Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ VALVE PROVING SYSTEM (VPS) DUNGS ΓΕΡΜΑΝΙΑΣΟ αυτόματος έλεγχος στεγανότητας των βαλβίδων VPS (Valve Proving System) ελέγχει την στεγανότητα των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων αερίου του καυστήρα πριν την εκκίνηση λειτουργίας του ανεμιστήρα και των λοιπών λειτουργιών του καυστήρα. Μας προστατεύει με πλήρη ασφάλεια έναντι της πιθανής εσωτερικής δικτυακής διαρροής αερίου προς τον θάλαμο καύσης του λέβητα και την καπνοδόχο όταν ο καυστήρας δεν λειτουργεί.

Ο αυτόματος έλεγχος στεγανότητας (VPS) της DUNGS Γερμανίας είναι πιστοποιημένος κατά ΕΝ1643, CE-0085 AP0168, CE-0036 και κατά Gas Appliance Directive GAD 90/396, Pressure Equipment Directive PED 97/23. Είναι κατάλληλος για τις οικογένειες αερίων 1, 2 και 3 όπως και για άλλα ουδέτερα καύσιμα αέρια.
Ο αυτόματος έλεγχος στεγανότητας (VPS) έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της στεγανότητας της λειτουργίας των βαλβίδων από απόσταση. Είναι κατάλληλος και για TRD systems.
Αρχή λειτουργίας του VPS:
Από την υπάρχουσα πίεση τροφοδοσίας αερίου (P1), πριν από την έδρα της πρώτης ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας V1 κατά την διεύθυνση παροχής του αερίου και πριν εκκινήσει ο καυστήρας παροχετεύεται αέριο προς την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (7) που είναι τοποθετημένη εντός του VPS και είναι κλειστή (NC). Με την εντολή να γίνει τεστ στεγανότητας η βαλβίδα αυτή ανοίγει. Μετά από αυτήν είναι τοποθετημένη μία αεραντλία (8) η οποία και αυτή εκκινεί προκειμένου να αυξήσει την πίεση (P2) δια της οδού επικοινωνίας αερίου προς την έδρα της βαλβίδας V1 (κόκκινο δεξιά), προς την έδρα της βαλβίδας V2 (κόκκινο αριστερά) και τη μεταξύ τους σωλήνωση ή το υπάρχον κέλυφος επικοινωνίας. Μετά την αντλία (8) και πριν του όγκου προς έλεγχο διαρροής, είναι τοποθετημένος ελεγκτής πιέσεως (1) εντός του VPS, ο οποίος όταν λάβει απαιτούμενη πίεση σε συγκεκριμένο χρόνο σημαίνει ότι υπάρχει στεγανότητα μεταξύ των δύο βαλβίδων V1 και V2 οι οποίες είναι κλειστές (NC). Δίνει εντολή στον καυστήρα να εκκινήσει και κατόπιν να ανοίξει τις δύο ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες V1 και V2 άρα την ασφαλή διέλευση του αερίου προς κανονική καύση. Διαφορετικά όταν δεν επιτευχθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η απαιτούμενη αυτή πίεση σημαίνει ότι δεν είναι εξασφαλισμένο το τεστ στεγανότητας. Μεταξύ των δύο ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων, υπάρχει διαρροή αερίου από την μία ή την άλλη βαλβίδα, δηλαδή V1 και V2 ή και από τις δύο άρα και προς τον θάλαμο καύσης. Τότε ο καυστήρας δεν εκκινεί και ενεργοποιείται το σήμα ένδειξης διαρροής. Το σύστημα VPS επαναενεργοποιείται μόνο με χειροκίνητη επαναφορά.
Οι ανωτέρω λειτουργίες διαχειρίζονται από ηλεκτρονικό σύστημα.