Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Προεργασία
1. Συμβουλευτείται τις οδηγίες εγκατάστασης του καυστήρα αερίου.
2. Βεβαιωθείται ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες συνδεσμολογίες και τους απαιτούμενους κανόνες ασφαλείας.
3. Ελέγξτε ότι στο λεβητοστάσιο υπάρχουν τα απαιτούμενα ανοίγματα ή θυρίδες παροχής αέρα.
4. Ελέγξτε την ετικέτα σήμανσης του λέβητα και του καυστήρα και βεβαιωθείται ότι η προσαγόμενη ισχύς του καυστήρα ανταποκρίνεται με την ονομαστική ισχύ του λέβητα.
5. Βεβαιωθείται ότι ο καυστήρας αερίου είναι προσαρμοσμένος σύμφωνα με το είδος του αερίου που πρόκειτε να χρησιμοποιηθεί.
6. Ελέγξτε την απαιτούμενη πίεση παροχής αερίου.
7. Ελέγξτε την επάρκεια απαγωγής καυσαερίων, καπναγωγός και καπνοδόχος καθώς επίσης τα διαφράγματα καυσαερίων εάν υπάρχουν πρέπει να είναι σε θέση ανοικτή.

8. Ελέγξτε την επάρκεια πληρότητας νερού του συστήματος της εγκατάστασης.
9. Ελέγξτε και ρυθμίστε τα όργανα ελέγχου λειτουργίας, ενεργοποιήσετε το θερμοστάτη νερού λέβητα και τους θερμοστάτες χώρου.
10. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του καυστήρα μελετώντας ειδικά τις οδηγίες εκκίνησης, ρύθμισης και συντήρησης του καυστήρα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Γενικές συμβουλές
1. Διατηρείτε το λεβητοστάσιο καθαρό.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο απαιτούμενος αέρας καύσης προσάγεται ελεύθερα στο λεβητοστάσιο.
3. Να διακόπτετε πάντα τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τη παροχή αερίου σε κάθε περίπτωση επιθεώρησης ή άλλης εργασίας του καυστήρα ή του λέβητα.
4. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καύσιμα αντικείμενα, π.χ. χαρτί ή ξύλα, στην εστία καύσης του λέβητα.
5. Μη επεμβαίνεται σε ρυθμίσεις ή σε επεμβάσεις του καυστήρα ή των οργάνων αερίου χωρίς να έχεται την σχετική αρμοδιότητα.
6. Να επιβλέπεται τακτικά τη λειτουργία και την ασφάλεια της εγκατάστασης.
7. Να μεριμνείτε εγκαίρως για τη σχετική συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα που απαιτείται να γίνεται κάθε χρόνο από αρμόδιο τεχνικό

Εμπλοκή ή διακοπή καυστήρα
1. Πατήστε το διακόπτη επαναφοράς του αυτόματου καύσης.
2. Ελέγξτε το θερμοστάτη ασφαλείας του λέβητα.
3. Ελέγξτε και ενεργοποιήστε το θερμοστάτη νερού του λέβητα καθώς επίσης και το θερμοστάτη χώρου.
4. Ελέγξτε την επάρκεια πίεσης παροχής αερίου.
5. Ελέγξτε τις ηλεκτρικές ασφάλειες παροχής ρεύματος.
6. Δοκιμάστε μια νέα προσπάθεια εκκίνησης του καυστήρα και διαπιστώστε εάν το άνοιγμα της βαλβίδας αερίου γίνεται κανονικά ελέγχοντας την παροχή αερίου δια μέσω του μετρητή αερίου.
7. Εάν ο καυστήρας δεν ξεκινά μετά από επάλληλες προσπάθειες εκκίνησης τότε καλέστε ειδικό αρμόδιο τεχνικό.

Κανονική λειτουργία καυστήρα

1. Βεβαιωθείται ότι η ελεύθερη πρόσβαση αέρα καύσης δεν παρεμποδίζεται.
2. Έλεγχος σωστής λειτουργίας και ασφαλείας του καυστήρα πρέπει να γίνεται μια φορά το χρόνο από αρμόδιο τεχνικό.
3. Συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα απαιτείται να γίνεται μια φορά το χρόνο από αρμόδιο αδειούχο τεχνικό σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα των σχετικών μετρήσεων καταχωρούνται στη κάρτα ελέγχου.
4. Ο περιοδικός έλεγχος και η επίβλεψη της εγκατάστασης επιβάλατε να γίνεται συχνά από τον χρήστη για το δικό του συμφέρον.

Διακοπή λειτουργίας του καυστήρα
1. Κλείστε το κεντρικό διακόπτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Κλείστε το σφαιρικό διακόπτη παροχής αερίου του καυστήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Να μην εκθέτετε ποτέ το πρόσωπο σας κοντά και μπροστά στην θυρίδα επισκόπησης του λέβητα, ειδικά κατά την εκκίνηση του καυστήρα.
2. Να μη χρησιμοποιείτε "γυμνή" φλόγα κατά την επιθεώρηση της εστίας καύσης του λέβητα.
3. Να κλείνετε πάντα τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου πριν κάθε ενέργεια επέμβασης του καυστήρα ή του λέβητα.