Σάββατο 9 Ιουνίου 2012

Οδηγίες προς τους εγκαταστάτες φυσικού αερίου

Οδηγίες προς του εγκαταστάτες φυσικού αερίου σχετικά με την εφαρμογή του νέου τεχνικού κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar (ΦΕΚ 976, Τεύχος Β’, 28/3/2012) δίνει η ΕΠΑ Αττικής.
 Όπως επισημαίνεται, με την εφαρμογή του νέου τεχνικού κανονισμού δεν είναι πλέον απαραίτητο να προσκομίζονται τα πιστοποιητικά υλικών, εξαρτημάτων και συσκευών φυσικού αερίου για την τροφοδότηση της εσωτερικής εγκατάστασης.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να διατηρούνται στο αρχείο της εσωτερικής εγκατάστασης του καταναλωτή φυσικού αερίου.
Συνεπώς, πριν την αρχική τροφοδότηση οι εγκαταστάτες θα πρέπει να προσκομίζουν στην ΕΠΑ Αττικής:  
• την εγκεκριμένη Μελέτη της εσωτερικής εγκατάστασης • το Πιστοποιητικό Δόκιμης Αντοχής και Στεγανότητας της εσωτερικής εγκατάστασης • την Υπεύθυνη Δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού 
 στην οποία θα δηλώνεται ότι η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη • το ΄Εντυπο Αντιστοίχησης Μετρητών Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση ενεργοποίησης εσωτερικής εγκατάστασης νέας οικοδομής (ΕΕΝΟ) απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου του στελέχους οικοδομικής άδειας.

 ΠΗΓΗ:energypress