Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων

Με το νέο Νόμο 3982/2011, έγινε το πρώτο βήμα για την καθιέρωση, για πρώτη φορά, σύγχρονων όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων, καθώς και για τη διενέργεια ελέγχων της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται κατά την άσκηση των εν λόγω επαγγελμάτων. Με το νέο νόμο για τα τεχνικά επαγγέλματα:

Περιορίζεται ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών από 214 σε 48, ώστε το είδος και ο αριθμός τους να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.
Καθιερώνονται σύγχρονες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και τον τρόπο πιστοποίησής τους.
Δίνεται η δυνατότητα διενέργειας των εξετάσεων είτε από τις αρμόδιες αρχές της έδρας της Περιφέρειας, είτε από αδειοδοτημένους φορείς του Ιδιωτικού ή Δημόσιου φορέα.
Γίνονται οι διαδικασίες αδειοδότησης πιο απλές και διαφανείς.

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδοθούν τα κατ’ εξουσιοδότηση Προεδρικά Διατάγματα που θα ορίζουν όλες τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Νόμου.
Ποιούς Αφορά;

Κατάλογος επαγγελμάτων τα οποία θα ρυθμιστούν άμεσα με την έκδοση αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων:

1. Τεχνικοί Βιομηχανικών εγκαταστάσεων (Πρακτικοί μηχανικοί)

2. Θερμαστές

3. Συγκολλητές

4. Ηλεκτρολόγοι

5. Υδραυλικοί (συμπεριλαμβάνονται τα δίκτυα μεταφοράς αερίων)

6. Ψυκτικοί

7. Τεχνικοί Καύσης υγρών και αερίων καυσίμων

8. Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

Σε αμέσως επόμενη φάση θα ρυθμιστούν νέα επαγγέλματα:

9. Τεχνικοί Μηχανών Θαλάσσης

10. Τεχνικοί Καύσης Πυροτεχνημάτων

Η ακριβής διαδικασία θα καθοριστεί με τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που θα εκδοθούν.