

- ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή δείκτη αιθάλης:
2 της κλίμακας Bacharach
- ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 8% κατ' όγκον.
3. Για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων που χρησιμοποιούν πετρέλαιο Μαζούτ, των νόμιμων κάθε φορά προδιαγραφών, καθορίζονται :
- ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή δείκτη αιθάλης :
4 της κλίμακας Bacharach
- ελαχίστη επιτρεπόμενη τιμή περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα: 8% κατ'όγκον.
4. Ανεξάρτητα από το είδος του χρησιμοποιούμενου καυσίμου, σε περιπτώσεις που δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα ρύπανσης σε σχέση και με τις υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν, με αιτιολογημένη απόφασή τους να επιβάλλουν αλλαγή καυσίμου ή άλλη αναγκαία αναπροσαρμογή της εγκατάστασης.
5. Απαγορεύεται η πώληση νέων εγκαταστάσεων αρτοκλιβάνων εφόσον αυτές δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα όρια εκπομπών που καθορίζονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
6. Στους αγοραστές νέων εγκαταστάσεων αρτοκλιβάνων, οι πωλητές οφείλουν να χορηγούν:
α) Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του συνόλου της εγκατάστασης (αρτοκλίβανος και καυστήρας) που βεβαιώνει συγκεκριμένα ότι τα όρια που ορίζονται, κατά περιπτώσεις, στις παραγράφους 2 και 3 μπορούν να επιτευχθούν.
β) Έντυπο που αναφέρει πλήρη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καυστήρα (παροχή πετρελαίου, πίεση αντλίας κλπ.) και
γ) Φυλλάδιο που περιέχει τις αναγκαίες οδηγίες συντήρησης και ρύθμισης του συνόλου της εγκατάστασης.
7. Οι ιδιοκτήτες και οι κάτοχοι παλαιών εγκαταστάσεων αρτοκλιβάνων προκειμένου να εξασφαλίσουν την κάλυψη των προδιαγραφομένων στις παραγρ. 2 ή 3, κατά περίπτωση, ορίων οφείλουν να φροντίσουν για την αλλαγή του καυστήρα της εγκατάστασης. Ο συντηρητής που θα εκτελέσει τις σχετικές εργασίες έχει και την ευθύνη για την κάλυψη των προαναφερομένων ορίων. Σε περίπτωση που τα όρια εκπομπής δεν μπορούν να επιτευχθούν ο συντηρητής οφείλει να παραδώσει ή να αποστείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος πλήρη και αιτιολογημένη τεχνική έκθεση η οποία υπόκειται σε επαλήθευση. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπιστώνουν ότι οι προβαλλόμενοι από τον συντηρητή ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι, επιβάλλονται σε αυτόν οι νόμιμες κυρώσεις.
8. Οι μετρήσεις για τον έλεγχο τήρησης των ορίων εκπομπής που καθορίζονται στις παραγρ. 2 και 3 γίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα αναφοράς Ε.Λ.Ο.Τ 525-1 και 897, όπως ισχύουν κάθε φορά.
9. Στις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο Ντήζελ απαγορεύεται η εγκατάσταση καπνοσυλλεκτών.
Άρθρο 3
1. Η συντήρηση - ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα- καπνοδόχου, προκειμένου για εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται πετρέλαιο Ντήζελ, γίνεται τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.
Για τις εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται πετρέλαιο Μαζούτ η συντήρηση-ρύθμιση γίνεται τουλάχιστον κάθε 2 μήνες και σ' αυτήν περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός του καπνοσυλλέκτη.
Η συντήρηση - ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα καπνοδόχου γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Μετά από κάθε συντήρηση-ρύθμιση, ο συντηρητής συμπληρώνει και υπογράφει εις 2πλουν φύλλο συντήρησης-ρύθμισης, κατά το πρότυπο του συνημμένου στην απόφαση αυτή παραρτήματος και παραδίδει ένα αντίτυπο στον υπεύθυνο της επιχείρησης.
Ο συντηρητής εκτελεί τις παραπάνω εργασίες με τη δέουσα επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης.
Υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία και τη φροντίδα συντήρησης του συστήματος καυστήρα - καπνοδόχου των αρτοποιείων είναι ο κατά νόμον υπεύθυνος της επιχείρησης.
2. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται :
α) Να κρατεί αντίγραφο του φύλλου συντήρησης - ρύθμισης στο οποίο αναγράφονται:
- τα στοιχεία της εγκατάστασης
- οι μετρήσεις, οι εργασίες, οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις του συντηρητή
- οι συγκεκριμένοι λόγοι που καθιστούν ενδεχόμενα ανέφικτη την επίτευξη των καθοριζόμενων με την απόφαση αυτή ορίων και
β) Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στις αρμόδιες Υπηρεσίες ελέγχου.
Άρθρο 4
Ο έλεγχος για την τήρηση των όρων και μέτρων της απόφασης αυτής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1650/1986.
Άρθρο 5
Οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης αυτής υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986.
Άρθρο 6
Από της ισχύος της παρούσας απόφασης η 8650/87 κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας «Εργασίες συντήρησης και όροι λειτουργίας των εστιών κλιβάνων αρτοποιείων» (Β/262) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση καταργούνται.