Πέμπτη 12 Αυγούστου 2010

Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης

Πριν την έναρξη των εργασιών στην εγκατάσταση αερίου ο καταναλωτής αναθέτει στον Επιβλέποντα Αερίου την επίβλεψη του έργου.
Μετά την αποπεράτωση όλων των εργασιών στην εγκατάσταση αερίου και των προβλεπομένων δοκιμών και ελέγχων ο Επιβλέπων Αερίου πρέπει να συντάξει την Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης, η οποία θα περιλαμβάνει:
1.Περιγραφή της εγκατάστασης, υπολογισμούς και σχέδια κατασκευής.

2.Πιστοποιητικά τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισμού όσον αφορά τις εργασίες και τα χρησιμοποιηθέντα Υλικά αερίου, καθώς επίσης και πλήρη στοιχεία του τεχνικού προσωπικού που εκτέλεσε τις εργασίες στην εγκατάσταση.

3.Πιστοποιητικά των εκτελεσθεισών δοκιμών και των ελέγχων, όπου θα αναφέρονται
και τα αποτελέσματα αυτών. Στις δοκιμές περιλαμβάνονται και οι δοκιμές αντοχής και
στεγανότητας.

4.Πιστοποιητικά για τη ρύθμιση των διαφόρων εξαρτημάτων και συσκευών (ρυθμιστές
πίεσης, καυστήρες κλπ.)

5.Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης για όλη την εγκατάσταση αερίου. Απαιτήσεις και οδηγίες για το περιεχόμενο αυτού του προγράμματος δίνονται στο Κεφάλαιο 12.

6.Φύλλα ελέγχου για τους λέβητες ή λοιπές συσκευές κατανάλωσης αερίου (θερμοκρασία και σύσταση καυσαερίων στην έξοδο από το λέβητα, βαθμός απόδοσης κλπ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

φεκ 963/2003