Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

Περιοδικός έλεγχος εσωτερικών εγκαταστάσεων .

Περιοδικός έλεγχος εσωτερικών εγκαταστάσεων .

Με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς
λειτουργίας των συσκευών αερίου (ΦΕΚ 2654Β/9‐11‐2011), η ΕΠΑ Αττικής υπενθυμίζει στους
καταναλωτές φυσικού αερίου ότι οι εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου θα πρέπει
να ελέγχονται από αδειούχο τεχνικό της επιλογής τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του
προαναφερόμενου ΦΕΚ (ενδεικτικά από πιστοποιημένους εγκαταστάτες, συντηρητές
καυστήρων αερίων καυσίμων, τεχνικούς αερίων καυσίμων, μηχανικούς):

α)  εντός τριών μηνών από την ενεργοποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων από την
ΕΠΑ Αττικής. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης/συντήρησης, ο τεχνικός συντάσσει το
σχετικό Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης (Φύλλο καύσης)  των συσκευών, το οποίο πρέπει
να αποσταλεί στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής. Το συγκεκριμένο Φύλλο Συντήρησης
και Ρύθμισης είναι απαραίτητο για τη χορήγηση  Άδειας Χρήσης της Εσωτερικής
Εγκατάστασης, η οποία εκδίδεται από την ΕΠΑ Αττικής όπως προβλέπεται στον Τεχνικό
Κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 500mbar
(ΦΕΚ 976Β /28‐3‐2012).

β) ετησίως για την ορθή και ασφαλή λειτουργία τους (ή στο χρονικό διάστημα που
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 «Συντήρηση‐Ρύθμιση Εγκαταστάσεων» του ΦΕΚ 2654Β).
Στη συνέχεια εκδίδεται εκ νέου το Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης, σύμφωνα με την
ανωτέρω διαδικασία, για την τήρησή του στο αρχείο του καταναλωτή (αρχείο εγκατάστασης
αερίου του καταναλωτή σύμφωνα με το ΦΕΚ 976Β /28‐3‐2012 παρ. 3.1.4.3.).

γ) κάθε 4 χρόνια για τη στεγανότητά τους (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 των
Γενικών Όρων Συναλλαγών της σύμβασης παροχής Φ.Α. και σύμφωνα με το ΦΕΚ976Β).
Κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου εκδίδεται  το Πιστοποιητικό Επανελέγχου Στεγανότητας
για την τήρησή του στο αρχείο του καταναλωτή. Υπενθυμίζουμε ότι για την καλή κατάσταση
της εσωτερικής εγκατάστασης αερίου ο καταναλωτής υποχρεούται να αναθέτει τη
συντήρηση και άμεση αποκατάσταση των βλαβών, σφαλμάτων και ελλείψεων μόνο σε
πιστοποιημένους τεχνικούς (ΦΕΚ 976Β /28‐3‐2012 παρ. 3.1.7.3.).

Η ΕΠΑ Αττικής διενεργεί προληπτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους των εσωτερικών
εγκαταστάσεων και δύναται να διακόψει την παροχή αερίου, τμήματος ή όλης της
εγκατάστασης, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος εξαιτίας ελλείψεων ή παραλείψεων που
αφορούν στην ασφάλεια λειτουργίας της (ΦΕΚ 976Β /28‐3‐2012 παρ. 3.1.7.1.) ή σε περίπτωση
που δεν τηρείται το αρχείο εγκατάστασης αερίου του καταναλωτή (ΦΕΚ 976Β /28‐3‐2012 παρ.
3.1.4.3.). Οι απαιτούμενες βελτιώσεις που προκύπτουν από τον έλεγχο θα πρέπει να
αποπερατώνονται εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η Εταιρεία Παροχής Αερίου.
Υπενθυμίζουμε στους καταναλωτές φυσικού αερίου ότι η τήρηση των κανόνων ασφαλούς
λειτουργίας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου δε συνεπάγεται μόνο συνέπεια με τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Νομοθεσία, αλλά και διασφάλιση της ορθής και
υψηλής απόδοσης λειτουργίας της που προσφέρει ασφάλεια κατά τη χρήση, οικονομία
στην κατανάλωση και σεβασμό στο περιβάλλον.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, ο Μηχανικός Εξυπηρέτησης της ΕΠΑ Αττικής
είναι στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 210‐3406473

ΠΗΓΗ: ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ