Τρίτη 10 Απριλίου 2012

Νέα πλαίσια απαιτήσεων από το 2011 Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού αλλάζει την αγορά των υδρολίπαντων και ελαιολίπαντων αντλιών

Πάνω από το 90 % των υδρολίπαντων κυκλοφορητών που διατίθενται σήμερα στην αγορά και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές θέρμανσης και κλιματισμού, δεν θα επιτρέπεται να πωλούνται πλέον στο εγγύς μέλλον. Ο λόγος γι' αυτό είναι η εφαρμογή ενός κανονισμού για κυκλοφορητές σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού, ο οποίος θέτει σε όλη την ΕΕ από το 2013 συνεχώς αυστηρότερες απαιτήσεις αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των αντλιών.

Η αγορά των υδρολίπαντων αντλιών θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Αυτό θα συμβεί επειδή σε πολλά κράτη της ΕΕ χρησιμοποιούνται έως τώρα σχεδόν αποκλειστικά τύποι σταθερών στροφών, οι οποίοι καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια. Σε αντίθεση, οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος με τις αντλίες υψηλής απόδοσης είναι σημαντικές. Σύμφωνα με την Επιτροπή της ΕΕ θα μπορούσε με τη χρήση τέτοιων αντλιών, να εξοικονομηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη έως την τρίτη φάση εφαρμογής το 2020, περίπου το ήμισυ της κατανάλωσης ρεύματος των υδρολίπαντων αντλιών. Συνολικά πρόκειται για μια τεράστια ποσότητα 23 τεραβατώρων ρεύματος ανά έτος – ίση περίπου με την παραγωγή ρεύματος έξι μετρίου μεγέθους θερμοηλεκτρικών εργοστασίων με χρήση λιγνίτη. Αυτό αντιστοιχεί σε μια μείωση της εκπομπής CO2 σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά 11 εκατ. τόνους το χρόνο.

Η βάση υπολογισμού για να καθοριστούν ποιοί τύποι αντλιών θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο μέλλον, είναι ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΙ). Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 641/2009. Στη μέθοδο αυτή γίνεται σύγκριση της κατανάλωσης ισχύος σε σχέση με τις ανάγκες για θέρμανση μιας τυπικής αντλίας.Προβλέπονται τρία στάδια:

1.Από τον Ιανουάριο του 2013 για υδρολίπαντους κυκλοφορητές που είναι εγκατεστημένοι ανεξάρτητα απο το σύστημα θέρμανσης (αυτόνομοι κυκλοφορητές) καθορίζεται η οριακή τιμή ΕΕΙ για την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A σε 0,27. Επιπλέον συμπληρώνονται οι προηγούμενες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης με την πρόσθετη σήμανση του δείκτη EEI επάνω στην αντλία. (November 2010)

2.Από τον Αύγουστο του 2015 η οριακή τιμή ΕΕΙ μειώνεται ακόμη μια φορά στο 0,23. Από αυτή την ημερομηνία, αυτό θα ισχύει και για αντλίες οι οποίες είναι εγκατεστημένες π.χ. σε καινούργια συστήματα θέρμανσης, ή σε ηλιακά συστήματα (ενσωματωμένες αντλίες).

3.Στο τελευταίο στάδιο εφαρμογής από το 2020, οι προδιαγραφές θα ισχύουν και για την αντικατάσταση ενσωματωμένων αντλιών σε ήδη υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης. Οι προδιαγραφές αφορούν όλους τους υδρολίπαντους κυκλοφορητές στους τομείς θέρμανσης και κλιματισμού.

Εξαιρούνται οι κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας πόσιμου νερού. Γι' αυτούς ισχύει μόνο η υποχρέωση μιας αντίστοιχης σήμανσης.

ΠΗΓΗ:WILO