Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Άρθρο 1
Επιβάλλεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης-ρύθμισης και τίθενται όροι σωστής λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 στις ακόλουθες κατηγορίες σταθερών εστιών καύσης:
α. Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, γραφεία καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.
β. Εγκαταστάσεις θέρμανσης χώρων εργασίας βιομηχανιών ή βιοτεχνικών μονάδων εφόσον όμως πρόκειται για ιδιαίτερες εστίες καύσης, αποκλειστικά για τη θέρμανση των χώρων αυτών.
γ. Εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού ή παραγωγής ατμού σε κτίρια ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κλινικών, θεραπευτηρίων και λοιπών παρεμφερών χρήσεων σε δημόσια κολυμβητήρια, ιδιωτικές πισίνες και δημόσιες λουτρικές εγκαταστάσεις.

ΣτηνΆρθρο 2
1. Στην περιοχή του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής, στη Σαλαμίνα και στο νομό Θεσσαλονίκης εκτός της περιοχής δυτικά του Γαλλικού ποταμού, για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 τα μόνα επιτρεπόμενα καύσιμα είναι το ντήζελ θέρμανσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά προδιαγραφές, και αέρια καύσιμα.
2. Σε ολόκληρη τη χώρα, στα τζάκια, τις σόμπες και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης, απαγορεύεται η χρήση, ως καυσίμων, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων. Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται για καύση άλλα, πέρα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή υλικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν, ανάλογο με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας που δημιουργούν και τις υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης, να επιβάλλουν μέτρα βελτίωσης ή να τα απαγορεύσουν, με αιτιολογημένη απόφαση.
Άρθρο 3
1. Στις ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1 που χρησιμοποιούν πετρέλαιο ντήζελ, οι απώλειες θερμότητας με τα καυσαέρια, ή κατ΄ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης και η θερμοκρασία των καυσαερίων ορίζονται ως εξής:
α. για τα κτίρια που έχουν σταθερές εστίες καύσης με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400.000 KCAL/H: Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια: 20%.
Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) : 10%.
Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 10%.
Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης: 1 της κλίμακας Bacharach.
Ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καυσαερίων:180°C.
β. για τα κτίρια με εγκαταστάσεις που έχουν συνολική θερμική ισχύ μικρότερη από 400.000 KCAL/H:
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια: 20%.
Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 9%.
Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης: 2 της κλίμακας Bacharach.
Ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καυσαερίων: 180°C.
2. Προκειμένου για νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1 που λειτουργούν με πετρέλαιο ντήζελ και τοποθετούνται σε νέα ή παλαιά κτίρια από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και μετά καθορίζονται τα παρακάτω:
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια: 15%.
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή θερμοκρασία καυσαερίων: 280°C
Ελάχιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα καυσαερίων σε CO2: 10%.
Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή δείκτη αιθάλης: 1 της κλίμακας Bacharach.
Σε όσες από τις πιο πάνω εγκαταστάσεις έχουν θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 200.000 KCAL/H επιβάλλεται, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, η χρήση διβάθμιων καυστήρων ή άλλων καυστήρων προηγμένης τεχνολογίας.
3. Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1 που λειτουργούν με πετρέλαιο μαζούτ, των ισχυουσών κάθε φορά προδιαγραφών ποιότητας, καθορίζονται τα παρακάτω:
- Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια: 20%
- Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 9%
- Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτης αιθάλης: 4 της κλίμακας Bacharach.
- Ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καυσαερίων: 180°C.
4. Oι μετρήσεις που προϋποθέτει η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων γίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα αναφοράς ΕΛΟΤ 525-1, 234 και 897, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 4
1. Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1 ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο σ΄ αυτές καύσιμο, με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400.000 KCAL/H επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο.
2. Η συντήρηση-ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου, ανεξαρτήτως ισχύος, γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η παραπάνω συντήρηση, προκειμένου για εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται πετρέλαιο ντήζελ, γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ενώ για τις εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται πετρέλαιο μαζούτ, γίνεται δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση γίνεται και καθαρισμός του καπνοσυλλέκτη.
Μετά από κάθε συντήρηση-ρύθμιση, ο συντηρητής συμπληρώνει με επιμέλεια και πληρότητα, και υπογράφει εις διπλούν φύλλο συντήρησης-ρύθμισης, κατά το πρότυπο του συνημμένου στην απόφαση αυτή παραρτήματος και παραδίδει ένα αντίτυπο στον κατά άρθρο 5 υπεύθυνο θέρμανσης του ακινήτου ο οποίος το αρχειοθετεί.
3. Στα κτίρια με εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1 που λειτουργούν με πετρέλαιο ντήζελ απαγορεύεται η εγκατάσταση και η χρήση καπνοσυλλεκτών.
Άρθρο 5
1. Υπεύθυνοι για τη φροντίδα συντήρησης και τη σωστή λειτουργία του συστήματος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, είναι κατά περίπτωση:
α. Οι ιδιοκτήτες αυτών ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους ή αυτοί που έχουν τη χρήση της ιδιοκτησίας.
β. Στο σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας υπεύθυνος ως εκπρόσωπος όλων των υποχρέων, είναι ο διαχειριστής.
γ. Προκειμένου για κτίρια όπου στεγάζονται αποκλειστικά υπηρεσίες Νομικών Προσώπων ιδιωτικού Δικαίου, ο τυχόν ορισθείς για το σκοπό αυτό από το καταστατικό ή τον οργανισμό ή τη διοίκηση του νομικού προσώπου υπάλληλος, διαφορετικά ο διευθυντής της στεγαζόμενης μονάδας.
δ. Προκειμένου για κτίρια όπου στεγάζονται αποκλειστικά Υπηρεσίες του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, υπεύθυνοι είναι οι αρμόδιοι για το θέμα αυτό υπάλληλοι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία της στεγαζόμενης υπηρεσίας, ή εκείνοι που ορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό, διαφορετικά υπεύθυνος είναι οι προϊστάμενος της στεγαζόμενης υπηρεσίας.
2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υπεύθυνοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α. Φροντίζουν για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία της εγκατάστασης.
β. Κρατούν αντίγραφο του κατά το άρθρο 4 παρ. 2 φύλλου συντήρησης-ρύθμισης της εγκατάστασης και
γ. Παρέχουν κάθε διευκόλυνση στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.
Άρθρο 6
Ο έλεγχος για την τήρηση των όρων και μέτρων της απόφασης αυτής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 1650/1986.
Άρθρο 7
1. Οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης αυτής υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 και Ν. 1650/1986 όπως το τελευταίο απ΄ αυτά τροποποιήθηκες με το άρθρο 98 παρ. 12 του Ν. 1892/1990.
2. Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων δεν ακολουθείται κατ΄ αρχήν, εφόσον ο κατά το άρθρο 5 υπεύθυνος προσκομίσει φύλλο συντήρησης-ρύθμισης της εγκατάστασης, με τα στοιχεία που καθορίζονται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση Παράρτημα, για τη συγκεκριμένη εκάστοτε θερμαντική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή διατυπώνονται υποδείξεις και παρέχεται προθεσμία συμμόρφωσης ανάλογη προς τις απαιτούμενες εργασίες. Εάν μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, με νεώτερο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση, ακολουθείται η διαδικασία επιβολής των νομίμων κυρώσεων.
3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται και βεβαιώνεται εγγράφως από τα κατά το άρθρο 6 αρμόδια όργανα ελέγχου, ότι η υπέρβαση των ορίων του άρθρου 3 οφείλεται σε ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα των εργασιών συντήρησης-ρύθμισης της εγκατάστασης θέρμανσης, οι κυρώσεις της παραγράφου 1 επιβάλλονται στο συντηρητή.
Ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα των εργασιών συντήρησης-ρύθμισης της εγκατάστασης θέρμανσης υπάρχει όταν διαπιστώνεται ότι οι καθοριζόμενες στο άρθρο 3 προδιαγραφές-εκπομπών καυσαερίων και απωλειών θερμότητας δεν τηρούνται παρ΄ ότι έγιναν, για τη συγκεκριμένη θερμαντική περίοδο οι εργασίες συντήρησης-ρύθμισης.
Άρθρο 8
Από της ισχύος της παρούσας απόφασης η υπ΄αριθ.54678/1985 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» (ΦΕΚ 938/β/86), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, καταργούνται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι


ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
1.ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/ΣΥΝΟΙΚΙΑ……………………………………………….…………….……..
2.ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ………………………………………….………………..…….
3.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ…………………….…ΤΗΛ…………………..…………
4.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ………………………………………..……………..…Kcal/h
5.ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ………………………………….…….
6.ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ……………………………………
7.ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ……………………………………………………………………….……GPH
8.ETHΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ DIESEL (ΜΑΖΟΥΤ)………………………………………………….
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
α/α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
2.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ
3.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
4.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ
5.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ
6.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
7.
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΕΣΩΤ.ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΑΙΘΑΛΗ, ΕΛΚΥΣΜΟΣ)
8.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΜΑΖΟΥΤ)
9.
ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
*ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Χ
Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ…………... °C
4.ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH)…….H2O
2
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ…. °C
5.ΕΛΚΥΣΜΟΣ…………………...….mBar(mmΣ)
3
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ………….…………….
6.ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ……..……..Bar
Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:
1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ……………………… %
Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι:
2.ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ………………………………..... %
ΕΝΤΟΣ 􀀀 ΕΚΤΟΣ 􀀀
3.ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ……………………………….…kg/h.
Των προβλεπομένων ορίων
Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ:
1.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ…………………………………….…………….……..
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………ΤΗΛ……….………………..…….
3.ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)…………………….…………………………………….……………..
4.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ………………………………………..……………..………
5.Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)…………………….………………………………….…….
6.Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ……………..……………………………………
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΘΥΡΩΡΟΣ κ.τ.λ.)