Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010

Ορισμοί που εχουν σχεση με το φυσικο αεριο

Εγκατάσταση (ή δίκτυο) σωληνώσεων είναι το σύνολο των εσωτερικών και των εξωτερικών τμημάτων των σωληνώσεων της εσωτερικής εγκατάστασης

Κύρια αποφρακτική διάταξη (ΚΑΔ) είναι διάταξη η οποία τοποθετείται στον αγωγό τροφοδοσίας του καταναλωτή και είναι προορισμένη να αποφράσσει την τροφοδοσία με αέριο

Κεντρική αποφρακτική διάταξη είναι διάταξη που τοποθετείται στον αγωγό σύνδεσης με τον καταναλωτή. Ανήκει στην Εταιρία αερίου και βρίσκεται εκτός του κτιρίου.

Μονωτικό στοιχείο είναι ένα στοιχείο για τη διακοπή της διαμήκους ηλεκτρικής αγωγιμότητας μιας σωλήνωσης. Οι όροι μονωτικό στοιχείο, διηλεκτρικός σύνδεσμος, μονωτικός σύνδεσμος είναι συνώνυμοι.

Ρυθμιστής πίεσης είναι μία συσκευή που ρυθμίζει την πίεση σε σταθερή τιμή στο τμήμα της εγκατάστασης σωληνώσεων που ακολουθεί. Ο όρος μειωτής πίεσης είναι συνώνυμη.


Αγωγός τροφοδοσίας είναι το τμήμα αγωγού μεταξύ της εξόδου από το σημείο παράδοσης-παραλαβής (σύνδεσης) και του αγωγού εσωτερικής διακλάδωσης

Αγωγός ασφάλειας είναι ο αγωγός ο οποίος είναι συνδεδεμένος με όργανο ή συσκευή για να απάγει αέριο στο ύπαιθρο μόνον στην περίπτωση μιας έκτακτης κατάστασης (π.χ. θραύση μιας μεμβράνης ελέγχου ή ενεργοποίηση μιας βαλβίδας ασφαλείας).

Παροχετευτικός αγωγός είναι το τμήμα της σωλήνωσης από τον κεντρικό αγωγό διανομής μέχρι το σημείο σύνδεσης

Βαλβίδα σεισμικής προστασίας είναι μια αυτόματη αποφρακτική διάταξη, η οποία σε περίπτωση σοβαρής σεισμικής διαταραχής διακόπτει την παροχή αερίου. Η διάταξη μπορεί να αποτελείται από χωριστά στοιχεία ή όλες οι λειτουργίες να είναι ενσωματωμένες σε ένα σώμα. Οι όροι σεισμικά ενεργοποιούμενη βαλβίδα αερίου, αντισεισμική βαλβίδα
είναι συνώνυμοι.