Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Π.Α

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
(ΣΑΦΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)
1
Καθορισμός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση με την εσωτερική
εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο.
Στις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτροβάνας, τότε θα
πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται τοποθετημένη και συνδεδεμένη εκτός
λεβητοστασίου (κατά προτίμηση μετά τον μετρητή ή κατά το δυνατόν στην
αρχή της γραμμής αερίου), τύπου κανονικά κλειστή ή κανονική ανοιχτή. Δεν
θα επιτρέπεται η ηλεκτροβάνα να βρίσκεται εντός του χώρου του
λεβητοστασίου.
Σε περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης
βρεθεί η ηλεκτροβάνα να είναι σε διαφορετική θέση
από αυτή που αποτυπώνεται στην μελέτη, τότε
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ.
2
Συσκευές αερίου (όπως λέβητες) σε κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες
ή σε μονοκατοικίες.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση συσκευών σε κοινόχρηστους διαδρόμους και
κλιμακοστάσια.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης
διαπιστωθεί ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε
κοινόχρηστο ακάλυπτο χώρο χωρίς να φαίνεται στα
σχέδια, τότε
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ.
3
Θυρίδες αερισμού λεβητοστασίου προς εσωτερικό χώρο
Δεν επιτρέπεται θυρίδα αερισμού λεβητοστασίου προς κλιμακοστάσιο ή όδευση
διαφυγής.
Σε περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο βρεθεί να υπάρχει
θυρίδα αερισμού λεβητοστασίου προς κλιμακοστάσιο ή
όδευση διαφυγής
ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΕ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ
ΧΡΕΩΣΗ προκειμένου να σφραγιστεί η θυρίδα.
Θυρίδα αερισμού σε λεβητοστάσιο το οποίο λαμβάνει τον αέρα καύσης από
τον φωταγωγό πολυκατοικίας ή στην περίπτωση που αυτός επικοινωνεί
άμεσα με το φρεάτιο του αεραγωγού.
Υποχρεωτικά θα πρέπει να τοποθετηθεί ανιχνευτής στο χώρο του λεβητοστασίου
ο οποίος θα αποτυπώνεται ευκρινώς στην μελέτη (στην Τεχνική περιγραφή και
στην κάτοψη).
Σε περίπτωση όπου ο ανιχνευτής δεν είναι τοποθετημένος
ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΕ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ
ΧΡΕΩΣΗ.
Σε περίπτωση όπου ο ανιχνευτής δεν είναι συνδεδεμένος
ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ.
5
Προδιαγραφές τοποθέτησης σωλήνωσης αερίου σε κανάλι εκτός εδάφους ή
σε ψευδοροφή.
Οποιoδήποτε υλικό έχει την δυνατότητα να τοποθετηθεί σε κανάλι (όχι εντός
εδάφους) ή σε ψευδοροφή με κάθε μορφής συνδεσμολογία. Σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει στην μελέτη (Τεχνική Περιγραφή ή Κάτοψη) να αναγράφεται η
αντιδιαβρωτική προστασία η οποία θα τοποθετηθεί σε αυτό το τμήμα της
σωλήνωσης Ε.Ε η οποία θα πρέπει να είναι εμφανής στα άκρα του καναλιού ή
της ψευδοροφής, (εκτός από του χαλκού ή του επιψευδαργυρομένου χάλυβα).
Σε κάθε περίπτωση όπου προβλέπεται βάση μελέτης
αντιδιαβρωτική προστασία θα πρέπει να διαπιστώνεται η
ύπαρξη της τουλάχιστον στις εξόδους της σωλήνωσης από
την ψευδοροφή ή το κανάλι.
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ στις περιπτώσεις που δεν
διαπιστώνεται η ύπαρξη αντιδιαβρωτικής σύμφωνα με
τα παραπάνω.
6
Τοποθέτηση ‘Τ’ στην Εσωτερική Εγκατάσταση.
Σε κάθε περίπτωση μετά τον μετρητή αερίου θα πρέπει να τοποθετηθεί ‘Τ’ και
βάνα ½’’προκειμένου να διενεργείται έλεγχος στεγανότητας από τον επιθεωρητή
της ΕΠΑ. Η πληροφορία θα πρέπει να αποτυπώνεται στην κάτοψη ή στο
αξονομετρικό ευκρινώς.
Σε περίπτωση όπου δεν έχει τοποθετηθεί η βάνα όπως αυτή
θα αποτυπώνεται στην μελέτη και ο επιθεωρητής δεν έχει
την δυνατότητα να διενεργήσει έλεγχο στεγανότητας
ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ.
7
Τοποθέτηση συσκευής αερίου ή σε μη άμεσα προσβάσιμο χώρο (π.χ. πατάρια,
εξωτερικούς τοίχους κ.λ.π)
Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε συσκευής αερίου σε μη άμεσα
προσβάσιμο χώρο. Θα εξετάζεται κάθε περίπτωση από τον Δ/ντή ΤΥΚ,
Προϊστάμενο ΤΥΚ και Προϊστάμενο μελετών.
Σε πατάρια επιτρέπεται η εγκατάσταση συσκευής αν το ύψος τους είναι ≥ 1.8m.
Σε περίπτωση όπου βρεθεί συσκευή σε μη άμεσα
προσβάσιμο χώρο ή σε ασυμφωνία με την έγκριση της
μελέτης
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ.
Προδιαγραφές σωληνώσεων και προστασία τους σε διελεύσεις χώρων με
υποψία υγρασίας.
Απαιτείται αντιδιαβρωτική κάλυψη της σωλήνωσης (χάλυβα μη
γαλβανισμένου με ταινία ΡΕ) η οποία διέρχεται από χώρους με υγρασία (π.χ.
λουτρά, όδευση χαμηλά σε μαντρότοιχο κοντά σε κήπο).
Σε περιπτώσεις όπου η εσωτερική εγκατάσταση διέρχεται από χώρους με συνεχή
παρουσία υγρασίας (π.χ λουτρά γυμναστηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, υπόγεια
με έντονη παρουσία υγρασίας κλπ) τότε Απαιτείται αντιδιαβρωτική κάλυψη για
χαλκό και χάλυβα.
Σε περίπτωση όπου στην μελέτη έχει αποτυπωθεί η χρήση
αντιδιαβρωτικής προστασίας με ταινία η οποία δεν έχει
τοποθετηθεί κατά τον έλεγχο ή αν διαπιστωθούν συνδέσεις
σε διαβρωτικό περιβάλλον οι οποίες δεν αποτυπώνονται
στην μελέτη
ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
9
Προστασία εκτεθειμένης/ εμφανούς σωλήνωσης πάνω σε δάπεδα.
(πχ όδευση σωλήνωσης στο μέσον της ταράτσας κτιρίου)
Απαιτείται προστασία της σωλήνωσης η οποία είναι εκτεθειμένη σε
καταπόνηση (χαλκού ή χάλυβα) σε μεταλλικό ή χτιστό πλαίσιο ‘Π’.
Σε περίπτωση όπου στην μελέτη έχει αποτυπωθεί η χρήση
προστατευτικού ‘Π’ (μηχανική προστασία) το οποίο δεν
έχει τοποθετηθεί κατά τον έλεγχο
ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΕ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ
10
Υπολογισμός καπναγωγών και καπνοδόχων
Στην περίπτωση όπου ο υπάρχων καπναγωγός είναι συν ένα μέγεθος από τον
υπολογισμό της διατομής του (πχ υπάρχων διατομή Φ20 και υπολογισμός στο
Φ16) τότε απαιτείται η αναφορά στην μελέτη περί ενημέρωσης του καταναλωτή
περί κινδύνου δημιουργίας συμπυκνωμάτων και ενδεχομένως μη σωστής
λειτουργίας της συσκευής και στα δύο αντίγραφα.
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
11
Τοποθέτηση χειροκίνητης βάνας εκτός λεβητοστασίου.
Σε περίπτωση φανερής ‘ευκολίας’ ( δηλαδή κρίνεται κατασκευαστικά εφικτή) η
τοποθέτηση χειροκίνητης βάνας εκτός λεβητοστασίου (λόγω της όδευσης της
Ε.Ε) τότε θα πρέπει στην μελέτη να αποτυπώνεται αυτή και όχι η χρήση κομβίου
έκτακτης ανάγκης.
Σε περίπτωση όπου στην μελέτη έχει αποτυπωθεί η χρήση
χειροκίνητης βάνας και έχει τοποθετηθεί κομβίο έκτακτης
ανάγκης κατά τον έλεγχο
ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
Σωληνώσεις αερίου εντός όδευσης διαφυγής ή κλιμακοστασίου
Σε κλιμακοστάσια και εισόδους πολυκατοικιών κτιρίων των οποίων η άδεια
οικοδομής εκδόθηκε μετά την 17/2/89, οι σωληνώσεις αερίου απαγορεύονται να
είναι εμφανείς-ορατές και πρέπει να τοποθετούνται εντός πυράντοχου υλικού ή
κάτω από το επίχρισμα.
Στα κτίρια των οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν την 17/2/89, μόνον οι
σωληνώσεις αερίου κατασκευασμένες από χάλυβα επιτρέπεται να
τοποθετούνται εμφανείς-ορατές. Σε περίπτωση εγκατάστασης χαλκού, η
σωλήνωση θα πρέπει να πυροπροστατεύεται σε πυράντοχο υλικό ή κάτω από το
επίχρισμα.
Κατά την υποβολή της μελέτης απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της
οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομίας για την ημερομηνία
έκδοσης της. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμόζεται η απαίτηση για τις
οικοδομικές άδειες μετά την 17/2/89.
Σε περίπτωση όδευσης της σωλήνωσης από κλιμακοστάσιο
ή όδευση διαφυγής η οποία δεν αποτυπώνεται στην μελέτη
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ.
13
Προστασία σωλήνωσης σε Θαμμένο τμήμα.
Απαιτείται αντιδιαβρωτική (και καθοδική προστασία όταν το μήκος είναι > 20 m)
σε χαλκό και χάλυβα το οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς στα συμπληρωματικά
στοιχεία της μελέτης (εξάφυλλο ή κάτοψη).
Σε κάθε περίπτωση Θαμμένου τμήματος η αντιδιαβρωτική
προστασία θα πρέπει να διαπιστώνεται τουλάχιστον στις
εξόδους της σωλήνωσης από το έδαφος.
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ στις περιπτώσεις που δεν
διαπιστώνεται η ύπαρξη αντιδιαβρωτικής προστασίας
σύμφωνα με τα παραπάνω.
14
Χρήση μονωτικών συνδέσμων σε θαμμένο τμήμα σωλήνωσης.
Απαιτείται η χρήση/τοποθέτηση μονωτικών συνδέσμων στα άκρα του τμήματος
όταν το συνολικό μήκος του θαμμένου κομματιού είναι > 5m. Για περισσότερα
του ενός θαμμένα τμήματα σε μια Ε.Ε .(που το κάθε τμήμα έχει μήκος < 5m),
πρέπει να παρεμβάλλεται μεταξύ των θαμμένων τμημάτων ένας μονωτικός
σύνδεσμος.
Σε περίπτωση μη τοποθέτησης μονωτικών στοιχείων ως
αυτά αποτυπώνονται στην μελέτη
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
Βάνα στο επίπεδο του διαμερίσματος πολυκατοικίας πριν την είσοδο της
σωλήνωσης στο διαμέρισμα.
Απαιτείται εφ’ όσον είναι προσβάσιμη ως προς την χρήση της.
Σε περίπτωση μη τοποθέτησης βάνας ενώ υπάρχει η
δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της
ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ.
16
Προέκταση καπναγωγού σε συσκευές C8, C3.
O κανονισμός, θέτει όριο μήκους για το οριζόντιο τμήμα των συσκευών τύπου C8
και Β3. Στις περιπτώσεις που το αντίστοιχο μήκος υπερβαίνει τον περιορισμό (≤3
m) που θέτει ο Κανονισμός, τότε απαιτείται πιστοποιητικό του κατασκευαστή ή
αντίγραφο του τεχνικού φυλλαδίου της συσκευής
Σε περίπτωση όπου κατά την επιθεώρηση παρατηρηθεί
οριζόντια προέκταση καπναγωγού >3m, τότε απλά θα
πρέπει να βρούμε το πιστοποιητικό στην μελέτη. Σε
περίπτωση όπου δεν αναγράφεται κάποιο στοιχείο στην
μελέτη (δεν υπάρχει πιστοποιητικό) και βρεθεί προέκταση
ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
17
Mη Ταύτιση Θέσης Συσκευής (Χώρου) με την Κατατεθειμένη Μελέτη
Εσωτερικής Εγκατάστασης.
ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
18
Μη Ταύτιση Όδευσης Εσωτερικής Εγκατάστασης και Υλικών με την
Κατατεθειμένη Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης.
ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
19
Διαφυγή στην Εσωτερική Εγκατάσταση με Κατατιθέμενο Πιστοποιητικό
Στεγανότητας
ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
20 Ελλειπής Αερισμός σε σχέση με την Κατατεθειμένη Μελέτη Εσωτερικής
Εγκατάστασης.
Σε περιπτώσεις μη τήρησης ως προς την ελάχιστη
απαίτηση αερισμού με βάση την συνολική εγκατεστημένη
ισχύ της συσκευής
ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
21
Μη ολοκληρωμένη (Ημιτελής Εσωτερική Εγκατάσταση).
ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
Έλλειψη Φουρό στα Ξετρυπήματα.
Εάν είναι σε ένα ή δύο φουρό μπορούμε να δώσουμε αέριο
με επανέλεγχο.
Σε κάθε άλλη περίπτωση
ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
23 Έλλειψη Βάνας ή Κομβίου Εκτός Λεβητοστασίου σε σχέση με την
Κατατεθειμένη Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης.
Εάν έχει τοποθετηθεί το Κομβίο και είναι ασύνδετη η
ηλεκτρολογική εγκατάσταση
τότε ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΕ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ
24
Επίτοιχοι Λέβητες C12 χωρίς Συνδεδεμένη Καπνοδόχο
ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
25
Έλλειψη Καπέλου σε Καμινάδες Συσκευών Αερίου.
ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΕ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ
26
Σύνδεση με ΔΙΠΛΟ Φλεξίμπλ σε Επαγγελματικές ή οικιακές Συσκευές. ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ
27
Δεξαμενή με πετρέλαιο στο χώρο του λεβητοστασίου
ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΕΡΙΟ

ΠΗΓΗ:Ε.Π.Α ΑΤΤΙΚΗΣ