Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010

Διακριση συσκευων αεριου

Θερμαντήρας νερού ροής (ταχυθερμοσίφωνας) είναι μια συσκευή αερίου, στην οποία θερμαίνεται το διαρρέον προς χρήση νερό.

Θερμαντήρας νερού αποθήκευσης είναι μια συσκευή αερίου, στην οποία θερμαίνεται το προς χρήση νερό ως απόθεμα.

Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας είναι μια συσκευή αερίου, στην οποία θερμαίνεται διαρρέον προς χρήση νερό και νερό θέρμανσης το οποίο ανακυκλοφορεί.

Ο λέβητας αερίου και ο θερμαντήρας νερού ανακυκλοφορίας είναι συσκευές αερίου, στις οποίες θερμαίνεται το νερό θέρμανσης το οποίο ανακυκλοφορεί μέσα σε σωληνώσεις.


Θερμαντήρας χώρου είναι μια συσκευή αερίου, η οποία αποδίδει τη θερμότητα μέσω θερμαντικών επιφανειών άμεσα στο χώρο.

Αερολέβητας αερίου είναι μια συσκευή αερίου για τη θέρμανση χώρων με φορέα θερμότητας τον αέρα.

Θερμαντήρας ακτινοβολίας είναι μια συσκευή αερίου, η οποία αποδίδει τη θερμότητα με ακτινοβολία.

Ψυγείο αερίου είναι μια συσκευή αερίου για την παραγωγή ψύξης.

Αντλία θερμότητας αερίου είναι μια συσκευή αερίου για τη θέρμανση χώρου ή τη
θέρμανση νερού χρήσης, η οποία εκτός από τη θερμότητα καύσης του αερίου εκμεταλλεύεται και άλλες πηγές θερμότητας.

Συσκευή αερίου ανώτερης θερμογόνου δύναμης ή συσκευή συμπύκνωσης
είναι μια συσκευή αερίου για τη θέρμανση χώρου ή τη θέρμανση νερού, στην οποία εκμεταλλευόμασθε την αισθητή θερμότητα των καυσαερίων και επί πλέον μέρος ή όλη την ενθαλπία συμπύκνωσης του υδρατμού που περιέχεται στα καυσαέρια.

Διακοσμητική συσκευή αερίου είναι μια συσκευή αερίου, η οποία είναι σχεδιασμένη να προσομοιάζει με τζάκι στερεών καυσίμων. Εκτός από τον καυστήρα αερίου περιλαμβάνει στοιχεία που απομιμούνται στερεά καύσιμα και είναι οπτόπλινθοι, πυρίμαχα και λοιπά παρόμοια υλικά. Δεν θεωρείται συσκευή θέρμανσης.

Οικιακό στεγνωτήριο ρούχων είναι μια συσκευή αερίου με μέγιστη ονομαστική θερμική φόρτιση 6 κ\Λ/. Τα καυσαέρια απάγονται στην ατμόσφαιρα μαζύ με τον απαγόμενο αέρα. Οι συσκευές μπορούν να είναι σχεδιασμένες για λειτουργία εξαρτώμενη ή ανεξάρτητη από τον αέρα του χώρου. Τα τμήματα της συσκευής για την προσαγωγή αέρα και την απαγωγή αέρα και καυσαερίων είναι συστατικά στοιχεία της συσκευής ή εγκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής

Καυστήρας αερίου με ή χωρίς ανεμιστήρα είναι διάταξη καύσης αερίου. Ο καυστήρας αερίου προορίζεται για συνεργασία με συσκευή αερίου.

Ατμοσφαιρικός καυστήρας είναι καυστήρας χωρίς ανεμιστήρα. Είναι πιθανόν ο ατμοσφαιρικός καυστήρας να εγκαθίσταται σε συσκευή με ανεμιστήρα (π.χ. συσκευή του τύπου Β-ι3)

Πιεστικός καυστήρας είναι καυστήρας με ανεμιστήρα.