Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010

Νέος web server για ελεγκτές αντιστάθμισης τύπου RVS…

Ο web server OZS164.13 επιτρέπει την απομακρυσμένη απεικόνιση και λειτουργία ενός ελεγκτή αντιστάθμισης
τύπου RVS… και παρέχει πρόσβαση μέσω Internet σε όλες τις παραμέτρους που αφορούν τον τελικό χρήστη και
το μηχανικό. Ο ελεγκτής μπορεί να λειτουργήσει μέσω ενός υπολογιστή ενώ πολλοί χρήστες μπορούν να έχουν
πρόσβαση στην εγκατάσταση ταυτόχρονα. Ο OZS164.23 επιπλέον παρέχει απεικόνιση και χειρισμούς μέσω GSM
χρησιμοποιώντας γραπτά μηνύματα (SMS), των σημαντικότερων επιθυμητών και πραγματικών τιμών καθώς
επίσης και την κατάσταση λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων. Επίσης μπορεί να ρυθμιστεί η αποστολή
διαφόρων αναφορών που αφορούν το σύστημα. Για παράδειγμα ένα μήνυμα μπορεί να σταλεί όταν προκύψει μια
βλάβη στην εγκατάσταση. Αυτά τα μηνύματα στέλνονται μέσω email (OZS164.13) ή GSM (OZS164.23).
Το κοινό στο οποίο απευθύνεται αυτό το προϊόν είναι οι εγκαταστάτες συστημάτων θέρμανσης, εταιρείες
συντήρησης εγκαταστάσεων καθώς επίσης και οι ιδιοκτήτες κατοικιών. Η χρήση διαφέρει ανάλογα τον πελάτη:
Εγκαταστάτες συστημάτων θέρμανσης : Η απομακρυσμένη πρόσβαση αποτελεί μέρος του
προϊόντος που προσφέρουν
• Διευρύνοντας τα οφέλη του προϊόντος γίνεσαι πιο ανταγωνιστικός
• Επιπλέον κέρδος εφόσον το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις
• Παρακολούθηση δοκιμών των εγκαταστάσεων
Εταιρείες συντήρησης εγκαταστάσεων : Αύξηση αποδοτικότητας
• Ο αριθμός των επισκέψεων στην εγκτάσταση μειώνεται χάρη στην απομακρυσμένη διάγνωση
• Έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων χάρη στις αναφορές του συστήματος και των βλαβών.
Ιδιοκτήτες κατοικιών : Απομακρυσμένος έλεγχος των κατοικιών
• Απομακρυσμένη εναλλαγή κατάστασης λειτουργίας (π.χ. πριν / μετά τις διακοπές)
• Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχος της εγκατάστασης

ΠΗΓΗ:SIEMENS