Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 511/77 Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων. (ΦΕΚ 162/Α/10-6-77)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 511/77
Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων.
(ΦΕΚ 162/Α/10-6-77)
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντες υπ' όψει:
α) Τας διατάξεις των άρθρων 3,5 και 6 του Νόμου 6422/1934 «περί ασκήσεως επαγγέλματος του Μηχανολόγου κ.λ.π.», ως ταύτα ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν δια του υπ' αριθ. 1150/49 Ν.Δ/τος.
β) Την υπ' αριθ. 84/7.3.77 σύμφωνον γνωμοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Βιομηχανίας και Ενεργείας Τεχνικού Συμβουλίου.
γ) Την υπ' αριθ. 386/1977 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσσει του ημετέρου επί της Βιομηχανίας και Ενεργείας Υπουργού, απεφασίσαμεν :
Άρθρον 1
Εις τας υπό του άρθρου 2 του από 14/25 Οκτωβρίου 1937 Β. Δ/τος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 12 Σεπτεμβρίου 1935 Π. Δ/τος κλπ.» προβλεπομένας εξ (6) κατηγορίας της Α'. ειδικότητος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, προστίθεται και πρώτη δις κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων.
Άρθρον 2
Μετά το άρθρον 2 του από 13/19 Φεβρουαρίου 1936 Β. Δ/τος «περί συμπληρώσεως Δ/τος «περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» προστίθεται άρθρον 2 δις έχον ούτω:
1. Μετά παρέλευσιν έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος ουδείς δύναται να ενεργή την εκτέλεσιν και συντήρησιν των εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων, εάν δεν είναι εφοδιασμένος δια σχετικής αδείας εκδιδομένη κατά τας διατάξεις του παρόντος.
2. Η·άδεια αύτη χορηγείται υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας κατόπιν εξετάσεων και επί προσκομίσει τριών προσφάτων φωτογραφιών:
α) Εις τούς συμπληρώσαντος το 25ον έτος της ηλικίας των και προσκομίζοντας πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεως εις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων επί μίαν πενταετία τουλάχιστον.
β) Εις τούς κατόχους άδείας ηλεκτροτεχνίτου Α'. ή Γ'. ειδικότητος και εις τούς Πτυχιούχους Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου τούς συμπληρώσαντος το 23ον έτος της ηλικίας των και προσκομίζοντας πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεως εις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων επί μίαν τριετία τουλάχιστον.
γ) Εις τούς κατόχους άδείας εγκαταστάτου ηλεκτρολόγου Α'. ή Γ'. ειδικότητος 1ης Κατηγορίας, ως και εις Πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου, τούς συμπληρώσαντος το 21ον έτος της ηλικίας των
και προσκομίζοντας πιστοποιητικόν πρακτικής εξασκήσεως εις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων επί εν έτος τουλάχιστον.
δ) Εις τούς κατόχους άδείας εγκαταστάτου ηλεκτρολόγου Α'. ή Γ'. ειδικότητος 2ας έως 5ης και 2ας έως 3ης Κατηγορίας αντιστοίχως, τους συμπληρώσαντες το 23ον έτος της ηλικίας των και προσκομίζοντας πιστοποιητικό πρακτικής εξασκήσεως εις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων επί εξ μήνας τουλάχιστον.
3. Η εις τα εδάφια α, β, γ, δ, της ανωτέρω παραγράφου 2 αναφερόμενη προϋπηρεσία δέον να αποδεικνύεται δια τους μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος, έχοντας ασκήσει το επάγγελμα, δια της υποβολής τιμολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών ή βεβαιώσεως της Εφορίας ή εκ του βιβλιαρίου ένσήμων του Ι.Κ.Α.
Άρθρον 3
Το εδάφιον α του άρθρου 8 του από 14/25 Οκτωβρίου 1937 Β.Δ/τος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 12 Σεπτεμβρίου 1935 Π.Δ. κ.λπ.» αντικαθίσταται ούτω: «Αι Κατηγορίαι Ι, Ι δις και 2 της Α'. ειδικότητος».
Άρθρον 4
Οι ασκούντες την εκτέλεσιν και συντήρησιν των εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων, υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις την ρύθμισιν των καυστήρων και τον καθαρισμών του λέβητας, της καπνοδόχου και του καπνοσυλλέκτου, διαθέτοντες προς τούτο τα κατάλληλα όργανα μετρήσεως και εργαλεία.
Ή ανωτέρω συντήρησης του καυστήρος, του λέβητος, της καπνοδόχου και του καπνοσυλλέκτου δέον να διενεργείται τουλάχιστον άπαξ του έτους.
Εις τον επί της Βιομηχανίας και Ενέργειας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.
Εν Αθήναις τη 3 Ιουνίου 1977
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ