Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010

Σε δημόσια διαβούλευση σχέδια τεχνικών κανονισμών λειτουργίας συστημάτων και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου»

Σε δημόσια διαβούλευση, στο opengov.gr, αναρτήθηκαν δύο σχέδια τεχνικών κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η οποία ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου. Το ένα αφορά στις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar και το άλλο στα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar

Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar
Θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισμό που εκδόθηκε με τη Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar» (ΦEK 963/B/15-07-2003), όπως συμπληρώθηκε με τη Δ3/Α/22560/28-11-2005 ΚΥΑ «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων… » (ΦΕΚ 1730/Β/09-12-2005).
Η έκδοση του Κανονισμού προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 του Νόμου 2364/1995 (ΦEK 252/A/06-12-1995) και για το σκοπό αυτό λειτούργησε Επιτροπή, όπως ορίστηκε με τη Δ3/Α/12295/10-07-2009 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Ανάπτυξης, στην οποία μετείχαν και εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ΔΕΠΑ Α.Ε., ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης & ΕΠΑ Θεσσαλίας, ΕΛΟΤ Α.Ε., ΤΕΕ, λόγω του ότι στο αντικείμενο του Κανονισμού υπεισέρχονται θέματα αρμοδιότητας και των ως άνω Υπηρεσιών και Φορέων.
Ο Κανονισμός αυτός καλύπτει τον ασφαλή σχεδιασμό, την ασφαλή κατασκευή, μετατροπή, δοκιμή, πρώτη θέση σε λειτουργία και την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων, οι οποίες λειτουργούν με αέριο καύσιμο – φυσικό αέριο με πίεση λειτουργίας μέχρι και 0,5 bar, σε κτίρια ή λοιπές εγκαταστάσεις διαφόρων χρήσεων (βιοτεχνική, βιομηχανική, χώροι ενδιαίτησης, συνάθροισης κοινού, εμπορική, οικιακή, νοσοκομειακή).
O Κανονισμός είναι συμβατός με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 1775 και ισχύει για το τμήμα της εγκατάστασης αερίου μετά το σημείο παράδοσης-παραλαβής του αερίου μέχρι το σημείο εξόδου της εγκατάστασης καυσαερίων στο ύπαιθρο.
Με το προτεινόμενο Σχέδιο επιτυγχάνονται τα εξής:
1. Εναρμονίζονται οι διατάξεις του Κανονισμού με τις αντίστοιχες προβλέψεις των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένης της έκτασης και της πολυπλοκότητας της σχετικής νομοθεσίας, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια να ενσωματωθούν στο κείμενο του Κανονισμού τα βασικά σημεία και το πνεύμα της νομοθεσίας αυτής, ενώ για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες γίνεται παραπομπή στους οικείους νόμους και προεδρικά διατάγματα, καθώς και στα αντίστοιχα Παραστήματα.
2. Προκειμένου το μέγεθος του κειμένου του Κανονισμού να διατηρηθεί σε αποδεκτό επίπεδο, στο τέλος του κειμένου, έχουν προσαρτηθεί, σε πληροφοριακά παραρτήματα, υπόδειγμα εγγράφων δοκιμών, ρυθμίσεων, συντήρησης και επανελέγχου των εγκαταστάσεων, καθώς και οι προδιαγραφές δικτύου σωληνώσεων.
3. Καθορίζονται όλα τα στάδια υλοποίησης μιας εσωτερικής εγκατάστασης διανομής φυσικού αερίου, από τη μελέτη έως την κατασκευή και συντήρηση, αναλόγως της εφαρμογής και της χρήσης.
Το Υ.Π.Ε.Κ.Α. ευελπιστεί ότι ο υπό έκδοση Κανονισμός είναι κατανοητός, εύχρηστος και λειτουργικός για όλους τους συντελεστές που εμπλέκονται στην κατασκευή εγκαταστάσεων διανομής φυσικού αερίου και συνεισφέρει στην ασφαλέστερη κατασκευή των εγκαταστάσεων αυτών μέσα στα κτίρια.

Β) Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar
Η έκδοση του Κανονισμού προβλέπεται στο άρθρο 11 του Νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/27-12-2005) και για το σκοπό αυτό λειτούργησε Επιτροπή στην οποία μετείχαν εκπρόσωπος από το ΥΠΕΚΑ και εκπρόσωποι από το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Στον Κανονισμό εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του Νόμου περί απελευθέρωσης της αγοράς Φυσικού Αερίου.
O Κανονισμός καλύπτει το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη διακοπή λειτουργίας προσωρινή ή οριστική του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου καθώς και την αδειοδότησή του.
Με το προτεινόμενο Σχέδιο έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:
1. Η υποχρέωση άμεσης προσαρμογής της χώρας μας στην κοινοτική νομοθεσία
2. Η ανάγκη εφαρμογής τεχνικών κανόνων για τα Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ικανοποιώντας τις απαιτήσεις ασφάλειας της Κοινοτική Οδηγίας 2008/114/ΕΚ «Χαρακτηρισμός των Ευρωπαϊκών Κρίσιμων Υποδομών» (στην οποία περιλαμβάνονται οι αγωγοί μεταφοράς Φ.Α.) και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: «European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP)”.
3. Η θέσπιση σαφών τεχνικών κανόνων προς τους μελετητές, κατασκευαστές και επιβλέποντες του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
4. Η εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και των περιουσιών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαλειτουργικότητα των Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και
5. Η ανταγωνιστικότητα του συστήματος μεταφοράς Φ.Α. καθώς και η διασφάλιση ίδιου επιπέδου ασφάλειας με τις τεχνικές προδιαγραφές
ΠΗΓΗ ΥΠΕΚΑ