Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009

Διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερπίεσης

Διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερπίεσης
Οι βαλβίδες αυτόματης διακοπής (ή αποφρακτικές βαλβίδες ασφαλείας) είναι
διατάξεις οι οποίες διακόπτουν αυτόματα και ακαριαία τη ροή αερίου αν παραβιασθεί η
ρυθμισμένη πίεση απόκρισης τους για οποιοδήποτε λόγο.


Οι βαλβίδες αυτόματης διακοπής χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια έναντι υπερπίεσης και ενδεχομένως έναντι έλλειψης πίεσης.
Οι βαλβίδες αυτόματης διακοπής έναντι υπερπίεσης πρέπει να εγκαθίστανται πριν από το ασφαλιζόμενο τμήμα ή όργανο. Οι βαλβίδες αυτόματης διακοπής έναντι ελάχιστης πίεσης μπορούν να εγκατασταθούν πριν ή μετά από το ασφαλιζόμενο τμήμα ή όργανο
Οι αυτόματες βαλβίδες ανακούφισης (ή αυτόματες βαλβίδες απόρριψης), είναι
διατάξεις οι οποίες για να μειωθεί η πίεση αποβάλλουν (απορρίπτουν) αέριο, αν ξεπερασθεί η
ρυθμισμένη πίεση απόκρισης τους.
Οι αυτόματες βαλβίδες ανακούφισης πρέπει να εγκαθίστανται μετά το ασφαλιζόμενο τμήμα ή όργανο.