Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011

Πώς επιλέγεις καυστήρα πετρελαίου

Σε συνάρτηση με την επιθυμητή θερμική απόδοση, επιλέγετε ένα ή περισσότερα μοντέλα καυστήρων ικανά να την καλύψουν. Η επιλογή του κατάλληλου καυστήρα για τον αντίστοιχο λέβητα μπορεί να βασιστεί στη χρήση των διαγραμμάτων λειτουργίας του εκάστοτε μοντέλου καυστήρα που υπάρχουν ενσωματωμένα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης και συνοδεύουν το προϊόν.

Με βάση τα χαρακτηριστικά του θαλάμου καύσης του λέβητα και την επιθυμητή ισχύ, ο πίνακας πιέσεων και αντίστοιχων παροχών καυσίμου στα ακροφύσια , βοηθά στην επιλογή του κατάλληλου ακροφυσίου (διαστάσεις, γωνία) και στη ρύθμιση της πίεσης της αντλίας του καυσίμου.
Παράδειγμα: Λέβητας με ονομαστική ισχύ 270 kW (232,200 kcal/h)
Αντίθλιψη στο θάλαμο καύσης ίση με 2,5mbar (25 mm H2O)
Λέβητας με θάλαμο αντεστραμμένης φλόγας