Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010

Επαγγελματικές άδειες για τους εργαζόμενους σε εργασίες εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων, στα δικαιώματα και στις υπο

ΠΔ 362/2001 αναφέρεται στις επαγγελματικές άδειες για τους εργαζόμενους σε εργασίες εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους

Το συγκεκριμένο ΠΔ ενδεικτικά αναφέρει:

Χορηγούνται οι κάτωθι επαγγελματικές άδειες:
α. Άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων.
β. Άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων.
γ. Άδεια εγκαταστάτη αερίων καυσίμων.

Επαγγελματικά δικαιώματα αδειούχων
1. Άδεια βοηθού Τεχνικού αερίων καυσίμων.
Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται :
- Να συμμετέχει σε συνεργείο εργασίας προσφέροντας τεχνική υποστήριξη στον αδειούχο Τεχνίτη ή Εγκαταστάτη υπό την ευθύνη και τις οδηγίες του οποίου εργάζεται.
- Να αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
2. Άδεια Τεχνίτη αερίων καυσίμων.
Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται :
- Να εργάζεται ως συνυπεύθυνος συνεργείου σε εργασίες εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων όπως οι εργασίες αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος ΠΔ/τος, υπό την εποπτεία και συνυπευθυνότητα αδειούχου εγκαταστάτη αερίων καυσίμων ή άλλου προσώπου έχοντος το προς τούτου δικαίωμα βάσει Διαταγμάτων που εκδόθηκαν με εξουσιοδότηση του Ν. 0422 / 1934.
- Να συνυπογράφει πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
- Να συνυπογράφει τις εκάστοτε προβλεπόμενες Βεβαιώσεις και πιστοποιητικό καλής και ασφαλούς λειτουργίας μίας εγκατάστασης καύσης αερίων καυσίμων, καθώς και πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις ποιότητας καυσαερίων.
3. Άδεια εγκαταστάτη αερίων καυσίμων. Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται :
- Να εργάζεται ως υπεύθυνος συνεργείου σε εργασίες εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων όπως αυτές ορίζονται στό άρθρο 1 του παρόντος Π.Δ/τος.
- Να χορηγεί τις εκάστοτε προβλεπόμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά καλής και ασφαλούς λειτουργίας μίας εγκατάστασης καύσης αερίων καυσίμων, καθώς και πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ποιότητας καυσαερίων.
- Να χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

Επαγγελματικές υποχρεώσεις αδειούχων
1. Άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων.
Ο κάτοχος της άδειας αυτής υποχρεούται γα ακολουθεί τις οδηγίες του αδειούχου τεχνίτη ή εγκαταστάτη χρησιμοποιώντας υλικά, μεθόδους, μέσα και εργαλεία που αυτός του υποδεικνύει.

2. Άδεια τεχνίτη και εγκαταστάτη αερίων καυσίμων.
Οι κάτοχοι των αδειών αυτών υποχρεούνται :
α. Να εφαρμόζουν τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και τεχνικές οδηγίες.
β. Να εφαρμόζουν τη μελέτη, όπου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαιτείται τέτοια μελέτη και να μην αναλαμβάνουν την εκτέλεση μίας εγκατάστασης αν η μελέτη αυτή δεν έχει εγκριθεί από τον κατά νόμο, αρμόδιο Φορέα.
γ. Να χρησιμοποιούν μόνο μηχανήματα, εξαρτήματα, σωλήνες, ηλεκτρολογικό υλικό, όργανα κλπ. που πληρούν εγκεκριμένα αντίστοιχα πρότυπα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (Ε.Λ.Ο.Τ.] ή αντίστοιχα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή αντίστοιχα διεθνή πρότυπα.
δ. Κατά την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής μιας εγκατάστασης να χρησιμοποιούν μόνο αδειούχους του παρόντος ΠΔ/τος και να λαμβάνουν όλα τά απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή κινδύνου ή όχλησης σε βάρος των εργαζομένων, των χρηστών και τρίτων άλλων εγκαταστάσεων ή έργων.
ε. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής μιας εγκατάστασης καύσης αερίων καυσίμων, να θέτουν σε λειτουργία ή επαναλειτουργία την εγκατάσταση, μόνον όταν προβούν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και διαπιστώσουν ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις καλής, αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι π εγκατάσταση δεν πληροί τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας, δεν εκδίδουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις και γνωστοποιούν τούτο εγγράφως στο καταναλωτή.
στ. Να εκδίδουν τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καλής και ασφαλούς λειτουργίας, όπως επίσης βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος,
Στη περίπτωση αδειούχου τεχνίτη αερίων καυσίμων οι παραπάνω βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά φέρουν υποχρεωτικά την υπογραφή του αδειούχου εγκαταστάτη.

Εξετάσεις για την απόκτηση άδειας εγκαταστάτη Φυσικού Αερίου
Οι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος διεξάγονται, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων, αρμόδιες Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν φάκελο στις αρμόδιες Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους , με τα εξής δικαιολογητικά:
* Αίτηση (από το Σύνδεσμο).
* Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
* Τίτλους σπουδών (αν υπάρχουν).
* Δήλωση του νόμου 1599/86 για τον τόπο μόνιμης κατοικίας.
* Παράβολο χαρτοσήμου 15 ευρώ από την εφορία.
* Δύο παράβολα των 23,5 ευρώ, έκαστο, από τράπεζες.
* Αποδεικτικά της προϋπηρεσίας
(Δείτε σχετικά: http://www.seya.gr/index.php?onom=0423) .
* Βεβαίωση από το Σύνδεσμο.

Η εξέταση των υποψηφίων είναι προφορική και γραπτή. Στις εξετάσεις παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του Συνδέσμου. Οι υποψήφιοι που απορρίπτονται στις εξετάσεις, μπορούν να επανέλθουν μετά από δύο μήνες για επανεξέταση.
Η ύλη των εξετάσεων είναι συγκεκριμένη (ΦΕΚ 1332 Β΄) και μπορεί κανείς, μαζί με τις απαντήσεις των ερωτημάτων, να την προμηθευτεί από τα γραφεία των Συνδέσμων Θερμοϋδραυλικών.
Πηγή: http://www.seya.gr/index.php?onom=042