Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Το λεβητοστάσιο πρέπει κατά το δυνατό να εξαερίζεται
ομοιόμορφα.

Απαγορεύεται η ύπαρξη τεχνητού αερισμού του λεβητοστασίου.

-Για τον αερισμό λεβητοστασίου πρέπει να υπάρχουν δυο ανοίγματα επικοινωνίας με το ύπαιθρο, κατευθείαν ή μέσω σηράγγων: το ένα για την
προσαγωγή του αέρα (αερισμός) και το άλλο για την απαγωγή του αέρα (εξαερισμός).

-Το άνοιγμα προσαγωγής αέρα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δάπεδο του λεβητοστασίου. Η ελεύθερη διατομή του, στην περίπτωση που
χρησιμοποιούνται υγρά ή στερεά καύσιμα, πρέπει να είναι τουλάχιστο ίση με το 50% της ελεύθερης διατομής της καπνοδόχου του λεβητοστασίου.

-Στην περίπτωση χρήσης αερίων καυσίμων, η ελεύθερη διατομή του ανοίγματος υπολογίζεται σε 6cm2 ανά 1 KW εγκατάστασης θερμικής ισχύος,
αλλά όχι μικρότερη από 300cm2.

Το άνοιγμα απαγωγής, ανεξάρτητα από το είδος του καυσίμου, πρέπει να έχει ελεύθερη διατομή τουλάχιστο ίση με το 25% της ελεύθερης διατομής
της καπνοδόχου του λεβητοστασίου και όχι μικρότερη από 200 cm2.
Για την περίπτωση χρήσης αερίων καυσίμων τα ανοίγματα προσαγωγής και απαγωγής πρέπει να βρίσκονται στην ίδια πλευρά και σε εξωτερικό τοίχο.
-Η έξοδος των ανοιγμάτων αερισμού, εξαερισμού ή των σηράγγων πρέπει να απέχει τουλάχιστο 50cm από οποιοδήποτε άνοιγμα άλλων χώρων παραμονής κοινού.
Οταν χρησιμοποιούνται σήραγγες, πρέπει να έχουν διατομή κατά 150% μεγαλύτερη της διατομής του ανοίγματος και στάθμη πυθμένα 30cm κάτω από
το άνοιγμα αερισμού, ώστε να είναι δυνατός ο καθορισμός της σήραγγας.

-Ανοίγματα παρά το ύπαιθρο που βρίσκονται κοντά σε χώρους με κυκλοφορία και χαμηλότερα από 2cm από κατάστρωμα πρέπει να προστατεύονται με ανθετικά κιγκλιδώματα.

-Για την περίπτωση χώρων που υπάρχουν λέβητες συνολικής ισχύος κάτω των 25 ΚW, τα παραπάνω δεν είναι μεν υποχρεωτικά, συνιστάται όμως να
εφαρμόζονται κατά το δυνατό.